grön energi
Cortus Energys affärsidé är att sälja anläggningar för produktion av energigas till kunderna. I vissa fall kan Cortus Energy också ta hand om förädlingen av energigasen till den slutprodukt som kunden har valt. Bilden är från bolagets kommersiella anläggning i Häganäs.

Publicerad 8 jun 2020

Svenskt bolag stöper om industrin med grön gas

”Vi är nära nu”. Med flera internationella kontakter och en unik och patenterad teknik att producera miljövänlig energigas står svenska Cortus Energy redo att möta en snabbt växande marknad. Bolaget räknar med två inkomstbringande affärer redan i år.– Bolaget har lämnat utvecklingsstadiet, och vi räknar med att påbörja två intäktsbringande projekt innan årsskiftet. 

Det säger Håkan Sigfridsson, som är vd för Cortus Energy – det svenska bolaget som utvecklat en teknik som går ut på att omvandla biomassa till förnyelsebar syngas (energigas). När det First North-noterade bolaget nu går in i kommersiell fas tar bolaget in nytt kapital i en nyemission. 

– Eftersom vi har stora potentiella kunder inom flera olika segment, till exempel stålindustrin och transportsektorn, så möter vi en mycket stor marknad med en hög latent efterfrågan på vår teknik, säger Sigfridsson, som har god förhoppning om att den pågående pandemin inte kommer att påverka verksamheten i allt för stor utsträckning. 

– Vissa projekt har naturligtvis fördröjts och planer har skjutits framåt. Och vi räknar inte längre med att klara tre anläggningsorder i år, som var det ursprungliga scenariot, utan räknar med att det blir en till två beställningar innan årsskiftet. Men det är ändå en mycket bra start, säger han. 

Cortus Energy grundades 2006 med syftet att utveckla och kommersialisera en teknik, kallad WoodRoll, som går ut på att producera ren energigas från flera olika typer av biomassa. Tekniken gör det möjligt att från energigasen utveckla biovätgas och andra fossilfria produkter, och tekniken förväntas därmed få stor betydelse i omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. 

Se här hur tekniken fungerar

Redo för storskalig produktion

– När vi i mars i år producerade den första förnybara energigasen i vår kommersiella anläggning i Höganäs fick vi bevisen på att tekniken fungerar i större skala, säger Sigfridsson, som framförallt vill peka på att tekniken har den stora fördelen att den kan användas inom flera olika användningsområden. 

Förutom produktion av förnybar syngas och vätgas, har Cortus Energy– som i dag innehar totalt sex patentfamiljer – även utvecklat metoden att ersätta fossilt koks med biokoks vid tillverkning av stål. Tekniken gör att utsläppen från stålindustrin därmed kan minska rejält. 

 – Vi samarbetar med metallpulvertillverkaren Höganäs AB för att med biokoks minska bolagets totala koldioxidutsläpp, förklarar Sigfridsson. 

Stor och växande marknad 

I övrigt menar Sigfridsson att bolaget kommer att fokusera på de marknader där deras utvecklade teknik har störst potential och kan göra störst nytta. Förutom stålindustrin och transportsektorn finns där också stora bolag inom el- och värmeproduktion som de primära kunderna.

Sektorn för förnybar energi har vuxit markant under
senaste decenniet, och den starka utvecklingen förutspås fortsätta (World Energy Outlook, 2019). Det generella energibehovet ökar,
samtidigt som tekniken för förnybar energi förbättras. Att det politiska trycket på fossilfri energi ökar är en annan viktig drivkraft

Kontakter med internationella aktörer

Cortus Energys affärsidé är att sälja hela anläggningar för produktion av energigas till kunderna. I vissa fall kan Cortus Energy också ta hand om förädlingen av energigasen till den slutprodukt som kunden har valt.

– Vi för redan diskussion med flera möjliga kunder, säger Sigfridsson, som nämner franska energijätten Engie, som de redan har ett uppbyggt samarbete, som en möjlig kund. 

Det handlar i så fall om en syngasanläggning i sydvästra Frankrike för produktion av vätgas. Cortus ligger också långt fram med ett amerikanskt projekt i Mariposa för elproduktion, och bolaget har också mottagit en förfrågan från ett Irlandsbaserat konsortium. I det fallet handlar det om två anläggningar med placering i Frankrike och Irland för produktion av biogas och elproduktion.

Håkan Sigfridsson menar att de första affärerna kommer att leda till fler, och för nästa år räknar bolaget med åtminstone fyra affärer.

– Eftersom en affär ger stora intäkter så visar våra prognoser på ett positivt kassaflöde redan under 2021, säger han. 

Tar in nytt kapital

För att göra det möjligt att förverkliga de offensiva planerna kommer Cortus Energy att ta in nytt kapital i en nyss påbörjad nyemission. På det sätt som emissionen är utformad – ett konvertibellån med 10 procents ränta – gör att Sigfridsson tror på ett stort intresse. Men främsta orsaken, menar han, är de goda affärsmässiga utsikterna för bolaget.

– Det här kommer att bli en isbrytare, och vi är nära nu, säger han

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 8 juni – 22 juni 2020 

Emissionsvolym: 69,3 MKR 

Teckningskurs: 0,50 kr per konvertibel 

Konvertibellånet med en årlig ränta på 10 procent och löptiden är 7 juli 2020 – 7 januari 2022. Innehavare av konvertiblerna kan konvertera dessa till nyemitterade stamaktier i Cortus Energy under de bestämda konverteringsperioderna (se memorandum för mer information). Konvertiblerna kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Nuvarande aktieägare har företräde. 

Läs prospekt.

Klicka här för att delta i emissionen.

Besök hemsidan för mer information om Cortus Energy.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.