“Det var för ett år sedan som vi började diskutera med fondbolagen, och den fråga vi då ställde var vilka problem de såg med distributionen av sina fonder”, berättar Daniel Aarenstrup, vd för Savr.

Publicerad 3 feb 2020

”Trenden talar till vår fördel”

Utmanar etablerade aktörer
“Många av de etablerade fonddistributörerna och rådgivningsfirmorna kommer att förlora på vår verksamhet. Det är därför inte heller otänkbart att många kommer att motarbeta oss. Men vi har också många med oss, och trenden på fondmarknaden talar helt klart till vår fördel.”

När Daniel Aarenstrup var med och grundade Savr hade han och hans medgrundare en klar vision. De ville stöpa om den svenska fondmarknaden i grunden.

– Det var en tydlig trend vi såg, inte minst i andra länder. I övriga Europa finns redan firmor som arbetar på samma sätt som vi gör. Också här i Sverige blir det uppenbart för allt fler att fondmarknaden drivs av en dålig och osund dynamik, säger han.

Det var i höstas som Savr, under ganska stor uppmärksamhet, drog igång sin fondplattform under rubriken ”Samma fonder – halva avgiften”.

– Vi kan arbeta på det sätt som vi gör eftersom vi är oberoende, säger Aarenstrup, som är Savrs vd.

Oberoende distribution av fonder

Savr – namnet kommer från engelskans saver – tillhandahåller ett fondtorg där sparare i dag har omkring 1 300 fonder att välja mellan. Då Savr inte har några egna fonder som de marknadsför så kan de sägas vara helt oberoende.

– Det var för ett år sedan som vi började diskutera med fondbolagen, och den fråga vi då ställde var vilka problem de såg med distributionen av sina fonder, berättar Aarenstrup, som fortsätter:

– Det svar vi fick var att många av bolagen ser det som ett stort problem att de stora aktörerna som tillhandahåller distributionen på sina plattformar, och som fondbolagen då är beroende av, själva har fonder som de marknadsför. Det skapar naturligtvis en besvärlig konkurrenssituation för många fondbolag, speciellt de något mindre.

Diskussionerna ledde till insikten om att det behövs en ny oberoende fondplattform där de intressekonflikter som finns på de redan existerande plattformarna kan undvikas. Men den snedvridna konkurrenssituationen, där de som driver plattformarna i första hand vill sälja sina egna fonder, var inte det enda problem som identifierades vid diskussionerna med fondbolagen.

– Det blev också tydlig, säger Aarenstrup, att systemet, där de som driver fondplattformerna får provision på de fonder de säljer, inte är hållbart.

När distributörerna får provision motsvarande halva förvaltningsavgiften vid försäljningen av en fond så menar Aarenstrup att det skapat incitament att i första hand sälja de dyrare fonderna.

– Vi hörde också att distributörerna många gånger trycker på fondbolagen att höja avgifterna, säger Aarenstrup, som menar Savr inte tar betalt för att sälja andra bolags fonder.

Läs mer här

Avgiften tillbaka till spararna

– Vi tar i och för sig också halva förvaltningsavgifter i provision från bolagen. Men denna avgift går tillbaka till spararna, förklarar han.

Savr tar sedan 0,09 procent i avgift från spararna. Det betyder att en aktiefond som har en förvaltningsavgift på exempelvis 1,5 procent i slutändan kostar kunden 0,84 procent. Hälften av avgiften, alltså 0,75 procent minus 0,09 procent – alltså 0,66 procent – går tillbaka till spararen.

Men kommer Savr att tjäna pengar med så pass låga avgifter? 

– Nej, vi kommer inte att gå plus på bara plattformen. Däremot kommer vi att lansera flera kringtjänster som vi tar betalt för. Men dessa kommer vara helt frivilliga för spararna, säger Aarenstrup, som nämner analyser och oberoende rådgivning som exempel på tilläggstjänster.

– Vår avsikt är att bygga ett sorts Eko-system kring vår plattform, menar Aarenstrup.

Uppenbarligen har upplägget lockat många sparare, och många fondbolag, för enligt Aarenstrup har tillströmningen av kunder så här långt varit klart högre än väntat.

Vad är den största risken mot en fortsatt positiv utveckling?

– Det skulle kunna vara att många av de etablerade konkurrenterna aktivt motarbetar oss. Stödet från fondbolagen är däremot stort, eftersom de länge har varit pressade av att så få aktörer har så stor makt, säger Aarenstrup, som är optimistisk.

– Trenden talar till vår fördel. Vi är med och påskyndar en förändring som säker skulle komma ändå, slår han fast.

Läs mer på bolagets hemsida