Publicerad 2 sep 2019

Två heta alternativ till ränte- och företagsobligationsfonder

Stabil avkastning.
Intresset för företagsobligationer har de senaste åren ökat kraftigt. Men den marknaden är inte vidare likvid och risken för växtvärk är stor. Här är två tryggare hedgefonder med fokus på räntor och som har friare placeringsmandat. Fonderna kan ses som vassa komplement till traditionella ränte- och företagsobligationsfonder.

Under första halvåret har aktier och aktiefonder gått starkt, vilket även är fallet med företagsobligationer som återhämtade sig från en tuff höst 2018. Bland hedgefonder med tilt mot aktiemarknaden har utvecklingen varit blandad. 

Fel marknadstro, men bra avkastning  

Men det finns hedgefonder som navigerat väl på den allt mer osäkra marknaden. Atlants två marknadsneutrala fonder – Opportunity och Stability Offensiv – är bra exempel på detta. Fonderna har levererat stabil avkastning. Detta trots att fondbolaget inför 2019 hade fel i sin marknadstro och förutspått fortsatta nedgångar på aktiemarknaden och turbulens på räntemarknaden. 

– Visst har vi haft fel, men fondernas positiva utveckling visar att de gör skäl att kallas marknadsneutrala och att vår strategi verkligen fungerar, konstaterar Atlant Fonders vd Michel Ekelund. 

Värda namnet marknadsneutrala

Att fonderna är marknadsneutrala innebär bland annat att de strävar efter att ge en stabil positiv avkastning oavsett om börsen stiger eller faller, vilket innebär låg samvariation med aktie- och räntemarknaden. De senaste tre åren har Stability Offensiv stigit med 17,6 procent och Opportunity med 19,5 procent. 

Under samma period har företagsobligationsfonder som grupp endast ökat med 5 procent och långa räntefonder drygt 3 procent, se tabell nedan.

Atlant Fonder skapar avkastning från tre kranar

Varför har då Atlant lyckats bra? Enligt Michael Ekelund skiljer sig fonderna från traditionella ränte- och företagsobligationsfonder. Avkastningen från dessa fondkategorier kommer huvudsakligen från obligationernas ränta, kupongräntan, och ibland också genom kursvinster. Tumregeln lyder att när räntorna faller stiger värdet på obligationerna och tvärt om. Atlant får avkastning från dessa två, men även från ytterligare håll – derivatinvesteringar – vilket förklarar den goda avkastningen. 

– Vi använder derivatstrategier för att dels skydda fondvärdet, dels för att öka avkastningen. Just detta gör att vi har goda förutsättningar att gå bättre än vanliga ränte- och företagsobligationsfonder, konstaterar Michel Ekelund. 

Derivat handlar således inte i Atlant Fonders fall om att ta hög risk, snarare tvärt om. Atlants förvaltare arbetar med små positioner på några räntepunkter. När börsen tappade i augusti togs t ex en position för att marknaden skulle stiga, vilket också skedde. 

– Det fina är att vi tar låg och väldefinierad risk och riskerar ofta inte mer än 1-5 räntepunkter. Får vi rätt kan vi tjäna 15-25 punkter, berättar Michel Ekelund. 

Kan bli trångt i dörren 
I takt med att avkastningen på statsobligationer och statsskuldsväxlar sjunkit har investerarnas intresse för företagsobligationer ökat. Men det ökade intresset för också med sig ökade risker. 

– Den största risken är likviditeten eftersom det helt enkelt inte finns en väl fungerande handelsplats för företagsobligationer. Därför kan det bli riktigt trångt i dörren när många vill sälja. Men för oss med vår modell och höga likviditet i fonderna öppnar sig då fina möjligheter, berättar Michael Ekelund. 

Positionerade för en skakig marknad 
Atlant Fonder håller fast vid sin marknadsuppfattning och tror på såväl en skakig börs som turbulens på räntemarknaderna. Fonderna har tagit höjd för sämre tider och har hög likviditet och kort löptid i obligationsportföljen. Självklart arbetar de även med den tredje intäktskällan, derivat. 

– Vi kombinerar detta med att kontinuerligt köpa skydd genom billiga säljoptioner på aktieindex. Några stora risker tar vi inte och kommer heller inte att ta, utan vi eftersträvar en marknadsneutral, stabil och positiv avkastning avslutar Michael Ekelund.