Publicerad 1 mar 2017

Trump är avgörande för marknaden

Stor osäkerhet om Trumps vägval
I år tycks allt handla om Donald Trump. Aktiemarknaden har redan reagerat positivt på presidentens utfästelser om investeringar och skattesänkningar. Men samtidigt är osäkerheten stor, och för investerare gäller det framförallt att välja placeringar som kan klara effekterna av en eventuell makroekonomisk chock.

– Även om Donald Trump inte är den enda faktorn som påverkar investeringsklimatet under 2017, så har han hittills varit den starkaste.
Den slutsatsen drar David Brett på den internationella kapitalförvaltaren Schroders efter det att han tillsammans med några av Schroders ekonomer och förvaltare analyserat de finansiella marknaderna. Ett viktigt budskap är att, även om aktiemarknaden hittills i år visat fortsatt styrka, så saknas inte risker. 
Värderingarna inte på måttliga nivåer
Donald Trumps löften om skattesänkningar och investeringar i infrastruktur har skapat förväntningar om högre efterfrågan, vilket sin tur lyft börserna i både USA och Europa. 
Trots de senaste månadernas uppgång visar Schroders analyser att de europeiska börserna inte är högt värderade i ett historiskt perspektiv. Såväl brittiska index FTS 100 som euroområdets Eurostoxx 50 ligger kring sina långsiktiga genomsnittsnivåer när det gäller de cykliskt rensade P/E-talen. Amerikanska aktier handlas något över den genomsnittliga nivån, vilket indikerar att de är något högt värderade.
– Men oavsett värderingarna så kvarstår vissa risker. Vid en eventuell makroekonomisk chock kan värderingarna på aktiemarknaden pressas ned, säger Alex Tedder, Global Equities Fund Manager på Schroders.
Växande budgetunderskott
Det han syftar på är att omfattande amerikanska skattesänkningar – i kombination med stora investeringar – kan leda till växande budgetunderskott. Också i Europa ses en ökning av såväl offentliga som privata skulder, vilket i ett senare skede kan leda till korrigeringar med stor påverkan på marknaderna.
– På tillväxtmarknaderna kan ökad protektionism slå negativt mot utvecklingen, även om marknaden ännu inte i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till starkare inhemsk ekonomisk fundamenta i många av länderna, fortsätter Tedder. 
Tedder anser att det är mycket viktigt att vara selektiv i valet av aktier. Bland sektorer tror han på banker samt IT- och teknologisektorn.
– Bankerna gynnas av hög utlåning och något högre räntor. Dessutom har de sänkt sina kostnader, säger han.
Försiktighet rekommenderas på obligationsmarknaden
Att vara selektiv gäller också andra tillgångsslag än aktier. Obligationsmarknaden har de senaste månaderna gått åt motsatt håll jämfört med aktiemarknaden. Trumps löften om ökade utgifter, samt förväntningar om kommande penningpolitiska åtstramningar från centralbanken Federal reserve, har lett till stigande amerikanska marknadsräntor. Även europeiska obligationsräntor har stigit, även om de historiskt sett fortfarande ligger på låga nivåer, också realt.  
– Marknaden har prissatt risk för högre framtida räntor till följd av ökade världsomspännande offentliga utgifter, vilket förväntas pressa upp inflationen, säger David Harris, som är Senior Investment Director, Fixed Income.  
Osäkerhet om Trumps långsiktiga politik
På längre sikt menar Harris att det på marknaden råder stor osäkerhet om vad Trumps politik verkligen kommer att leda till. 
– Det betyder att det också råder stor osäkerhet hur marknaden i framtiden kommer att prissätta risken på obligationsmarknaden, säger Harris och fortsätter:
– Det är mycket möjligt att den inhemska politiken svänger till förmån för en mer försiktig finanspolitik. Men det finns också risk för en mer antagonistisk utrikespolitik från USA:s sida, vilket kan dela till ökad internationell oro, säger Harris, som rekommenderar försiktiga placeringar, vilket på obligationsmarknaden betyder obligationer utgivna att stabila låntagare med lägre risk.
Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
 
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.