John William Olsen, förvaltar M&G Global Select Fund.

Publicerad 1 apr 2016

”Volatilitet kan vara långsiktiga investerares bästa vän”

Volatilitet skapar möjligheter
Början av året har varit skakig på aktiemarknaderna* med perioder av skenande riskaversion och ökad volatilitet*. Rädsla för recession, variationer i oljepriset och oro för situationen i Kina är några av de faktorer som har påverkat investerarnas beslut och lett till en del ganska ogynnsamma marknadsförhållanden. Allt är dock inte nattsvart, eftersom volatilitet också kan skapa möjligheter för långsiktiga investerare.

– De allra flesta upplever snabba och våldsamma svängningar på marknaden som obehagliga, men som långsiktig investerare måste du lära dig att tåla dem och kanske till och med uppskatta dem – som vissa gillar en läskig berg- och dalbana på ett nöjesfält, säger John William Olsen, förvaltare för M&G Global Select Fund och fortsätter:
– Volatilitet är i själva verket alla långsiktiga investerares bästa vän, eftersom den kan leda till spännande ingångspriser i företag där de underliggande grundvärdena* ofta är mycket mer stabila än deras aktiepris.
Portföljaktivitet
Efter att bara ha gjort ett nytt inköp till fonden under de första två kvartalen 2015 (Becton Dickinson, som tillverkar medicinsk utrustning), utnyttjade John William något som han betraktar som kortsiktiga bakslag för att etablera positioner i fyra högkvalitativa företag med inneboende konkurrensfördelar under den senare delen av året.
De välkända konsumentvarumärkena American Express och Tiffany & Co, det cykliskt motståndskraftiga brand- och säkerhetsföretaget Tyco International och det snabbväxande medicinska avfallshanteringsföretaget Stericycle hade alla gått kraftigt nedåt på grund av extern motvind. Därefter fortsatte de handlas till ett lägre pris än när John William initierade investeringar utan några ändringar i fundamenta, vilket gjorde att han kunde köpa fler aktier till ett lägre pris. 
Han anser att alla fyra företagen har stabila inneboende ekonomiska fördelar som gör att de kan övervinna dessa kortsiktiga svårigheter. Detta är grunden för strategin bakom Select. John William anser att strävan efter att vara en verkligt långsiktig investerare och utnyttja kortsiktiga negativa trender kan  utgöra en skillnad på en allt mer kortsiktig marknad.
Använder makrovolatilitet
Fondens senaste investeringar är bra exempel på hur John William använder makrovolatilitet* på ett reaktivt sätt.
– Detta är mycket annorlunda jämfört med att försöka förutse framtida ekonomiska  siffror, och vi strävar inte efter att positionera fonden för något särskilt makroekonomiskt resultat, säger han och fortsätter: 
– Däremot försöker vi föreställa oss en rad olika scenarion och risker för att se hur troligt det är att dessa kan göra att du förlorar pengar. 
Risker och möjligheter
John William anser att investerarna bör vara ”i grunden optimistiska – och förvänta sig det värsta”. Att veta vad du inte ska köpa är nämligen lika viktigt som att veta vad du ska köpa.
– Om vi kan peka ut områden med verkliga fundamentala risker eller eventuella bubblor blir det enklare att styra riskerna, och därmed undvika allvarliga kapitalförluster. Vi har identifierat ett antal riskområden för marknaderna, som i en del fall kan leda till en tillfällig förlust av kapital och i andra fall till mer långsiktiga förluster, säger han.
Allmänt sett betraktas aktier som den mest ”riskfyllda” tillgångsklassen på grund av den historiska volatiliteten men andra tillgångsklasser kan innebära större risker än aktier, enligt John William. Mot slutet av 2015 inträffade till exempel en skarp nedgång på den (illikvida) marknaden för högriskobligationer*, som innehåller en stor andel energibolag med hög risk. Om oljepriserna blir kvar på den nuvarande nivån eller fortsätter sjunka, är det osannolikt att detta förbättras. Under de senaste åren har pengar strömmat in i börshandlade fonder* (ETF:er) och aktiefonder som investerar i sådana illikvida tillgångar. Detta kan leda till problem om alla lämnar fonderna samtidigt, särskilt eftersom oron kan sprida sig till andra delar av marknaden, anser John William.
När det gäller Kina finns en annan möjlig risk. Det står fortfarande inte klart om det har bildats en investeringsbubbla på fastighetsmarknaden och inom andra områden, men den kinesiska regeringen verkar definitivt ha insett att ekonomin behöver genomgå en förändring. Dessutom kommer en hotande brist på amerikanska dollar troligtvis att sätta ytterligare press på renminbin, eller tvinga fram ekonomiska åtstramningar.
– Vi anser fortfarande att Kina innebär mer risker än möjligheter i vår portfölj. Vi förväntar oss en fortsatt inriktning mot europeiska och nordamerikanska aktier med god likviditetsnivå* och företag med solid balansräkning, säger John William.
M&G Global Select Fund investerar normalt sett i 30 – 40 företag. Trots John Williams fokuserade investeringsstil strävar han efter att upprätthålla en portfölj som är väldiversifierad*  i fråga om cyklikalitet, marknadskapitalisering och värde*/tillväxt. Fondens enda tydliga dragning är mot kvalitet – uppmätt som avkastning på investerat kapital.
– Vi tror att 2016 kommer att bli ännu ett år med fortsatt volatilitet. Vår inriktning mot kvalitet bör ge oss medvind i den här miljön, och volatiliteten kan skapa möjligheter att köpa in sig i hållbara företag till ett billigt pris, avslutar John William.
Riskinformation:
Fonden investerar främst i företagsaktier och utsätts därför för större prisfluktuationer än fonder som investerar i obligationer och/eller kapital. Investeringarnas värde fluktuerar, vilket innebär att fondkurser faller såväl som stiger och du kanske inte får tillbaka det ursprungligt investerade beloppet.  De åsikter som framförs bör inte ses som en rekommendation , råd eller prognos. Denna fond håller en relativt litet mängd investeringar, och kan som ett resultat av detta uppleva större prisfluktuationer än en fond som har ett större antal investeringar. Fonden investerar huvudsakligen i en typ av tillgångar. Den är därför mer känslig för förändringar i den specifika typen av tillgångar. Denna typ av fond kan inneha högre risk och kan uppleva större prisfluktuationer än genomsnittet jämfört med en fond med en bredare placeringsuniversum .
*AKTIER: Delar av ägande i ett företag. *VOLATILITET: I vilken mån en viss investering, fond, eller index förändras. Den beräknas som graden av avvikelse från normen för denna typ av investeringar under en given tidsperiod. Ju högre volatilitet, desto mer riskfylld tenderar investeringen att vara. *GRUNDVÄRDEN: En grundläggande princip, regel, lag eller liknande, som fungerar som grunden för ett system. Ett företags fundamenta avser specifikt det företaget, och är faktorer såsom dess affärsmodell, resultat, balansräkning eller skuld *MAKROEKONOMISK: Avser resultat och beteenden av en ekonomi på regional eller nationell nivå. Makroekonomiska faktorer såsom ekonomisk produktion, arbetslöshet, inflation och investeringar är viktiga indikatorer på den ekonomiska utvecklingen. Ibland förkortat makro. *HÖGRISKOBLIGATIONER: räntebärande värdepapper utgivna av företag med låg kreditvärdighet från ett erkänt kreditvärderingsinstitut. De anses löpa större risk för inställda betalningar än obligationer av bättre kvalitet, det vill säga högre rankade räntebärande värdepapper, men har potential för högre avkastning. Inställd betalning innebär att ett företag eller regeringen är oförmögen att möta räntebetalningar eller att återbetala den ursprungliga investeringen i slutet av en investerings liv. *BÖRSHANDLAD FOND: Avser vanligtvis investeringar som handlas på en börs, såsom aktier i bolaget på en börs. *LIKVIDITET. Ett bolag anses mycket likvid om det har mycket kapital till sitt förfogande. En bolags aktier anses mycket likvida om de lätt kan köpas eller säljas på grund av de stora mängder som regelbundet handlas. *DIVERSIFIERING: Att investera i en mängd olika tillgångar. Detta är en riskhanteringsteknik där, i en väl diversifierad portfölj bör en förlust ett enskilt innehav kompenseras av en vinst i ett annat innehav och därigenom minska påverkan på den totala avkastningen. *VÄRDERING: Värdet av en tillgång eller företag baserat på dess nuvarande pris. Informationen är inte ett erbjudande om eller en uppmaning till förvärv av andelar i någon av de fonder som beskrivs i dokumentet. Köp av en fond bör grundas på det aktuella prospektet. Stiftelseurkund, prospekt, basfakta för investerare samt månadsrapporter och årsredovisningar kan kostnadsfritt beställas i pappersform från ACD: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, Storbritannien, eller, från det Svenska betalningsombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm. Innan en fond köps bör du läsa igenom prospektet som beskriver alla investeringsrisker i samband med de aktuella fonderna. Den information som finns i det här dokumentet ersätter inte oberoende rådgivning. Denna finansiella kampanj publiceras av M&G International Investments Ltd. Säte: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien.