Publicerad 4 okt 2019

”Vi har haft en ”bull-market” i pessimism”

Stark marknad trots pessimism.
Aktier är fortfarande attraktivt värderade, samtidigt som det globala konjunkturläget är förhållandevis stabilt. Det finns därför ingen anledning att i det här läget avstå risk. Inte minst när den försäkring det innebär att investera i riskfria obligationer är så pass dyr som den är i dag. Men det är ändå motiverat för investerare att inta ett visst mått av försiktighet.

Slutsatserna i en färsk rapport från kapitalförvaltaren HSBC Global Asset Management är att det globala konjunkturläget trots allt är ganska stabilt samt att den globala aktiemarknaden, trots det senaste årets starka utvecklingen, fortfarande är attraktivt värderad med en mycket hög riskpremie. 

– Den faktiska utvecklingen har varit, och är fortfarande, betydligt bättre än vad många investerare har förväntat sig, säger Dominic Bryant, makrostrateg på HSBC, och ansvarig för rapporten Riding the Storm. 

– Det är som att flyga genom en storm. Det är inte så bekvämt, men i slutändan så ordnar det sig och vi kommer fram, förklarar Bryant rapportens rubrik.

”Bull-market” i pessimism 

Dominic Bryant menar att många placerare har fäst stor vikt – möjligen för stor vikt – vid de ororosmoment på den globala marknaden som faktiskt finns. Det handlar inte minst om risken för ett eskalerande handelskrig. 

– Vi har haft en ”bull-market” i pessimism, säger Bryant, som menar att ytterligare ett uttryck för denna pessimism  är att investerare tycks ha fokuserat bara på det faktum att de stora och dominerande ekonomierna nu har haft flera år av stark tillväxt. 

– Och då är det snart dags för en nedgång, resonerar många marknadsaktörer, menar Bryant. 

– Men konjunkturcykler är inga klockor som går upp och ned vid vissa specifika tidpunkter. Avgörande är hur ekonomins fundamentala faktorer ser ut, inte hur länge vi haft en viss konjunktur, fortsätter Bryant.

Låga räntor har drivit börserna

En faktor som Bryant framförallt vill peka på är att
den stabila globala tillväxten varit parad med en mycket låg inflation.

Dominic Bryant, makrostrateg på HSBC Global Asset Managaement.

Det har gjort att centralbankerna kunnat fokusera på att stimulera ekonomin istället
för att hålla ett vakande öga på inflationen. Även många länders finanspolitik, inte minst USA, har varit stimulerande.

– Detta har inneburit mycket låga räntor, vilket har gjort obligationer förhållandevis dyra och aktier förhållandevis billiga, säger Bryant. 

Riskpremien, det vill säga den högre avkastningen i aktier i relation till avkastningen i obligationer som investerare kräver, har under 2019 stigit till närmare 6 procent, vilket i ett historiskt perspektiv är en mycket hög siffra (gäller globala aktieindex i relation till den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan). Så även om det finns vissa orosmoment när det gäller den globala ekonomiska utvecklingen – ”stormen” – så menar Bryant att aktieplacerare får väldigt bra betalt för att ta risk. 

Spår cyklisk avmattning…

Trots det överlag positiva tonläget menar HSBC att den
globala ekonomin är i en, vad de kallar, cyklisk avmattning.


– Vi ser fortfarande robusta konjunktursiffror från USA, och den globala ekonomin har en tämligen stabil tillväxttakt kring 2 procent. Europa utgör undantaget, där en viss avmattning börjar bli tydlig, säger Bryant, som karakteriserar inte minst Tysklands ekonomi som svag. 

– I Asien har företagens vinsttillväxt stannat av under 2019. Även om det nu finns indikatorer på att vinsttillväxten kan vara på väg upp igen så utgör naturligtvis handelskonflikten en viss risk, säger Bryant vidare.

…men fortsatt övervikt i aktier 

– Men
globalt handlar det mer om en avmattning istället för en recession,
vilket är bakgrunden till vår nuvarande investerarstrategi, säger
Bryant, som menar att investerare bör fortsätta att vara överviktade i aktier men samtidigt vara öppna för ett scenario där konjunkturläget och
bolagsresultaten tenderar att falla snabbare än förväntat.


Hög riskpremie för aktier 
Skillnad
mellan den amerikanska 10-åriga obligationsräntan och avkastningskravet
på aktiemarknaden, illustrerat av kursutvecklingen i
globala aktieindex.

Strategin, som alltså förordnar risktagande, bör därmed kombineras med ett visst mått av försiktig konservatism. 

– Inflationen och därmed räntorna kommer att vara låga också det kommande året. Det driver placerare till aktier, säger Bryant.


Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om
investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De
pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.