Publicerad 31 maj 2017

Svenska Bostadsfonden växer vidare – öppnar upp för ytterligare kapital


Svenska Bostadsfondens fonder har sedan 2004 levererat en genomsnittlig totalavkastning på cirka 7,5 procent per år. Nu genomförs en nyemission i deras 14:e fond. Kapitalet ska placeras i kvalitativt bra bostadshyresfastigheter i tillväxtregioner utanför storstäderna.

– Direktinvesteringar i bostadshyresfastigheter har historiskt varit en trygg sparform och den möjligheten vill vi fortsätta att erbjuda fler investerare, säger Svenska Bostadsfondens vd Lars Swahn.
Ytterligare stordriftsfördelar
Svenska Bostadsfonden 14, som startade 2016, har tidigare genomfört två emissioner och äger idag 230 lägenheter i Borgholm, Eslöv, Laholm och Osby. Då en stor del av kapitalet från de föregående emissionerna nu är investerade i fastigheter så genomförs i maj en nyemission i fonden för att öka volymen och uppnå ytterligare stordrifts- och förvaltningssynergier i fonden. 
Investeringshorisonten är sju år. I de två tidigare emissionerna har fonden tagit in cirka 130 miljoner kronor. Målsättningen är att fonden ska bli fullinvesterad under 2017, som i så fall skulle innebära att den tagit in maximalt 300 miljoner i eget kapital. Det innebär att fonden med en belåning på drygt 60 procent, teoretiskt kan köpa fastigheter för cirka 750 miljoner kronor.
Fortsatt hög efterfrågan
– Hittills har utvecklingen gått enligt plan och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på bostadsinvesteringar och i vår fond, säger Lars Swahn.
För närvarande utvärderar man ett antal fastigheter. Primärt i närheten av de 22 orter där Svenska Bostadsfonden tidigare äger fastigheter och som man tidigare identifierat som tillväxtregioner.
 – Det är en fördel, förvaltningsmässigt, att om möjligt växa kring de orter där vi tidigare har förvaltningskontor och lokal kompetens, säger Lars Swahn och tillägger att fokus primärt ligger på mellersta och södra Sverige. 
Tillväxtorter
Svenska Bostadsfonden ser en fortsatt stark utveckling på hyresbostadsmarknaden i Sverige. De väljer som tidigare att investera på mindre till medelstora tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv och där man bedömer att utvecklingspotentialen är god. 
Ökande utdelningar
Bolagets målsättning är att investera i bostadsfastigheter som har en direktavkastning på 3-6 procent. Målsättningen är att totalavkastningen till investerarna på insatt kapital, det vill säga utdelningar och värdeökningar sammantaget, ska leverera i snitt 6-9 procent per år på det egna kapitalet. Utdelningarna från fonden kommer att vara lägre i början, för sedan kunna öka i takt med att fonden blir fullinvesterad och med en större slututdelning när fonden avvecklas och investerarna kan ta del av den slutliga värdetillväxten i fastigheterna.
Extra trygghet
Under 2013 ändrades till viss del spelplanen för Svenska Bostadsfonden och andra aktörer som erbjuder alternativa investeringsfonder. Då infördes ett nytt europeiskt regelverk för förvaltning av alternativa investeringsfonder (LAIF).
Svenska Bostadsfonden ser positivt på det nya regelverket, som bland annat medfört krav på att fonden noteras på reglerad marknad. Sedan i fjol är fonden noterad på NGM Nordic AIF.
Svenska Bostadsfonden Management AB är en av de få förvaltare av fastighetsfonder i Sverige som tidigt har erhållit ett fullständigt tillstånd från Finansinspektionen att driva sådan verksamhet. För investerare innebär regelverket, att Svenska Bostadsfonden står under Finansinspektionens tillsyn, en extra trygghet eftersom lagen syftar till ökad bevakning av investerarnas intressen. 
Skattemässiga förbättringar
En annan markant fördel med noteringen är också att investerarna, genom börsnoteringen, har möjlighet att fullt ut placera sin investering i investeringssparkonton (ISK) samt i ett större antal försäkringsskal i Sverige och utomlands. Detta innebär tydliga förbättringar administrativt och skattemässigt.
– Vår filosofi handlar i grunden om att fastigheter är ett bra inslag i alla typer av långsiktigt sparande. Det är annars svårt för privatinvesterare samt för mindre och medelstora bolag att med effektivitet göra direktinvesteringar i bostadsfastigheter, säger Lars Swahn. 

Betydande kapital från institutioner 
Samma argument gäller i princip för större institutionella investerare när de väljer att direktinvestera i hyresfastigheter. Därför har Svenska Bostadsfonden också två fonder inriktade mot institutioner. Dessa fonder drivs efter samma principer och förvaltningsmodell som Svenska Bostadsfonden 14. Fonden har under årens lopp också erhållit betydande kapital från pensionskassor, utdelande stiftelser och försäkringsbolag, vilka samförvaltas i Svenska Bostadsfondens övergripande förvaltningsorganisation. Den första Institutionsfonden är fullinvesterad och den andra kommer framöver att ta in mer kapital.
– Vi ser därför detta som ett ytterligare kvitto på att det, sedan vår start 2004, finns ett etablerat förtroende för Svenska Bostadsfonden inom flera segment av den svenska finansmarknaden, avslutar Lars Swahn.
  • Fakta: Villkor och tidsplan för nyemissionen 
  • Nyemission pågår under perioden 22 maj till 16 juni 2017. 
  • Teckningskursen är satt 51.000 kr per A-aktie.
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 170 miljoner kronor. 
  • Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.
  • Pressmeddelande om nyemissionen samt mer information finns här.