Schroders Global Investor Study 2016 visar hur personer i den så kallade millenniegenerationen (18–35 år) fäster större vikt vid ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) än äldre investerare.

Publicerad 2 dec 2016

Unga investerare är mer långsiktiga än äldre

ESG på G
Personer under 36 anser hållbarhetsfaktorer lika viktiga som avkastning, enligt en undersökning utförd av Schroders. De kan dessutom tänka sig att äga hållbara investeringar två år längre än andra investeringar.

– Intresset för hållbarhetsfrågor ser ut att växa om man titta på vilken betydelse de tillmäts av milleniegenerationen, säger Jessica Ground, global chef för ansvarsfulla investering inom Schroders.  
Nu måste alla finansiella rådgivare ta hänsyn till hållbarhetsfrågor
Undersökningen – Schroders Global Investor Study 2016 – samlade data från 20 000 investerare i 28 länder. Bland resultaten märks hur personer i den så kallade millenniegenerationen (18–35 år) fäster större vikt vid ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) än äldre investerare, samt också hur investerare kan tänka sig att behålla vad som upplevs som hållbara investeringar i genomsnitt 2,1 år längre jämfört med vanliga investeringar. 
– Även om avkastning fortfarande är den viktigaste frågan innebär ESG-frågornas betydelse för slutinvesterare att de här faktorerna är för viktiga för att en rådgivare ska kunna bortse från dem, fastslår Jessica Ground.
Kamp mot fattigdom och klimatförändring viktigt för milleniegenerationen
Åsiktsskillnaderna mellan äldre respektive yngre investerare är som störst när det gäller globala sociala resultat – som fattigdom och klimatförändring – vilka rankas som mest betydelsefulla av millenniegenerationen. Studien visar också att det är mer sannolikt att millenniegenerationen aktivt drar tillbaka investeringar i företag med dåliga ESG-resultat, i synnerhet företag som är förknippade med vapentillverkning eller vapenhandel, eller på något sätt har en koppling till förtryckande regimer. 
– Många beslutsfattare är oroade över kortsiktigheten på marknaderna, men det är uppmuntrande att många av dem som deltog i undersökningen uppger att de kan tänka sig att behålla investeringen i ESG-strategier längre än andra investeringar. Det är viktigt att investerarna är medvetna om värdet av att ha långsiktiga investeringar och detta är särskilt relevant när det gäller ESG-faktorer, fortsätter Jessica Ground.
Mer än 20 års erfarenhet av integrerad hållbarhetsanalys
På den globala spelplanen tillhör Schroders föregångarna när det kommer till hållbarhet, och har länge argumenterat för värdet av att ta i beaktande hur ESG-frågorna kan bidra till investeringsresultat och avkastning. 
– Vi har integrerat analyser av dessa faktorer i våra aktiva fondförvaltningsprocesser i nästan tjugo år. Det är viktigt att fortsatt utbilda investerarna om det värde och den meravkastning som ESG kan erbjuda, argumenterar Jessica Ground.
Schroders Global Investor Study 2016: ESG
Ta del av mer information – på engelska – på Schroders internationella webbplats, nedan.
Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroder.
 
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.