Johan Hinas, chefsstrateg och Mikael Kadri, förvaltningschef.

Publicerad 1 okt 2015

”Vi gasar med aktier och bromsar med räntor och alternativa tillgångsslag”

Sex strategifonder med bestämd målrisk
Kapitalförvaltaren Monyx arbetar sedan flera år konsekvent med riskstyrda förvaltningsstrategier i sina sex Strategifonder. Den förvaltningsstrategin har gett bra resultat.

– Bra riskjusterad avkastning får man framför allt genom god allokering mellan tillgångsslag som aktier, räntor och alternativa tillgångar, säger Mikael Kadri, förvaltningschef på Monyx och hans kollega chefsstrategen Johan Hinas lägger till: 

– Förenklat kan man säga att vi gasar med aktier och bromsar med räntor och alternativa tillgångsslag. 

Bakom den enkla formuleringen ligger en väl utmejslad förvaltningsstrategi – riskstyrd förvaltning – som Mikael Kadri och hans förvaltningsteam på tio personer har byggt upp under åren. Förvaltningsteamet känner varandra sedan tiden före Monyx och vet var de har varandra. 

– Alla har sina expertområden som till exempel svenska aktier, emerging markets, räntor och alternativa tillgångsslag. Eftersom vi inte är stock pickers utan arbetar med allokering måste man ha kunskap om de olika tillgångsslagen och deras inbördes samvariation, säger Mikael Kadri. 

Sex strategifonder med bestämd målrisk

Monyx har sex direktinvesterande Strategifonder med olika målrisk som lämpar sig för långsiktigt sparande. Till exempel är Monyx Strategi Världens målrisk 11 procent. Den riskstyrda förvaltningen som teamet arbetar efter innebär att målet med den fondens risk över en längre tidsperiod ska vara så nära 11 procent som möjligt. Det ger trygghet för spararna, berättar Johan Hinas:  

– När vi sätter samman fonderna utgår vi från målrisken. Sedan anpassar vi placeringarna så att vi över tiden når varje fonds förutbestämda målrisk samtidigt som vi försöker skapa högsta möjliga avkastning. Det syftar till att ge mer förutsägbarhet för kunderna. 

– Väljer man någon av våra riskstyrda fonder minskar behovet av att ändra sin exponering när risken på de finansiella marknaderna stiger. Detta är något som vi tar höjd för i vår riskstyrda förvaltning, säger Mikael Kadri. 

Ökad risk, lägre andel aktier

Att Monyx arbetar aktivt med allokering för att nå målrisken syns på fondernas innehav. Fram till augusti sommaren 2014 ökade fonderna sin aktieexponering och minskade ränteplaceringarna eftersom risken var relativt låg. Som mest hade Strategifond Världen 96 procent aktier. Nu har den drygt 50 procent, vilket varit bra under de senaste månadernas kräftgång på världens börser. 

– Den riskstyrda delen visade att vi skulle minska aktiedelen med 25 procent. Men vi valde att minska ytterligare eftersom vi i våra interna diskussioner kom fram till att det taktiskt var motiverat, bland annat eftersom aktiemarknaden var högt värderad, säger Mikael Kadri. 

När de båda förvaltarna blickar långt fram i tiden finns det faktorer som talar för en relativt måttlig avkastning på aktiemarknaden. 

– I väst har vi en avtagande BNP-tillväxt sedan 60-talet samtidigt som många stater är tungt belånade. Höga statsskulder och låg ekonomisk tillväxt är inte en bra kombination, säger Johan Hinas och Mikael Kadri lägger till: 

– Räntorna har fallit i över 30 års tid. Både aktie- och räntemarknaden framstår som ganska oattraktiva. 

Förutom den strategiska allokeringen, det vill säga den långsiktiga riskstyrda förvaltningen, arbetar teamet även med taktisk allokering. Målet är att skapa avkastning genom att ta tillvara på de möjligheter som dyker upp.

– Början och slutet av en låg- eller högkonjunktur är exempel på sådana tillfällen. Då tenderar riskpremien vara antingen på mycket höga eller låga nivåer, vilket kan skapa goda investeringsmöjligheter, säger Mikael Kadri.

Strategifonderna placerar även i alternativa tillgångsslag. Fokus ligger bland annat på marknadsneutrala strategier, vilket innebär att de går lång i en placering och kort i en annan. Det kan handla om att köpa lågt värderade bolag och implicit blanka dyra bolag.

– Värde- och kvalitetsbolag, momentum och småbolag är exempel på egenskaper som har visat sig fungera väl i investeringssammanhang. Långa placeringar i bolag med exempelvis sådana egenskaper kan då kompletteras med att gå kort i andra, säger Johan Hinas.

Själva essensen i den riskstyrda förvaltningen beskriver Mikael Kadri så här: 

– Riskstyrd förvaltning definierar hur avkastningen ska uppnås, det vill säga till vilken risknivå. Man kan säga att vi begränsar det negativa utfallet samtidigt som vi strävar efter att skapa högsta möjliga riskjusterade avkastning genom en så hög grad av riskspridning som möjligt. Så har vi arbetat framgångsrikt under flera år och den strategin kommer vi att hålla oss till. 

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Mer information om våra fonder som faktablad, prospekt och årsrapport finns på www.monyx.se.