Publicerad 2 okt 2015

Tillväxt- och gränsmarknadsfond med lokal närvaro nu öppen för privatmarknaden

Östeuropa: region med geografiska fördelar
Danske Invest Emerging and Frontier Markets Fund, som använder lokala investeringsteam för att hitta de mest lovande bolagen och erbjuda bättre diversifiering än traditionella tillväxtfonder, var tidigare endast tillgänglig för institutionella investerare. Men nu i höst har fonden startat en UCITS-klass som gör det möjligt även för privatpersoner och företag att investera i fonden.

Aktieinvesteringar på tillväxtmarknader och gränsmarknader (de nyaste tillväxtmarknaderna, även kallade frontier markets) ger exponering mot viktiga globala trender i regioner med stark utvecklingspotential. Det stora antalet marknader som är spridda över världen gör det dock svårt att investera effektivt via ett enda förvaltarteam. För att lösa denna utmaning är Danske Invests fond uppbyggd med en huvudförvaltare som hanterar regional fördelning, portföljstruktur och riskkontroll medan lokala förvaltarteam väljer ut enskilda aktier.

– Genom att använda Danske Capitals team i regioner där vi ligger i framkant, och samarbeta med andra förvaltare i övriga delar av världen, skapas en konkurrensfördel gentemot traditionella tillväxmarknadsfonder som inte förvaltas på plats. Samtidigt kan jag fokusera på att skapa en diversifierad och långsiktig portfölj som är optimerad utifrån den risk vi är villiga att ta, och det är något som uppskattas av våra kunder, säger Antti Raappana som är fondens huvudförvaltare.

Framförallt fokuserar fonden på små- och mellanstora bolag, då Antti Raappana menar att dessa ofta är bäst positionerade för att verkligen kunna dra nytta av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtregionerna.

Sekulära tillväxttrender med lokala variationer

Både sparare och investerare tenderar att ha förutfattade meningar om vilka bolag som är mest attraktiva på tillväxtmarknader, och Antti Raappana menar att det är viktigt att hela tiden följa utvecklingen i varje enskild region.

– En av de viktigaste lärdomarna från min tid som förvaltare av denna fond är hur stor skillnaden är mellan såväl olika regioner som mellan enskilda länder. Precis som i utvecklade regioner kan det handla om politiska eller ekonomiska händelser som skapar nya förutsättningar, och då är det avgörande att ha lokala förvaltare på plats som kan hitta de bästa bolagen utifrån den aktuella situationen.

Antti Raappana nämner råvarubolag och statligt ägda bolag som exempel på traditionella investeringsobjekt på tillväxtmarknader som inte är lika attraktiva idag som tidigare. Dessa har svårt att konkurrera i ett ekonomiskt klimat som präglas av låga råvarupriser och en omställning från export till en högre andel inhemsk konsumtion i många länder.

– Den växande medelklassen i tillväxtländer är en viktig sekulär trend som det har talats mycket om, men vidden av detta förändringsmönster är bredare än vad många kanske förstår. Förutom ökad privat konsumtion ställer en växande medelklass även högre krav inom områden som sjukvård, finansiella tjänster och infrastruktur. Här finns det gott om möjligheter för bolag som är rätt positionerade att leverera värde till sina aktieägare under de kommande åren, säger Antti Raappana.

Östeuropa: region med geografiska fördelar

En av de regioner som ingår i Danske Invest Emerging and Frontier Markets Fund är Östeuropa. Morten Lund Ligaard, ansvarig för Danske Capitals Östeuropa-team som väljer aktier till denna del av portföljen, ser stor potential i regionen efter sommarens volatila börsklimat som pressat ned värderingarna.

– Den underliggande tillväxtbilden över tid som drivs av anpassningen till Västeuropa är intakt i länder som Polen, Rumänien och resten av Centraleuropa. Samtidigt har dessa länder inte påverkats så starkt av vare sig sjunkande råvarupriser eller nedgången i Kina då exporten dit är blygsam. Istället kan de dra nytta av den ekonomiska återhämtningen i EU där BNP-tillväxten nu börjar ta fart igen, säger Morten Lund Ligaard.

Ett exempel på den typ av bolag som kan dra nytta av utvecklingen i regionen som Morten Lund Ligaard lyfter fram är den serbiska flygplatsen i Belgrad som är döpt efter Nikola Tesla. Flygplatsen drivs på senare år betydligt mer effektivt än tidigare samtidigt som flygtrafiken har ökat, inte minst inom landet. Dessutom har intressenter från Mellanöstern engagerat sig i verksamheten vilket stärker bolagets finansiella resurser och ökar den internationella flygtrafiken.

– En annan intressant aspekt när det gäller östeuropeiska bolag är att de överlag betalar ut en hög utdelning till sina aktieägare, vilket är ett tecken på en relativt god bolagsstyrning. Att bolagen är villiga att dela med sig av sina vinster till minoritetsägare är en positiv signal för oss som investerare.

Viktigt att skapa en effektiv portfölj

Morten Lund Ligaards kuskap om den östeuropeiska marknaden illustrerar två av fondens fördelar när det gäller att bygga upp en attraktiv portfölj: den lokala närvaron som gör det möjligt att välja ut de bästa bolagen i varje region, och variationen mellan olika regioner. Detta skapar goda förutsättningar för Antti Raappana när han och hans team sätter samman fondens portföljstruktur.

– Jag skulle vilja säga att portföljkonstruktion är ett område som förtjänar större uppmärksamhet än många ägnar det i dagsläget. Eftersom vi har över 12 000 potentiella bolag av lämplig storlek att investera i går det att skapa en effektiv portfölj med en total exponering och risknivå som verkligen motsvarar vad vi är ute efter.

Samtidigt menar Antti Raappana att fonden vilar på en sund och relativt okomplicerad inställning till investeringar som uppskattas av fondens andelsägare.

– I grund och botten arbetar vi utifrån en nedifrån-uppbaserad bolagsanalys med stark lokal förankring och sätter samman de bästa möjligheterna inom varje region till en portfölj som motsvarar vår övertygelse när det gäller att skapa långsiktigt värde för våra andelsägare. Precis som när det gäller att välja de bästa lokala förvaltningsteamen försöker vi att alltid fokusera på de områden där vi är ledande. Vi arbetar därför exempelvis inte med någon valutasäkring som höjer fondens kostnader, utan istället är vi öppna med vilken valutaexponering som fonden har över tid. 

Gott om investeringsmöjligheter

Med tillgång till lokala förvaltare på världens tillväxt- och gränsmarknader har Antti Raappana en god överblick när det gäller vilka regioner som ser mest attraktivt värderade ut för tillfället.

– Det är alltid intressant att titta på värdeinvesteringar i regioner och länder som står inför vissa utmaningar i närtid men har stor tillväxtpotential på sikt. Kina är ett bra exempel, där finns det gott om mycket lågt prissatta bolag i dagsläget samtidigt som vi är medvetna om att landet har stora ekonomiska utmaningar framför sig under de närmaste åren. Långsiktigt gillar vi även bland annat Indien och Vietnam, som är den snabbast växande ekonomin i Asien, mindre bolag i Filippinerna samt ett antal marknader i östra Afrika. Som du hör finns det gott om intressanta investeringsobjekt, och jag ser positivt på våra möjligheter att bibehålla en långsiktigt attraktiv portfölj som skapar värde för våra andelsägare, avslutar Antti Raappana.

Läs mer om fonden här.