Publicerad 1 feb 2013

Viktiga nyckeltal för arbetsgivare 2013


Här har vi samlat information som riktar sig till dig som är arbetsgivare. Arbetsgivare är du om du betalar ut ersättning för arbete till betalningsmottagaren som inte är godkänd för F-skatt. Det innebär att du kan vara arbetsgivare inte bara för anställda utan även för uppdragstagare och näringsidkare.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) har för år 2013 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2013 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2012. Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex. Inkomstbasbeloppet har beräknats till 56 600 kronor. Det är en höjning med 2 000 kronor från 2012. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränser för premienivåerna.
Även den sjukpenninggrundande inkomsten, som används till exempel för att räkna ut sjukpenning och fastställs av Försäkringskassan utifrån beräknade årliga arbetsinkomst, har höjts med 3 700 kr, från 2012. Vid höga inkomster räknar Försäkringskassan dock inte med hela inkomsten. Den sjukpenninggrundande inkomsten kan vara högst 7,5 prisbasbelopp. Det finns också en nedre gräns på 24 procent av prisbasbeloppet.  För dig som företagare kan det vara värt att känna till att bolagsskatten har sänkts med 4,3 procent, och att statslåneräntan har sjunkit från tidigare år, såväl som den genomsnittliga statslåneräntan.
För inkomståret 2013 finns det två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 413 200 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 591 600 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent. Det innebär att du för inkomstår 2013 kan ha en inkomst på 426 300 kronor respektive 604 700  kronor (den s.k. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget. Pensionärer kan för inkomstår 2013 ha en inkomst på 450 200 kronor respektive 620 600 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer har ett högre grundavdrag. 
För fler nyckeltal, och förändringar från tidigare år, se tabell nedan: