Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners, rekommenderar alternativa investeringar som komplement i portföljen under 2016.

Publicerad 1 feb 2016

“Välj placeringar som gynnas av lågräntemiljön”

Alternativa placeringar väntas gå bra
Världen står inför en demografisk utmaning och alternativa placeringar är att föredra under 2016. Det var två huvudrubriker när Söderberg & Partners presenterade årets första strategirapport.

– Välj alternativa investeringar och sprid riskerna inom aktiemarknaderna genom hedgefonder som gynnas av den ökade volatiliteten. Det var några förslag till investerare när finansrådgivaren Söderberg & Partners presenterade sin strategirapport den 21 januari.

Finansrådgivarens analytiker behåller en positiv syn kring aktiemarknaden i förhållande till räntemarknaden där de menar att riskerna är högre än någonsin. Rekommendationen till investerare blir därför att välja alternativa placeringar inom områden som kan dra fördel av de låga räntorna och som bidrar till god diversifiering. Analytikerna behåller också en neutral syn kring de utvecklade marknaderna i förhållande till tillväxtmarknaderna. 

– Den kinesiska ekonomin har mattats av men vi ser även ljuspunkter i form av exempelvis den ökade bilförsäljningen, vilket tyder på att omställningen av ekonomin pågår. När det gäller raset i oljepriserna – som också lett till oro för marknaderna – ser vi främst att det påverkar oljeproducerande länder negativt medan andra länder kan dra nytta av situationen, säger Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners och fortsätter:

– Många länder har kommit långt i konjunkturcykeln men expansionen sker långsamt och över längre tid. Räntehöjningscykeln i USA har precis påbörjats, vilket historiskt inte har lett till en snabb efterföljande recession. Vi ser inte heller att avmattningen i Kina har fått ett så stort genomslag som marknaden prisat in.

Gietzelt menar att oron för den kinesiska tillväxten till viss del är överdriven och det fallande oljepriset i slutändan bedöms ge en skjuts till den globala tillväxten, även om geopolitiska spänningar ökar och en förskjutning sker från oljeproducerande länder till konsumtionsekonomier.

I strategirapporten lyfter analytikerna även fram ett tema där de kartlägger den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser för utvecklingen inom ekonomin och värdepappersmarknaderna. Temat är aktuellt och flera marknadsaktörer har tidigare försökt finna kopplingar mellan den negativa befolkningstillväxten i flera länder och dess eventuella påverkan kring disinflationstrender med lågräntemiljö till följd.

Störst samband kring den ekonomiska utvecklingen och befolkningstillväxten finner analytikerna mellan den nominella BNP-tillväxten och förändringen av personer i arbetsför ålder relativt personer som inte är i arbetsför ålder och står utanför arbetsmarknaden. 

– En tydlig motvind till följd av en negativ befolkningstillväxt noteras främst i Asien, men även i Europa och USA, där den arbetsföra befolkningen står för en allt större försörjningsbörda. Om historiska samband gäller väntas en tydligt lägre tillväxttakt globalt under de närmaste decennierna, säger Matthias Gietzelt och fortsätter:

–  Våra antaganden visar att det för Sveriges del skulle krävas en integrering av omking 75 000 asylsökande per år för att nå en breakeven-nivå och motverka de demografiska motvindarna, säger Matthias Gietzelt.