“Det finns stora behov av mer effektiva läkemedel när det gäller den här typen av sjukdomar”, säger Nicholas Waters, vd för det svenska läkemedelsbolaget IRLAB Therapeutics,

Publicerad 1 feb 2017

Svenskt bolag tar täten i kampen mot Parkinsons

Tar fram nya läkemedel på växande marknad
Forskningsbolaget IRLAB Therapeutics har kommit långt i utvecklingen av moderna läkemedel mot Parkinsons sjukdom och demens. Bolaget genomförde under februari en nyemission och den 28 februari inleds handeln i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier.

I takt med att människor lever allt längre så ökar också de åldersrelaterade sjukdomarna, däribland de svåra sjukdomarna Parkinsons sjukdom och demens. I dag lider totalt omkring 6,5 miljoner människor av Parkinsons och det är en siffra som växer med 3-4 procent per år. 
Vad som kännetecknar behandlingen av sjukdomarna är att existerande läkemedel syftar till att lindra sjukdomarnas symtom. 
– Det finns stora behov av mer effektiva läkemedel när det gäller den här typen av sjukdomar, säger Nicholas Waters, som är vd för det svenska läkemedelsbolaget IRLAB Therapeutics, ett bolag som ligger i framkant när det gäller utvecklingen av medel mot både Parkinsons och demens. 
IRLAB har nu kommit så pass långt att bolaget kan börja fokusera på nästa utvecklingsfas. Den består av ytterligare kliniska studier samt mer konkreta planer för utlicensiering till extern part.
– Vi räknar med att ha resultatet från de senaste kliniska studierna klart kring halvårsskiftet 2018. Strategin är att därefter att ingå partnerskap med en större aktör, säger Nicholas Waters.

Två läkemedelskandidater
IRLAB har två läkemedelskandidater som utvecklas parallellt. Den första, IRL752, förstärker nervaktivitet i den del av hjärnan och i de nervkopplingar där man påvisat minskad aktivitet vid demens i Parkinsons sjukdom. Det finns också indikationer på IRL752 kan ha effekt hos patienter med Alzheimers sjukdom – en av de vanligaste demenssjukdomarna.
Den andra kandidaten, IRL790, är en substans som är inriktad på behandling av de ofrivilliga kroppsliga överrörelser (dyskinesier) som i regel följer vid behandlingen av Parkinsons. Substansen är alltså tänkt att användas parallellt med traditionell behandling. IRL790 har också en antipsykotisk verkan, vilket är viktigt då patienter med Parkinsons kan drabbas av psykotiska besvär, såsom hallucinationer och vanföreställningar.
Efter inledande prekliniska studier, som visade positiva resultat, samt efterföljande kliniska studier i fas I i människor planeras nu för fas II-studier med de två substanserna.
Marknadslansering i början av 2020-talet
De kommande studierna påbörjas under 2017 och substansernas verkan ska då undersökas i patienter. När resultaten från dessa studier är klara under nästa år följer ytterligare studier. Vid fortsatta positiva resultat är målet att en marknadslansering ska ske under de första åren på 2020-talet. 
– Vår plan är att vi redan då ingått ett samarbete med en större aktör som kan bidra med resurser att både genomföra de avslutande studierna samt kommersialiseringen av läkemedlen, säger Waters, som poängterar att bolaget har patentskydd på samtliga viktiga marknader.
Växande marknad
En viktig faktor som talat till bolagets fördel är att de är verksamma i en marknad som växer snabbt. Nicholas Waters berättar att den globala marknaden för neurodegenerativa sjukdomar förväntas vara värd 11 miljarder dollar år 2018 – en uppgång med 25 procent sedan 2012.  
– Det har delvis att göra med att vi hela tiden blir äldre. Parkinsons, liksom demens, är en starkt åldersrelaterad sjukdom. Det är dessutom sjukdomar som drabbar inte bara den som insjuknar, utan också närstående. Det är vår drivkraft att förbättra vardagen för både patienter och anhöriga, berättar Waters. 
För att finansiera de kommande fas II-studierna genomförde IRLAB 
under februari en nyemission om 115,8 miljoner kronor. Intresset var stort, och emissionen övertecknades.  IRLAB:s ansökan om listning på Nasdaq First North Premier godkändes också, och första dag för handel är den 28 februari.
– Med fler ägare är det naturligt med en marknadsnotering av bolagets aktie, säger Waters.
Vad anser du vara bolagets största fördel?
– IRLAB är inte ett enproduktsbolag. Vi bygger ett forskningsbolag med en bredare produktportfölj. Vi har en effektiv forskningsplattform där vi kan ta fram nya läkemedelskandidater. Detta, tillsammans med att vi kommit såpass långt med våra primära läkemedelskandidater, gör vi bedömer risken i verksamheten som förhållandevis låg. Vi räknar även med att stadigvarande kunna offentliggöra nyheter under den närmaste tiden. 
– Vi har också är väldigt kompetent team i såväl ledning som styrelse. Vi har flera mycket meriterade och duktiga forskare. I ledningsgruppen finns också ekonomisk kompetens, vilket är viktigt i ett kommersiellt bolag, fortsätter Waters, som själv har forskarbakgrund. 
Se Nicholas Waters anförande om IRLAB från Investerarbrevet Roadshow (31 januari 2017):

  • Nyemission – IRLAB Therapeutics AB (publ)
  • Volym: 115,8 MSEK
  • Teckningsperiod: 30 januari – 10 februari 2017
  • Teckningskurs: 60 SEK per aktie
  • Värdering (pre-money): 300 MSEK
  • Emissionen är avslutad och det anmälda intresset att teckna aktier uppgick till 149 MSEK. 
  • Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Premier är bestämt till den 28 februari 2017.
  • Läs mer om IRLAB Therapeutics här.