“Satellitmarknaden kommer att utvecklas på samma sätt som marknaden för datorer gjorde tidigare. Vi är med, och vi kommer att växa med marknaden”, säger Mats Thideman, som är CFO för bolaget ÅAC Microtec.

Publicerad 3 maj 2019

Svenskt satellitbolag når nya höjder

Samarbeten stärker potentialen
Svenska bolaget ÅAC Microtec ska bli störst inom sin bransch. Och det är en bransch som förväntas växa mångdubbelt de kommande åren. Det handlar om rymdmarknaden som nu på allvar öppnas upp för kommersiella aktörer. ÅAC har en stark position och en tydlig plan för hur bolaget ska fortsätta växa

– Satellitmarknaden kommer att utvecklas på samma sätt som marknaden för datorer gjorde när man gick från stordatorer till PC, laptops och idag mobiltelefoner. Vi är med i racet inom ”New Space”, och siktar på att bli en av de stora vinnarna.

Det säger Mats Thideman, som är CFO och fram till början av maj tillförordnad vd för det First North-noterade bolaget ÅAC Microtec.    
 
ÅAC Microtec har sitt ursprung i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet, och knoppades av som bolag 2005. Sedan 2014 har man fokuserat sitt elektronikkunnande till satellitmarknaden och där etablerat en tydlig position som kvalitetsleverantör av delsystem. Under 2018 gick man samman med brittiska Clyde Space som tillverkar kubsatelliter och etablerade sig som en av de största spelarna på småsatellitmarknaden. I dag heter bolaget AAC Clyde Space vid möte med kunder.
 
Mindre, lättare – och bättre
Precis som vanliga konventionella satelliter är mikrosatelliter placerade i en omloppsbana över jordytan, med syftet att samla in och föra vidare information. Skillnaden är att småsatelliter, precis som namnet antyder, är betydligt mindre. Medan en ”vanlig” satellit väger flera ton, är stor som en buss och ligger på en omloppsbana cirka 3 600 mil från jorden, så väger mikrosatelliter mellan 1 och 100 kilo och ligger på en omloppsbana 50–70 mil från jorden. En annan skillnad är att, medan en stor satellit följer jordrotationen och därmed befinner sig på samma plats över jordytan, så snurrar en mikrosattelit runt jorden.

Mikrosatelliter är betydligt mindre än “vanliga” stora satelliter. De är också betydligt billigare, vilket gör dem allt intressantare bland kommersiella aktörer.

Men minst lika viktigt är att de mindre satelliterna också är väsentligt billigare, vilket gör att många fler blir intresserade av att använda data från rymden, och inte minst i kommersiella tillämpningar.
 
– Det handlar om högre prestanda till mycket lägre kostnader, vilket gör att den här marknaden har framtiden för sig. Våra kunder är idag till stor del företag som bearbetar och säljer data eller kapacitet vidare till andra företag, slår Thideman fast och pekar på faktiska siffror som visar på de mindre satelliternas framväxt.
 
Mellan 2007 och 2016 sköts 890 mikrosatelliter upp. Mellan 2017 och 2026 pekar prognoserna på att totalt över 6 000 mikrosatelliter kommer att skjutas upp. I pengar betyder det en marknad som är värd 3 miljarder dollar.
 
Thideman menar att det finns flera fördelar med småsatelliter. Många aktörer siktar på att successivt skjuta upp flera småsatelliter så att dessa kan bilda ett nät, vilket kallas konstellation. En konstellation kan bestå av 100-tals små satelliter, var och en med en livslängd på kanske fem år.
 
– En väldigt stor fördel är att man då kan testa ny teknik i mindre skala innan man satsar brett. Det är också enkelt att implementera ny teknik i nya satelliter som skjuts upp, säger han, och menar att småsatelliter kommer att driva på utvecklingen inom inte minst Internet of Things (IoT).
 
Privata kunder driver utvecklingen
Det är tydligt att de kommersiella kunderna nu också kommer in på allvar på satellitmarknaden. Tidigare har kunderna till största delen utgjorts av institutioner och myndigheter, men nu växer efterfrågan snabbt från privata kommersiella aktörer. Det handlar om telekombolag, internetleverantörer samt olika typer av företag inom exempelvis övervakningssektorn. Också inom miljövård används satelliter ofta, och Thideman berättar om en kund som använder mikrosatelliter till att övervaka och mäta föroreningar i haven.   
 
– Det innebär även att mjukvaran blir allt viktigare i våra satelliter, säger Thideman.
 
En viktig hörnsten i ACC Clyde Spaces strategi är att underlätta tillgången till data från rymden för kunderna. För att göra det erbjuder man lösningar där kunder kan abonnera på viss data, där AAC Clyde Space designar, tillverkar, skjuter upp, opererar och äger satelliterna som behövs för att leverera datan.
 
Marknadsstrategin klar
När det gäller marknaden är målsättningen för AAC Clyde Space också väldigt klar: de ska bli det största bolaget inom sin specifika bransch. Det betyder bland annat att produktionen ska skalas upp betydligt. Det betyder också nya marknadsetableringar, vilket kan ske genom fler internationella samarbeten.  Under 2018 inledde bolaget ett licenssamarbete med amerikanska York Space, vilket betyder att AAC Clyde Space omedelbart fick tillgång till en större marknad. Man har också starka distributionspartners på den japanska marknaden. Denna typ av samarbeten är ett sätt att snabbt nå högre volymer, vilket underlättar finansieringen av fortsatt produktutveckling. Allt för att ligga steget före konkurrenterna.
 
Bolaget har också konkreta planer på att etablera tillverkning i USA då lokal tillverkning ibland är ett måste för att nå flera amerikanska kunder.
 
– Den amerikanska marknaden är världens största inom det här området, och när vi får tillverkning där kommer det att betyda mycket för vår försäljning, menar Thideman.
 
Tar in nytt kapital
För att nå sina strategiska mål kommer ÅAC Microtec att ta in nytt kapital via en företrädesemission, där teckningstiden påbörjas den 20 maj.        
 
– Att försäljningen går från institutionellt finansierade projekt med en hög grad av förskott till kommersiella kunder där betalningarna vanligtvis följer leveranser i projekten, ställer krav på större rörelsekapital. Detta i kombination med att vi satsar på institutionellt delfinansierad utveckling av delsystem och modulära satellitplattformar för att ligga i teknikens framkant medför att vi har ett kapitalbehov, säger Thideman.
 
Mellan 2017 och 2018 ökade ÅAC Microtecs omsättning cirka tre gånger.
 
– Men det är exklusive Clyde Space. Vår nya koncern har ökat omsättningen med närmare 6 gånger, berättar Thideman.
 

Lär mer om ÅAC Microtec här.

ÅAC  FAKTA

Företrädesmission i sammandrag

Aktieägare i ÅAC erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 maj 2019. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ÅAC.
Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie.
ÅAC tillförs vid full teckning cirka 82,5 MSEK före emissionskostnader.
Teckning sker under perioden 20 maj – 3 juni 2019.
Handel i teckningsrätter sker under perioden 20 – 29 maj 2019.

Prospekt, klicka här

Teaser, klicka här

Teckningssedel, klicka här