“Vi marknadsför en helt ny teknik, och vi gör det på en marknad som växer”, säger Henrik Båge, vd för Phoenix Biopower.

Publicerad 2 okt 2019

”Det handlar om en bra affär”

Biokraft ekonomiskt och miljömässigt lönsamt.
Med en helt ny teknik för högeffektiv biokraft, som redan fått internationellt erkännande, är svenska Phoenix Biopower på väg att bli en viktig spelare i den pågående omställningen mot förnybar energi. När utvecklingen nu är på väg in i ett intensivt skede tar Phoenix Biopower in nytt kapital i en nyemission.

– De investeringar vi nu gör kommer att bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Men framförallt handlar det om en bra affär. Vi marknadsför en helt ny teknik, och vi gör det på en marknad som växer. 

Det säger Henrik Båge, som är vd för Phoenix Biopower – ett bolag som utvecklar en ny teknik för högeffektiv och storskalig biokraft. 

– Tekniken möter alla de krav – miljömässiga såväl som ekonomiska – som dagens marknad ställer, menar Båge. 

Dubbelt så hög effektivitet 

Sedan starten 2016 har Phoenix Biopower utvecklat tekniken Biomass Fired Top Cycle (BTC). I korthet handlar det om att biomassan förgasas under högt tryck. Den produktgas som erhålls används i en gasturbin som driver en generator. Effektiviteten vad gäller elutbytet ökar med det dubbla jämfört med traditionell biokraft. Såväl elkraft till elnätet som värme till exempelvis ett fjärrvärmekraftverk kan produceras med BTC. 

Så här fungerar Biomass Fired Top Cycle (BTC)

Under teknikutvecklingen har bolaget haft nära samarbeten med flera partners, bland dem Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), och Technische Universität i Berlin. En referensgrupp bestående av bland andra Svenska Kraftnät, SSAB och Fortum ska säkerställa så att utvecklingen av BTC ska svara mot marknadens behov. Betydande finansiär är Energimyndigheten. 

Bolaget har en patentportfölj med 19 beviljade internationella patent. 

– Det är den totala marknadsutvecklingen som gör att vi ser en så pass stor potential i vår teknik, säger Båge, som berättar att marknaden för högeffektiv biokraft bara i Norden uppskattas till 10–20 miljarder kronor per år. 

– Med en utfasning av kärnkraften ser vi redan hur effektbrist kan påverka verksamheter negativt, fortsätter Båge, som menar att bolaget i ett första skede kommer att fokusera på de nordiska länderna.

  

I ett tidigare kolkraftverk invid KTH i Stockholm har Phoenix Biopower installerat en första prototyp till ett biokraftverk.

Men den största potentialen finns av naturliga skäl utanför Sverige och Norden, och den globala marknaden uppskattas till 540 miljarder kronor. 

I en planerad internationell expansion kommer bolaget i första hand att inrikta oss på Tyskland, Kina och Indien. 

– Det är länder som i dag har en hög andel fossil kraft, samtidigt som de har ett snabbt växande miljöfokus, förklarar han. 

Kopplas till FN:s utvecklingsmål 

Att Phoenix Biopower kan bli en betydande aktör i den globala omställningen mot förnybara energikällor blev uppenbart tidigare i år när bolaget tillsammans med expertpanel samt UN Sustainable Development Solutions Network gjorde bedömningen att bolagets teknik har direkt, eller indirekt, påverkan på 13 av de 17 uppsatta globala utvecklingsmålen. 

– Det är faktisk ingen överdrift att säga att få lösningar har en så pass bred inverkan på FN:s globala mål som BCT-tekniken, poängterar Båge. 

Det är med ett tämligen starkt självförtroende som Henrik Båge och Phoenix Biopower nu går till marknaden med ett erbjudande. Tidsplanen som tidigare kommunicerats har nämligen hållits fullt ut. 

– Vi har nu avslutat den första delen av vårt utvecklings- och kommersialiseringsprogram, vi tar med våra resultat och erfarenheter från denna fas när vi tar nästa steg, säger Båge. 

Internationell kommersiell expansion inom fem år 

Detta nästa steg blir fortsatt utveckling med planen att ha en pilotanläggning klar 2020–2022. En första kommersiell demonstrationsanläggning ska finnas på plats 2025, varefter tekniken är redo för kommersiell expansion i Norden och globalt. Parallellt med den tekniska utvecklingen pågår ett intensivt arbete med att bygga upp ett nätverk kring tillverkning, utveckling samt möjliga beställare. 

– Vi är övertygade om att vår teknik kommer att vara förstavalet för storskalig biokraft. Det handlar både om att skynda på omställningen mot ny miljövänlig och förnybara energi, och att göra det ekonomiskt lönsamt, säger Båge, som tillägger:

– Vi ser nu att tekniken fungerar, och i takt med att utvecklingen fortgår så minskar risken i bolaget. 

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 14 oktober – 28 oktober 2019

Emissionsvolym: 12 175 625 SEK

Teckningskurs: 7,70 SEK

Överteckningsoption: Vid överteckning har styrelsen
rätt att besluta om tilldelning av maximalt 5 999 994 SEK

Bolagsvärde (pre-money): 97,4 MSEK

Phoenix Biopower – hemsida.

Ladda ner teaser med anmälningssedel.

Investerarträffar 

Under oktober arrangerar Phoenix Biopower ett antal investerarträffar på flera platser runt om i Sverige. Då kan alla intresserade få mer information om bolaget och om den kommande emissionen. För anmälan och mer info om investerarträffarna, klicka här.