Publicerad 31 aug 2012

Svensk Exportkredit ser möjligheter i ett osäkert marknadsläge


I en turbulent marknad kan det vara svårt att veta var man ska placera sina pengar för att uppnå en god diversifiering. Per Åkerlind, COO på Svensk Exportkredit, berättar om deras satsning med kapitalskyddade Portföljobligationer.

Vad är egentligen en Portföljobligation?
Portföljobligationerna är kapitalskyddade strukturerade produkter som bland annat gör det enkelt att investera på svåråtkomliga marknader vilka har begränsad koppling till de breda aktiebörserna. Det kan röra sig om allt från råvaror och valutor till   specifika strukturer med aktie- och aktieindexkoppling.  Investeraren har möjlighet att välja fördelning mellan olika inriktningar och tillgångsslag och på så sätt bygga sin egen portfölj. Gemensamt för Portföljobligationerna är möjligheten att få relativt god avkastning även om världens börser skulle utvecklas svagt.

Varför ger Svensk Exportkredit ut Portföljobligationer?
Svensk Exportkredit har under snart femtio år bistått den svenska exportindustrin med finansiella lösningar. Uppdraget från ägaren bygger på att företaget ska finnas till för den svenska exportindustrin oavsett marknadsläge, vilket ställer krav på en väldiversifierad och pålitlig upplåning. Svensk Exportkredit är en stor emittent av strukturerade produkter internationellt sett och Portföljobligationerna är en del av vår svenska upplåning.

Hur passar Portföljobligationerna för dagens marknad?
Under de senaste åren har det varit en hög turbulens på världens marknader, vilket lett till att många investerare börjat se över sina placeringar. Många alternativa investeringar har över tid haft en låg korrelation med de etablerade marknaderna vilket kan göra dem till ett intressant komplement i investeringsportföljen. Många investerare ser även en stor fördel i att placera med kapitalskydd, vilket gör det möjligt att få ta del av uppgångar på lite längre sikt utan att behöva oroa sig när utvecklingen är skakig och varierar från dag till dag.

Hur har konceptet fungerat under den senaste tidens turbulens?
Osäkerheten som vi har sett sedan förra sommaren har påverkat de flesta marknader negativt. Portföljobligationerna har emellertid, genom sin konstruktion och kapitalskydd, lyckats parera stora delar av kursförsvagningarna. I skakiga tider är det extra viktigt att diversifiera och avsikten med konceptet   är att sprida risker mellan olika tillångsslag.

Kan du nämna något inom alternativa investeringar som de talas mycket om just nu?
Historiskt i oroliga tider har intresset varit stort för trygga och värdebevarande investeringar som guld, silver, skogsmark, jordbruksmark mm. En anledning till att det talas mycket om dessa tillgångsslag i dag är oron för prisinflation som kan uppstå till följd av att centralbankerna världen över genomför stora penningpolitiska stimulansåtgärder, vilket antas få mindre negativa konsekvenser för dessa tillgångsslag än andra.

Kan du berätta något om era  kommande emissioner?
I dagens läge kan vi inte informera om den kommande emissionen som blir publik först i mitten av september. Vi kan däremot konstatera att det rådande marknadsläget öppnat upp för flera spännande möjligheter, Vissa sektorer och bolags kurser har fallit kraftigt på grund av den europeiska skuldkrisen, och nu  anses många av dessa bolag och sektorer  i viss mån vara undervärderade  i förhållande till aktiemarknaden som helhet. Vi har även tittat på kapitalskyddade produkter med kort löptid som till exempel kan utgöra ett komplement till korta ränteplaceringar och bankkonto.

Hur kan jag få mer information om det aktuella erbjudandet?
Mer information om den kommande emissionen och de olika inriktningarna presenteras i mitten av september. Du kan enkelt få tillgång till informationen genom att fylla i Investerarbrevets intresseformulär nedan så skickar Svensk Exportkredit information till dig då det finns ett aktuellt erbjudande att ta ställning till.