Publicerad 28 sep 2012

Värdepappersdepå, Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring?


Det finns många olika sätt att skattemässigt spara i fonder och aktier. Investerarbrevet reder ut skillnaderna.

Värdepappersdepå

En värdepappersdepå fungerar ungefär som ett vanligt bankkonto, men skillnaden är att det även går att handla med värdepapper, aktier och fonder i depån. Både privatpersoner och företag kan öppna en värdepappersdepå.

Skatt
Kapitalvinsten beskattas med 30 % vid en försäljning. Förluster kan kvittas mot vinster. Du måste själv deklarera försäljning och betala skatt på vinsten.

 • Värdepappersdepå
 • Fördelar
  ·    Du kan flytta in värdepapper från andra konton
  ·    Du kan använda rösträtten från aktieinnehav på årsstämmor
  ·    Du kan kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster
  ·    Investerarskyddet gäller
 • Nackdelar
  ·    Inget förmånstagande
  ·    Inget försäkringsskydd
  ·    Du måste själv deklarera
 •  


Investerarsparkontot (ISK)

Investerarsparkontot (ISK) är en ny sparform som började gälla den första januari 2012. Endast privatpersoner kan spara i ISK som ägs direkt av kontoinnehavaren. Precis som i en värdepappersdepå går det att handla noterade värdepapper och fonder genom ISK. En skillnad mellan ISK och en värdepappersdepå är att spararen inte behöver betala någon kapitalvinstskatt. Han eller hon betalar istället in en årlig schablonskatt som baseras på ett kapitalunderlag.

Skatt
Schablonkatten baseras på värdet av dina tillgångar samt de insättningar och överföringar som gjorts till kontot under året. Skatten beräknas utifrån ett kapitalunderlag som utgörs av en fjärdedel av värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal samt de inbetalningar och överföringar som gjorts under respektive kvartal. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan från november föregående år och utgör schablonintäkten. Schablonintäkten förtrycks i deklarationen och beskattas med 30 procent. Statslåneräntan som gäller för beskattningsåret 2012 är 1, 65 procent. Det innebär att den slutliga skatten på kapitalunderlaget blir 0, 495 % (1,65 % x 30 %).

 • Investerarsparkontot (ISK)
 • Fördelar
  ·    Du kan flytta in värdepapper från andra konton (beskattas som försäljning)
  ·    Du kan använda rösträtten från aktieinnehav på årsstämmor
  ·    Du kan kvitta schablonintäkten mot kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget kapital
  ·    Räntor, utdelningar och annan avkastning på ISK:s tillgångar beskattas inte
  ·    Du behöver inte redovisa kapitalvinster/kapitalförluster i din deklaration
 • ·    Investerarskyddet gäller
  ·    Insättningsgarantin gäller
 • Nackdelar
  ·    Inget förmånstagande
  ·    Inget försäkringsskydd
  ·    Kan vara negativt om du sparar i räntefonder eller värdepapper med väldigt låg risk

Kapitalförsäkring

Privatpersoner och företag kan spara i en kapitalförsäkring. Till skillnad från ett sparande i en värdepappersdepå eller i ISK, får du genom kapitalförsäkringen även ett försäkringsskydd. En annan skillnad är att kapitalförsäkringen inte ägs av försäkringstagaren utan av försäkringsbolaget/banken. Försäkringsbolaget/banken betalar också in kapitalförsäkringens schablonskatt, som likt skatten för ISK, beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Det finns emellertid skillnader på uträkningen av kapitalunderlaget.

Skatt
Kapitalunderlaget beräknas som värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen vid årets ingång samt de insättningar som gjorts under året (detta har justerats för att förhindra att kapital plockas ut före nyår och sätts in igen efter att avkastningsskatten tagits ut) Insättningar under andra halvan av året upptas endast till 50 procent. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan. På det framräknade resultatet betalas sedan en avkastningsskatt på 30 procent. Det innebär att den slutliga skatten för kapitalunderlaget blir 0,495 % (1,65 % x 30 %).

 • Kapitalförsäkring
 • Fördelar
 • ·    Förmånstagande
 • ·    Försäkringsskydd
 • ·    Du behöver inte redovisa köp/försäljningar i din deklaration
 • Nackdelar
 • ·    Du kan inte flytta in värdepapper från annat konto, endast likvida medel
 • ·    Du kan inte använda rösträtten från aktieinnehav på årsstämmor
 • ·    Du kan inte kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster
 • ·    Investerarskyddet gäller inte

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har alla tre sparformer; värdepappersdepån,
kapitalförsäkringen och ISK, styrkor och svagheter­. När du ska välja
sparform bör du därför utgå från dina personliga preferenser och mål. Du
bör också se över bankens avgiftsstruktur som kan se olika ut för sparformerna.

Kapitalförsäkringen har en fördel jämfört med de andra sparformerna om du önskar ett försäkringsskydd. Några fördelar som ISK och värdepappersdepån har gentemot kapitalförsäkringen är att aktierna ger rösträtt samt att kapitalförluster kan kvittas mot kapitalvinster/skattemässig schablonintäkt. ISK gynnas även tillfälligt av den låga statslåneräntan som används vid beräkningen av schablonskatten 2012. Den låga räntan innebär att ISK redan vid små värdeökningar blir ett konkurrenskraftigt alternativ till värdepappersdepån. För sparare som föredrar fonder och värdepapper med relativt låg risk, och därmed relativt låg avkastning, kan det däremot vara mer fördelaktigt att spara i en värdepappersdepå, eftersom skatten då betalas in först när pengarna tas ut.