Bo Lindén, vd för Dividend Sweden.

Publicerad 7 jan 2016

Utdelningsbolag tar in nytt kapital och siktar på snar notering

Dividend breddar verksamheten
Dividend Sweden, ett bolag vars affärsidé är att bistå företag som är noterade på någon av de mindre marknadsplatserna, breddar nu verksamheten. Bolaget tar in nytt kapital genom en nyemission och ambitionen är att aktien inom kort ska noteras på börsen NGM:s lista för mindre tillväxtföretag. En färsk analys gör tummen upp och ser stor potential i aktien.

– Finansieringssituationen är ofta svår för bolag listade på de mindre marknadsplatserna. Bankfinansiering är sällan ett tillgängligt alternativ och riskkapital är svårt att attrahera.   

Så beskriver Bo Lindén, vd för Dividend Sweden, bakgrunden till bolagets affärsidé. 

Dividend Sweden bildades 2013 med syftet att bistå mindre noterade bolag med ägarspridning. Målgruppen var bolag noterade på de mindre marknadsplatserna – Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF – eller bolag som var på väg att noteras på någon av dessa marknadsplatser.   

Bolagets ledning beslutade nyligen att bredda verksamheten. Därför genomförs under januari och februari en nyemission om totalt 20 miljoner kronor. Vid sidan av ägarspridning ska mindre noterade bolag nu också erbjudas rådgivning samt finansiering i form av lån. De tre tjänsterna kommer både att säljas var och en för sig och erbjudas som en paketlösning till en och samma kund.

Finansiell företagsrådgivning

När det gäller den finansiella företagsrådgivningen bistår Dividend Sweden företag med att bygga upp en finansiell strategi. 

– Mindre företag har oftast inte någon finans- eller ekonomiavdelning så dessa frågor blir därför ofta underordnade, vilket i sin tur skapar vissa risker, säger Bo Lindén. 

Finansieringslösningar

Finansieringslösningarnas primära syfte är att stärka företags likviditet med kortare lån, så kallade brygglån. Dividend Sweden erbjuder då lån fram till dess att andra finansieringslösningar, till exempel en nyemission, har säkerställt företagets finansiering. 

– Efterfrågan på denna tjänst förväntas vara stor då företag listade på de mindre listorna, eller på väg att listas på några av dessa listor, ofta har ett mycket begränsat kassaflöde, säger Bo Lindén.

Dividend Sweden kommer också att attrahera externa långivare inom bolagets nätverk.

Ägarspridning

Den tredje tjänsten – ägarspridning – handlar om att Dividend Sweden ska hjälpa företag att sprida ägandet av företagets aktie. En god ägarspridning upprätthåller likviditet i aktien och stärker förutsättningarna att lyckas med framtida emissioner. Ägarspridning skapas främst genom att det aktuella företaget för över en del av sina aktier till Dividend Sweden, som i nästa steg för över aktierna till sina aktieägare. Då dessa i dag uppgår till 3 500 så sker en omedelbar och markant ägarspridning. De överförda aktierna utgör samtidigt företagets arvode till Dividend Sweden.    

Vid sidan av ägarspridning ska Dividend Sweden också erbjuda emissionsgarantier. 

Dividend Swedens samlade intäkter utgörs därmed av arvoden för finansiell rådgivning, arvoden för ägarspridning, arvoden för att attrahera externa långivare inom bolagets nätverk, ränta på utlåning samt garantiarvoden. 

– Vår verksamhet är mindre konjunkturberoende då behov av kortsiktig finansiering finns bland mindre bolag i både ned- och uppgång. Detta innebär att vi har som målsättning att våra aktieägare ska få en hög och stabil avkastning, säger Bo Lindén, som preciserar målet till 10 procent per år, räknat på emissionskursen.

Bo Lindén gör också bedömningen att investeringarna i Dividend Sweden görs till en lägre risk än motsvarande enskilda investeringar i bolag som är listade på de mindre marknadsplatserna. Detta eftersom Dividend Sweden är engagerat i ett flertal bolag, vilket ger en god riskspridning. 

Analys ser stor potential

I en färsk uppdragsanalys från analyshuset Börshandlat dras slutstaten att den aktuella värderingen av Dividend Sweden är attraktiv, och att bolaget utgör ett lågriskalternativ för placerare som söker hög avkastning och som eftersträvar en exponering mot de mindre listorna. Börshandlat ser en potential för en fördubbling av aktiekursen redan under innevarande kalenderår, förutsatt att bolaget kan visa att budgeterat resultat är inom räckhåll. 

 • Emissionen i korthet
 • Emissionen riktas till befintliga aktieägare samt till allmänheten, och genomförs i form av units. Varje unit innehåller 1 aktie á 0,25 SEK och ett konvertibelt förlagslån om 0,25 SEK. Förlagslånet löper under 5 år med 10 procents ränta årligen, utbetald vid två tillfällen per år. Konverteringskursen är 0,40 kr.
 • Hälften av emissionen är garanterad, och ingångna teckningsåtaganden uppgår till 5 miljoner kronor.  
 • Teckningskurs: 0,50 kr/unit
 • Teckningstid: 13 januari 2016 – 5 februari 2016
 • Antal units: 40 miljoner
 • Emissionsbelopp: 20 MSEK
 • Antal befintliga aktier: 10 miljoner
 • Bolagsvärdering (pre money): 2,5 MSEK.
 • Listning: NGM Nordic MTF från första kvartalet 2016
 • För mer information klicka här.