Publicerad 7 maj 2012

Svensk Exportkredit ger ut indexobligationer


Svensk Exportkredit lanserar nu sin sjunde Portföljobligation. Bolaget som ägs till 100 % av svenska staten, har på kort tid lyckats etablera sitt koncept inom kapitalskyddade produkter med exponering mot alternativa investeringar. Med anledning av den aktuella emissionen i Portföljobligation 7 har vi valt att ställa några korta frågor till bolagets COO, Per Åkerlind.

Varför ger Svensk Exportkredit ut kapitalskyddade indexobligationer? 

Svensk Exportkredit har under snart femtio år bistått den svenska exportindustrin med finansiella lösningar. Uppdraget från ägaren bygger på att företaget ska finnas till för den svenska exportindustrin oavsett marknadsläge, vilket ställer krav på en väldiversifierad och pålitlig upplåning. Svensk Exportkredit är en stor emittent av strukturerade produkter internationellt sett och Portföljobligationerna är en del av vår svenska upplåning.

Hur passar era produkter för dagens marknad?

Under de senaste åren har vi sett en hög turbulens på världens marknader, vilket lett till att allt fler investerare börjat se över sina placeringar. Alternativa investeringar har generellt en låg korrelation med de etablerade aktie- och räntemarknaderna, vilket gör dem till ett mycket intressant komplement. Många investerare ser även en stor fördel i att placera med kapitalskydd vilket gör det möjligt att följa med uppgångarna på lite längre sikt utan att behöva oroa sig när utvecklingen är skakig och varierar från dag till dag.


Kan du berätta lite mer om de olika inriktningarna i aktuellt erbjudande?

Den aktuella emissionen för Portföljobligation 7 är öppen för teckning till och med den 25 maj 2012. Investeraren kan fritt välja fördelning mellan fyra olika inriktningar:

Jordbruk Chans 7 och Jordbruk Trygg 7 

Ger exponering mot en korg av jordbruksråvarorna: vete, majs, sojabönor, bomull, socker, kaffe och kakao. Denna inriktning är för dig som tror att en ökad befolkning i världen och ändrade levnadsvanor kommer att leda till högre priser på jordbruksprodukter. Investerare kan välja mellan två inriktningar med olika risknivå, Jordbruk Chans 7 och Jordbruk Trygg 7. Den indikativa deltagandegraden är 148 % för Jordbruk Chans 7 och 50 % för Jordbruk Trygg 7.

Råvara Balans 7 

Ger exponering mot ett råvaruindex bestående av femton viktiga råvaror inom segment som energiråvaror, basmetaller, jordbruksråvaror och ädelmetaller. Inriktningen passar dig som tror på en stigande efterfrågan tack vare en ökad industrialisering och levnadsstandard i tillväxtländerna i kombination med en fortsatt stark efterfrågan på ädelmetaller som trygga värdebevarande investeringar. Den indikativa deltagandegraden är 110 %.

Valuta USA-Japan 7 

Ger exponering mot utvecklingen av dollar i förhållande till yen under två och ett halvt år. Placeringen passar dig som tror att den amerikanska ekonomin kommer växa sig starkare under löptiden samtidigt som efterfrågan på dollar ökar i relation till yen. Den indikativa deltagandegraden är 110 %.

Varför har ni valt just dessa marknader?

Efterfrågan på jordbruksråvaror drivs i dagsläget bland annat av en ökad befolkningsmängd samt bättre ekonomiska förutsättningar för befolkningen, framförallt i tillväxtländer. Detta har resulterat i en ökad konsumtion av förädlade produkter som är betydligt mer råvaruintensiva vid produktion och framställning.

Prisnivåerna på jordbruksråvaror anses dessutom fortfarande vara relativt låga ur ett historiskt perspektiv vilket kan ge utrymme för prisökningar.De allmänt stigande råvarupriserna drivs till stor del av en ökad efterfrågan i tillväxtländer tack vare ökande befolkning, förändrade konsumtionsmönster, industriell utveckling och högre levnadsstandard. 

Synen på guld och silver som trygga värdebevarande tillgångar har stärkts, vilket talar för fortsatt efterfrågan givet dagens osäkra marknadsläge. Generellt kan man säga att råvaror kompletterar investeringar i aktier och obligationer väl då de kan sänka den totala risken i en portfölj och samtidigt bibehålla möjligheten till avkastning.

En återhämtning av den amerikanska ekonomin talar för en stärkt dollar. En fortsatt skuldkris i Europa kan dessutom resultera i ytterligare efterfrågan för dollarn med sin ”safe-haven” status. Japans växande stadsskuld och de ekonomiska utmaningar för bl.a. exportindustrin som en stark Yen skapar kan komma att påverka den japanska ekonomin negativt. 

Portföljobligationerna har en löptid på 2, 5 – 5 år. Kan man komma ur investeringen i förtid?

Ja, portföljobligationerna är noterade på NDX-börsen, där man också kan följa andrahandsvärdet på sin investering. Svensk Exportkredit ställer dagligen köpkurser vilket gör det möjligt att snabbt komma ur investeringen i förtid. Vi tar dessutom inte ut något courtage vid en försäljning.

Hur gör jag för att få mer information om Portföljobligationerna?

Enklast beställer du mer information genom Investerarbrevets intresseformulär nedan. Svensk Exportkredit skickar då ut aktuell broschyr, teckningsanmälan och utförligare information direkt till din e-postadress.