Publicerad 4 feb 2015

Tre metoder för att modernisera din ränteportfölj


Dagens globaliserade räntemarknad med en fortsatt låg räntenivå gör att traditionella obligationsstrategier inte fungerar lika bra som tidigare. Kapitalförvaltaren Aberdeen Asset Management delar därför med sig av sina bästa råd för att modernisera portföljen och dra nytta av fördelarna på dagens marknad.

I början av 2014 förväntade sig många bedömare att statsobligationsräntorna, ledda av högre styrräntor, skulle stiga från sina historiska bottennivåer. Men trots att centralbankernas köp av obligationer i Storbritannien och USA började fasas ut så uteblev ränteuppgången. Enligt Brad Crombie, chef för kapitalförvaltaren Aberdeens globala ränteförvaltning, beror detta till viss del på den ständiga efterfrågan på löpande intäkter från obligationer som ibland glöms bort. Idag drivs den bland annat av nya investeringsmönster.

– Nya regleringar på försäkrings- och pensionsmarknaden har resulterat i att försäkringsbolagen nu har cirka 60 procent av sina tillgångar i obligationer, den högsta nivån någonsin. Många företag har dessutom valt att dra ner på riskerna och matcha åtagandena i sina pensionsåtagande vilket oundvikligen kräver köp av obligationer, säger Brad Crombie.

Den andra anledningen som han lyfter fram är att andra centralbanker tog vid när USA började fasa ut sina obligationsköp.

– Japans centralbank och inte minst ECB har fördubblat sina köp av obligationer i ljuset av de svaga tillväxtutsikterna och ännu svagare inflationsförväntningar. Detta sätter givetvis en fortsatt press på räntenivåerna, säger Brad Crombie.

Tre metoder för en modernare portfölj

Enligt Brad Crombie är det inte bara de låga räntenivåerna som gör att dagens obligationsmarknad skiljer sig från vad många är vana vid sedan tidigare. Även de ökade möjligheterna att köpa räntepapper från hela världen har bidragit till att skapa nya förutsättningar för investerare som söker inkomster från räntebärande investeringar. 

Han lyfter därför fram tre metoder som gör det möjligt att skapa en bättre ränteportfölj som är bättre anpassad till dagens obligationsmarknad. Dessutom skapas förutsättningar för att även klara av utmaningarna som kommer när räntenivåerna väl börjar stiga igen.

1. Bli mer flexibel i förvaltningen

– I en osäker miljö är det rimligt att inta en lite mer dynamisk hållning. Att snabbt kunna justera durationen i positioneringen, och därigenom känsligheten för ränteförändringar, kan hjälpa portföljens totalavkastning. Att helt enkelt korta ner durationen är ett alternativ, men det kan bli smärtsamt om avkastningen inte stiger, säger Brad Crombie. 

2. Diversifiera globalt

– I ett globalt perspektiv kan förmågan att byta geografier och kreditkvaliteter, om det genomförs på ett effektivt sätt, motverka effekten av stigande räntor på hemmamarknaden. De ekonomiska cyklerna rör sig inte alltid synkroniserat. Exempelvis räknar vi med att USA kommer att växa stadigare och faktiskt även visa måttligt stigande inflation. Storbritannien kommer sannolikt att göra detsamma om än i mindre utsträckning med tanke på dess beroende av Europa. Poängen är att diversifiering bör ske bortom företag, branscher och inhemska tillgångsklasser till världen som helhet, säger Brad Crombie.

3. Investera i högavkastande obligationer

– Vi föreslår också att titta närmare på investeringar i högavkastande obligationer (High Yield) och obligationer i tillväxtmarknader. Historien visar att så länge kvaliteten på företagen och de länder där de verkar är fortsatt stabil, så erbjuder obligationer med högre avkastning än statsobligationer en dämpande kudde i en miljö med stigande räntor. Intressant nog så har vissa tillgångar, som högavkastande obligationer, visat en negativ korrelation med räntor och istället en positiv korrelation med aktiemarknaderna. Många företag i Europa går ganska bra trots regionens stagnerande ekonomi, och asiatiska och amerikanska obligationer gynnas även av en starkare underliggande ekonomi, säger Brad Crombie.

Undvik inte obligationer, tänk om istället

Sammantaget menar Brad Crombie att den förändrade marknadsbilden inte förändrar det faktum att obligationer är viktiga i de flesta investerares portföljer. Det gör att investerare inte bör sträva efter att undvika obligationer och se sig om efter andra tillgångsslag. Istället menar han att det är viktigt att se över och omvärdera samtliga delar av sin existerande ränteportfölj och de nya möjligheter som finns på marknaden idag.

– Investerare måste vara modiga och våga bryta sig loss från de traditionella metoderna för ränteinvesteringar, och erkänna att det som fungerade förut inte nödvändigtvis kommer att fungera i framtiden. Vi tror att verktygen redan finns på icke-traditionella områden som kredit, tillväxtmarknader och via globala strategier, säger Brad Crombie.

  • Om Aberdeen Asset Management
  • Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus. Läs mer om Aberdeens verksamhet inom kapitalförvaltning https://www.aberdeen-asset.se eller klicka här.
  • Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder
  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet