De som använder rådgivning tenderar att bli mer självsäkra gällande sin ekonomiska beslutsförmåga, berättar Bob Hendriks, Head of Nordic Retail på BlackRock.

Publicerad 30 sep 2016

Svenskar är Europas mest positiva aktieköpare

Billigare rådgivning önskas
Svenskarna är mest positiva i Europa till sin finansiella framtid. Dessutom hör de till de mest investeringsvilliga, speciellt när det gäller aktier. Men bara en av fem använder sig av investeringsrådgivare.

Kapitalförvaltaren BlackRock genomför varje år undersökningen Investor Pulse, som tar tempen på hur 31 000 personer i 20 länder tänker och känner inför sin ekonomiska framtid. Undersökningen visar att svenskar är Europas mesta aktieinvesterare. 
– Svenskar är mer villiga än de flesta européer att ta på sig risk för att få högre avkastning. De upplever också att de har större kunskaper om investeringar, berättar Bob Hendriks, Head of Nordic Retail på BlackRock.
Få använder rådgivare 
Drygt hälften – 52 procent av de tillfrågade svenskarna – har aldrig använt sig av en investeringsrådgivare. Nästan en tredjedel uppger att de har gjort det och endast omkring en av fem uppger att de har en investeringsrådgivare. 
– Trots ett generellt lågt användande av rådgivning i Sverige så tenderar de som använder rådgivning att bli mer självsäkra gällande sin ekonomiska beslutsförmåga, berättar Bob Hendriks. 
Förmögna svenskar nyttjar rådgivning
BlackRock har även tittat närmare på om det finns en skillnad mellan mer förmögna svenskar och övriga privatkunder (retail-kunder) när det gäller att anlita en finansiell rådgivare. Resultatet visar att förmögna kunder anlitar finansiella rådgivare i högre utsträckning än övriga privatkunder. Historiskt sett har dock övriga typer av privatkunder anlitat rådgivare i högre utsträckning än förmögna kunder. 
– Kostnaden som är förknippad med rådgivning är en faktor som medför att folk upphör med rådgivning. Frågan är om robotrådgivning kan innebära en billigare lösning framöver, kommenterar Bob Hendriks. 
Det finns fler anledningar till att svenskarna i undersökningen inte längre använder sig av en finansiell rådgivare. Nästan var tredje svarade att de använde sig av en finansiell rådgivare enbart för ett specifikt uppdrag. Var femte uppgav att de sköter rådgivningen bättre på egen hand. Andra vanliga svar var att rådgivarna enbart säljer de produkter som ger dem själva den högsta ersättningen, att rådgivningen var för dyr eller att man fått dålig rådgivning. 
Bör bli billigare att anlita rådgivare
Vad skulle få dig att använda en finansiell rådigare? Nästan 60 procent svarade ”Inget, jag behöver inte en professionell rådgivare”.  Andra svar var att det bör bli billigare att anlita en finansiell rådgivare, att avgifter och provisioner redovisas tydligare och att det också bör bli enklare att hitta bra rådgivare som håller hög kvalitet. 
Rådgivning ges av olika företag; allt från fristående försäkringsförmedlare till större försäkringsförmedlare och storbanker. Av svenskarna i undersökningen använde sig 58 procent av en storbank och 7 procent fick rådgivning från en liten oberoende aktör. Vidare fick 23 procent rådgivning från aktörer inom private banking/ förmögenhetsförvaltning. Bland de mer förmögna kunderna anlitade 36 procent aktörer inom private banking och förmögenhetsförvaltning. 
Disclaimer: BlackRocks undersökning Investor Pulse genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Cicero Group mellan juli och september 2015 bland ett riksrepresentativt urval på 31 000 personer i 20 länder i åldrarna 25 till 74 år, varav 1000 var svenska medborgare. Resultaten av denna undersökning redovisas i informationssyfte. Slutsatserna syftar till att ge en indikation på den nuvarande inställningen till att spara och investera hos ett urval av medborgare i Sverige och bör inte åberopas i något annat syfte. De åsikter som uttrycks är BlackRocks per november 2015 och kan komma att ändras när som helst på grund av förändringar på marknaden eller i de ekonomiska förhållandena. Detta material är inte avsett att åberopas som en prognos, analys eller investeringsrådgivning, och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller sälja några värdepapper eller att anta en investeringsstrategi. Utfärdat av BlackRock Investment Management (UK) Limited (auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority). Registrerad adress: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrerat i England under nr 2020394. Tel: +44 (0)20 7743 3000. För ert eget skydd spelas telefonsamtal vanligtvis in. BlackRock är ett varumärke som tillhör BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2016 Blackrock, Inc. Eftertryck förbjudes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och på andra platser. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 004655c-MC(NOV)-EN-RSM-RSM-5176.