Publicerad 3 nov 2014

Varför investera i multipla tillgångsslag i dagens marknadsläge?


Loïc Becue, ansvarig fondförvaltare av Amundi Funds Patrimoine, delar med sig av sina tankar om de rådande marknadsvillkoren och förklarar var han tror att det finns möjligheter inom olika tillgångsslag.

Hur ser situationen ut i dagsläget?

Den rådande konjunkturcykeln är särskilt utmanande för investerarna. Vi märker fortfarande av effekterna av finanskrisen, och finansmarknadernas struktur har genomgått en dramatisk förändring.  De globala aktiemarknaderna har blivit allt mer korrelerade, och även de tillgångar som tidigare ansågs vara säkra tillflyktsorter har blivit mindre pålitliga. Utöver denna kroniska instabilitet utmanas investerarna av alltmer komplexa finansiella och makroekonomiska omständigheter som kännetecknas av:  

  1. Ihållande historiskt låga räntenivåer 
  2. Likviditetsöverskott på grund av expansiv penningpolitik
  3. Låg förutsägbarhet på de finansiella marknaderna på medellång till lång sikt

Dessa nya marknadsvillkor gör att investerare söker sig bortom traditionella investeringsstrategier i jakten på avkastning.

 

Finns det positiva tecken?

Trots allt blir återhämtningen i den globala ekonomin allt starkare.

 

  1. Den ökande tillväxten i USA beror på ett flertal faktorer: sjunkande arbetslöshet, energiboomen och en förväntad återhämtning för investeringar är tecken som tyder på en stabil återhämtning. Feds pågående nedtrappning av sina kvantitativa åtgärder och rekordhöga aktiekurser har bidragit till en förnyad optimism hos investerarna, även om marknaderna fortfarande är sårbara.
  2. I Europa är situationen fortfarande fragmenterad.  Eurozonen pressas av ett ihållande deflationstryck förutom i Tyskland och Storbritannien där återhämtningen börjar ta fart. En viss återhämtning i de perifera länderna bör dock ge stöd till en fortsatt uppgång under de kommande åren. 
  3. Förbättrade budgetbalanser och skuldnivåer gör att tillväxtmarknaderna erbjuder attraktiva tillväxtutsikter jämfört med andra regioner i världen. Det mesta tyder på att Asien kommer att förbli den mest dynamiska regionen, i synnerhet med tanke på den förbättrade situationen i Kina.

I denna komplexa marknadssituation bör en fortsatt hög flexibilitet inom penningpolitiken ge stöd till den globala ekonomiska tillväxten.  Den splittrade situationen på finansmarknaderna gör det dock svårt för investerare att se någon tydlig riktning framöver. 

 

  • Om Amundi Funds Patrimoine
  • Amundi Funds Patrimoine är en aktivt förvaltad fond som sprider tillgångarna mellan multipla tillgångsslag och regioner med målsättningen att försöka leverera en stabil avkastning som överstiger EONIA-räntan +5 procent under en investeringsperiod om minst fem års tid. Läs mer om fördelarna med att sprida riskerna mellan flera tillgångsslag via Amundi Funds Patrimoine i månadens fondspecial som du finner här.