Publicerad 14 okt 2019

Svenskt bolag kan öka effektiviteten inom sjukvården

Intensifierar exportsatsningen.
Långa väntetider inom vården är ett stort problem i de flesta länder globalt. Svenska Acarix har utvecklat ett diagnostiskt hjälpmedel som skulle kunna effektivisera diagnostiseringar och uteslutning av stabila kranskärlssjukdomar. Därigenom möjliggörs kortare väntetider och potentiellt betydligt lägre kostnader för patienthanteringen.

Nu intensifierar Acarix den kommersiella delen av verksamheten med siktet inställt på en ökad marknadspenetration. 

– Efter en inledande fas där vi byggt en initial kundbas kommer vi nu lägga fokus på att både ytterligare utveckla produkterbjudandet samt intensifiera våra utlandssatsningar, säger Per Persson, vd för Acarix.  

Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North Premier sedan 2016, har utvecklat ett diagnostiskt test för att utesluta stabila, signifikanta hjärt- och kärlsjukdomar, i form av en handhållen enhet, CADScor System. Det diagnosiska hjälpmedlet är en är ett akustiskt system som med mycket hög säkerhet kan identifiera blåsljud från hjärtat. Det diagnostiska testet tar cirka 10 minuter att genomföra. 

Denna effektiva uteslutning av symptomatiska patienter, utan verkliga förträngningar, skulle kunna möjliggöra stora kostnadsbesparingar såväl som en betydligt snabbare utredningsprocess för patienterna, vilka ofta i onödan tvingas vänta länge på klargörande utredningar. 

Så fungerar Acarix CADScor System 

– De kranskärlsrelaterade sjukdomarna tillhör de vanligaste kardiovaskulära sjukdomarna. Ur ett globalt perspektiv orsakar de flera miljoner dödsfall årligen, säger Per Persson.

Utesluter patienter som inte behöver omedelbar vård 

Den faktiska potentialen ligger dock i att endast 10 procent av de som söker vård för kransrelaterade sjukdomar verkligen lider denna åkomma. I hela 90 procent av fallen beror symptomen istället på andra orsaker såsom muskelrelaterad smärta och stress.

Med dagens tillgängliga och gängse metoder, är det ibland svårt att identifiera dessa symptomatiska, men icke kranskärlssjuka patienter, varpå de remitteras vidare för ytterligare undersökningar. Detta innebär att många patienter genomgår en lång vårdkedja helt i onödan, vilket resulterar i höga sjukvårdskostnader och ökade patientrisker. 

Med CADScor kan man identifiera upp till 50 procent av de patienter som söker vård för symptom för kranskärlssjukdom, men som inte lider av just denna sjukdom. I förlängningen betyder detta en möjlighet till kortare väntetider och en potentiell kostnadsoptimering av vårdkedja.

I tidig kommersiell fas

Acarix befinner sig i tidig kommersiell fas. Sedan
2015 är  CADScor godkänd för försäljning i
samtliga EU-länder, och i dagsläget utgörs de primära marknaderna av Sverige,
Tyskland och Österrike.

– I första hand ska vi öka försäljningen i Europa, och då främst i Tyskland, säger Per Persson, vd för Acarix.

– Mer än femtusen patienter har hittills undersökts med vår produkt, antingen via kliniska studier eller ute på klinik av läkare på de olika marknaderna, enligt Per Persson, som tillägger att CADScor fortsätter att förstärka sin evidens genom fortsatta kliniska studier. 

– För att utveckla och förbättra vårt produkterbjudande är det viktigt att vi kontinuerligt bearbetar feedback från marknaden och från våra användare, förklarar han.
Siktar på de största marknaderna
Det är framförallt vidare kliniska studier samt en starkare satsning och fokus på ökad markandsexpansion som är orsak till att Acarix nu tar in nytt kapital i en till över 80 procent garanterad företrädesemission. 

– I första hand ska vi öka försäljningen i Europa, och då främst i Tyskland, säger Per Persson, som påpekar den tyska marknaden är världens tredje största för medicinteknik. 

– I Tyskland ökar också det politiska trycket på att sänka kostnaderna såväl som på att stärka patientsäkerheten, tillägger Per Persson, som menar att det årligen handlar om hundratusentals onödiga och kostsamma diagnostiska procedurer.

– Det är just därför Tyskland är en sådan spännande marknad, säger Per Persson. 

Andra länder med stor potential är Nederländerna och Storbritannien. Just den brittiska marknaden bedöms som extra intressant då CADScor nyligen omnämndes i de nationella riktlinjerna för diagnostik när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.
Men bolaget ska även fortsätta att förstärka arbetet med de initiala processerna kring ett FDA-godkännande för möjlig lansering i USA. 

– Både ur ett patient- och vårdsystemperspektiv passar vi väl in på den amerikanska marknaden, säger Per Persson. 

Söker framtida partners 

Vid sidan av de marknadsspecifika aktiviteterna jobbar Acarix också aktivt mot potentiella kommersiella partners. 

– Vårt fokus ligger främst på företag med etablerade produkter och försäljningsorganisationer inom våra marknader, säger Per Persson, som ser mycket positivt på framtiden för Acarix. 

– Vi ser att sjukvården världen över står inför stora utmaningar. Vi har en produkt som fungerar och som kan möta några av dessa resursdrivande utmaningar. De satsningar vi nu gör, både vad gäller marknad och produktutveckling, kommer att öka vårt värde.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: t.o.m. 25 oktober 2019 

Emissionsvolym: 42,9 MSEK efter emissionskostnader om 8,9 MSEK. 

Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie 

Emissionen är garanterad till 83 procent (43 MSEK) via teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare. 

Ladda ner teaser och prospekt.

Ladda ner anmälningssedel

Bolagets hemsida.