“Den höga europeiska utdelningsandelen och den låga räntan innebär att vi just nu har en historisk överavkastning på europeiska utdelningsaktier jämfört med europeiska statsobligationer”, säger Lars Thørs, chef för globala och europeiska aktier på Danske Invest.

Publicerad 1 nov 2016

Stort intresse för europeiska utdelningsbolag

Danske Invest ser möjligheter i lågräntemiljö
Europeiska utdelningsbolag ger investerare flera fördelar i dagens osäkra börsklimat med låga räntenivåer.

Låga och negativa räntor samt en osäker aktiemarknad har pressat avkastningen för många placerare de senaste åren. Allt fler investerare letar därför efter aktier som ger kontinuerlig avkastning i form av en solid utdelning. Det säger Lars Thørs, chef för globala och europeiska aktier på Danske Invest.
– Framför allt i Europa kan obligationsräntorna förbli låga eller negativa under lång tid framöver och som en konsekvens av det letar många investerare längre ut på riskkurvan efter avkastning. För dem så är utdelningsaktier ett attraktivt alternativ, eftersom de erbjuder en relativt stabil avkastning i form av en utdelning. På så sätt behöver man som investerare inte enbart förlita sig på aktiernas kursutveckling, säger Lars Thørs.
Intresse för aktier med en stabil utdelning
På senare tid har han besökt en hel del investerarmöten och konferenser runt om i Europa och där märker han att det finns intresse för aktier med en stabil utdelning. Om investerarna vill ha en europeisk exponering i sina portföljer så finns det begränsade möjligheter att få en rimlig kontinuerlig avkastning i den rådande lågräntemiljön. Därför passar europeiska utdelningsaktier perfekt, eftersom europeiska aktier ger en högre genomsnittlig utdelning än amerikanska och japanska aktier.
– Historiskt sett har europeiska utdelningsaktier gett en direktavkastning på 3–4 procent. Just nu ligger siffran på 3,5 procent. Men i USA och Japan ligger siffran normalt på omkring 2 procent, säger Lars Thørs.
Historisk överavkastning på europeiska utdelningsaktier
– Den höga europeiska utdelningsandelen och den låga eller negativa räntan innebär att vi just nu har en historisk överavkastning på europeiska utdelningsaktier jämfört med 10-åriga europeiska statsobligationer.
För investerare som önskar exponering mot denna typ av bolag är Danske Invests fond Europe High Dividend ett intressant alternativ. Fonden har fyra stjärnor i betyg hos Morningstar och förvaltas av Peter Nielsen som har över 20 års erfarenhet. 
Lägre volatilitet
Det finns ingen fast definition av vad en utdelningsaktie är, men Lars Thørs definierar en utdelningsaktie som ett företag med en relativt stabil affärsmodell med hög grad av förutsägbarhet i resultatet, ett stabilt kassaflöde och som kontinuerligt klarar att betala ut en del av överskottet till sina investerare. En annan egenskap hos utdelningsaktier är att de historiskt sett uppvisat en lägre volatilitet i kursen än aktiemarknaden som helhet.
– Eftersom förutsägbarheten i sådana företags resultat är högre så är kursfluktuationerna normalt lägre, säger Lars Thørs.
Han menar att tillväxten i företag som betalar ut utdelning ofta är relativt måttlig.
Biotechföretag  betalar normalt inte ut kontinuerlig utdelning
– Det finns många företag som växer samtidigt som de delar ut en kontinuerlig utdelning. Men när det kommer till snabbt växande företag som utvecklas kraftigt så väljer sådana företag ofta att investera i den framtida utvecklingen istället för att betala ut pengar till aktieägarna. Det är en av orsakerna till att bland annat biotechföretag normalt inte betalar ut en kontinuerlig utdelning, eftersom de vanligtvis befinner sig i någon utvecklingsfas, säger Lars Thørs.
Han pekar även på att det finns många utdelningsaktier inom sektorer som försäkring, dagligvarukonsumtion, telekom och läkemedel.
– Ett fokus på utdelningsaktier resulterar ofta i en mer defensiv portfölj än aktiemarknaden i stort, men vår erfarenhet är att de här aktierna på lång sikt utvecklas bättre än börsen som helhet, säger Lars Thørs.
Utdelningens betydelse för avkastningen
Historiskt sett har huvuddelen av avkastningen från aktier kommit från utdelningar, vilket också ger stöd åt idén att fokusera på utdelningsaktier. Om man tittar på det breda europeiska aktieindexet MSCI Europe så hade 100 kronor som investerades 1970 omvandlats till 1 300 kronor 2015 enbart i form av kursuppgångar. Men med en återinvestering av den årliga utdelningen skulle de 100 kronorna ha växt till 4 600 kronor under samma tidsperiod. Det finns dock ingen garanti att den historiska avkastningen upprepas i framtiden. 
Mer information om fonden Danske Invest FCP Europe High Dividend finns på dess fondsida på Danske Invests webbplats som du når här
Disclaimer
Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att avkastningen även kan bli negativ. Läs mer om risker och kostnader för fonden och se även informationsbroschyr och basfakta för investerare genom att klicka här.