“Jag ser det här som en offensiv nyemission som ger oss ökad handlingsfrihet”, säger FundedByMe’s VD Daniel Daboczy.

Publicerad 29 apr 2019

”Vårt perspektiv är långsiktigt”

Crowdfunding har blivit mer etablerat
FundedByMe har haft en tuff tid på börsen sedan noteringen i mars. Men då bolaget de senaste åren har investerat tungt i verksamheten så ser VD Daniel Daboczy ljust på framtiden och väljer själv att teckna aktier för en miljon kronor i den pågående nyemissionen. Här berättar han om bakgrunden till emissionen samt hur han ser på möjligheterna för bolaget samt branschen i sin helhet. Läs även analysen från Stockpicker.

I början av mars gjorde ni som första svenska bolag en så kallad direktnotering. Nästan två månader senare aviserar ni en nyemission. Berätta lite om hur ni tänkte kring direktnoteringen?

Läs analysen på FundedByMe från Stockpicker här.


– Startups och fintech-bolag är svåra att värdera. Vi har tidigare tagit in kapital utifrån externa oberoende värderingar som noga tagit hänsyn till vår omsättning, tillväxt, globala positionering, medlemsbasen snittinvesteringen och dess möjlighet samt liknande affärer i Sverige och utomlands. Nu ville vi låta marknaden stå för värderingen och därför inte ta in kapital till en viss kurs i samband med noteringen. Vårt perspektiv är långsiktigt, men det är klart att vi inte hade räknat med den dramatiska och kortsiktiga reaktion som vi fått uppleva.

Vad har hänt sedan noteringen som gör att ni redan nu behöver ta in nytt kapital?


– Vi har hela tiden haft för avsikt att ta in kapital i en noterad miljö. Dessutom har det dykt upp möjligheter och vi har därför beslutat att ta in kapital tidigare än vi först planerade. Vi ser också att marknadsläget förändrats snabbare än förväntat och vi vill stå väl rustade. Jag ser det här som en offensiv nyemission som ger oss ökad handlingsfrihet.

Du säger att detta är en offensiv nyemission, kan du utveckla det?


– Kapitalet ger en ökad handlingsfrihet och vi vill fortsätta växa, inte bara organiskt utan även strategiskt genom närvaro i fler geografier där vår expansionsmodell är mycket kostnadseffektiv. Dessutom vill vi ha möjlighet att förvärva när möjligheten dyker upp.

Du nämner att ett av motiven till emissionen är kunna fortsätta förhandlingar med bolag som passar in er förvärvsstrategi, kan du utveckla det och gärna bli konkret?


– När det gäller eventuella förvärv kan jag tyvärr inte vara mer konkret innan något är klart. Men sedan vi blev noterade märker vi av fler konkreta förfrågningar än tidigare.

Om vi tittar på fenomenet crowdfunding, så har det hänt mycket de senaste åren. I Sverige har ett antal bolag dykt upp och branschen verkar vara här för att stanna. Hur ser du på utvecklingen för crowdfunding generellt och hur ser möjligheterna ut för FundedByMe?


– Crowdfunding har varit omdiskuterat och ifrågasatt. Initialt var det till och med lite hipt och läckert att finansiera sig via crowdfunding. Nu har det blivit bredare och mer etablerat. För oss som verkar i branschen blir det nog lite tråkigare framöver när det inte anses vara lika coolt. Det blir mer mainsteam.

Men det finns naturligtvis stora fördelar med det. Allt fler börjar se värdet av crowdfunding i och med att det blir en mer naturlig del av det finansiella ekosystemet. Och då det blir vanligare och inte längre ses som udda ökar möjligheterna för att attrahera flera olika kundtyper i olika mognadsgrader.

Hur ska ni som bolag kunna ta del av den förväntade tillväxten? Vad gör ni som andra inte gör och hur ska ni få lönsamhet i detta?


– Till att börja med så har vi investerat mycket i verksamheten, vilket gör oss väl rustade att möta tillväxten. Vi har gjort stora investeringar i bland annat teknik och även i att bygga upp vår utländska verksamhet, vilket har krävt stora resurser. Vi har valt en global positionering eftersom vi tror att detta är ett globalt fenomen, precis som när det gäller andra finansieringslösningar.

– Nu ska vi dra nytta av de investeringar vi gjort. Man skulle kanske kunna kalla det för intern konsolidering, men utan att göra avkall på tillväxten. Till skillnad mot andra i branschen är vi inte nischade, utan jobbar brett inom såväl branscher som geografi.

FundedByMe har ju inte bara verksamhet i Sverige. Ni finns även i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai. Berätta om hur det går för dessa verksamheter och vad vi kan förvänta oss i framtiden?


– Alla våra verksamheter utomlands är självständiga och har funnits olika länge. Det gör att vissa har kommit längre än andra. Precis som i Sverige har det handlat om att bygga nätverk och få tillstånd på plats. Därifrån kan det dock se lite olika ut, då marknaderna skiljer sig åt.

I Dubai ser vi goda möjligheter på lokal nivå då vi erhållit några riktigt tunga och viktiga tillstånd. Men vi bedömer även att nätverket i exempelvis Dubai och de andra länderna vi verkar i kommer att bidra med kapital till våra andra marknader. Dessutom är exempelvis Dubai en språngbräda in i hela den arabisktalande världen likväl som Malaysia och Singapore kan vara för den asiatiska marknaden. I Polen har vi redan stängt två framgångsrika rundor, varav den ena stängde redan efter 37 minuter. Det kan mycket väl vara någon typ av rekord inom crowdfunding.

– Som jag nämnde tidigare anser vi att crowdfunding, precis som annan finansieringsverksamhet, är internationell och för oss rör det sig i rätt riktning på alla våra utländska marknader.

Slutligen. Du kommer ju investera en hel del själv i emissionen. Vilka är de viktigaste skälen till att man ska delta i emissionen?

– Till att börja med är FundedByMe ett bolag med stor potential. De stora investeringarna är tagna samtidigt som bolaget verkar på en marknad som växer rejält. Tittar vi historisk har FundedByMe alltid levererat det som utlovats. Jag ser långsiktigt på FundedByMe och anser att kursnedgången är en enorm möjlighet.

Läs mer om emissionen här

EMISSIONEN I KORTHET

Aktieägare i FundedByMe har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 26 april 2019, oavsett om A- eller B-aktier.
En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B.
Teckningskursen är 4,45 SEK per unit, det vill säga 4,45 SEK per nytecknad aktie av serie B. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. 
Teckning av Units sker under perioden 30 april 2019 – 17 maj 2019
Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie B till kurs 8,90 SEK.
Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 18 maj 2020 – 2 juni 2020
Teckningsoptionen tillför Bolaget 12 MSEK vid full teckning före emissionskostnader
Bolaget tillförs vid full teckning ca 6 MSEK före emissionskostnader
Teckningsåtagande finns från vd:n Daniel Daboczy á 1 MSEK.

FundedByMe äger sedan augusti 2018 Laika Consulting som ger ut investerarbrevet.se