Tom Wilson ansvarar för tillväxtmarknader på kapitalförvaltaren Schroders.

Publicerad 2 jan 2017

Större vinstchanser på tillväxtmarknader

Låga värderingar skapar utrymme
Även om den politiska, och viss mån även den ekonomiska, osäkerheten har ökat under senare tid finns faktorer som talar för investeringar i tillväxtekonomierna det kommande året. Tillväxten är god och värderingarna förhållandevis låga, menar en internationell kapitalförvaltare.

– Vi ser nu en konjunkturell återhämtning i flera av tillväxtländerna, och det finns klara förväntningar om en ökad vinsttillväxt i företagen. 
Det säger Tom Wilson, som ansvarar för tillväxtmarknader på kapitalförvaltaren Schroders. 
Återhämtning och stark tillväxt
Tom Wilson pekar framförallt på det att flera av de traditionella tillväxtländerna just nu befinner sig i en ekonomisk återhämtningsfas. Enligt samstämmiga prognoser kommer tillväxtländerna sammantaget att notera en BNP-tillväxt på 4,6 procent under 2017, att jämföra med 4,2 procent för 2016.  Det kan också jämföras med den globala tillväxtprognosen för 2017 på 2,8 procent.
– Det är framförallt i Brasilien och Ryssland som vi ser en tydlig uppgång, säger Wilson, som också är relativt positivt inställd till den kinesiska ekonomin.  
– Den kinesiska regeringen kommer förmodligen att föra en expansiv och tillväxtvänlig politik inför partistämman nästa höst. Och en högre tillväxt i Kina påverkar andra länder i samma region, säger Wilson, som emellertid också ser en risk när det gäller Kina
– En svagare kinesisk valuta i kombination med en starkare dollar kan göra att den kinesiska växelkurspolitiken på nytt hamnar i fokus, vilket kan vara negativt, påpekar han. 
USA:s handelspolitik en osäkerhetsfaktor
Wilson vill också göra investerare uppmärksammade på vissa osäkerhetsmoment när det gäller tillväxtmarknaderna generellt. Ett är en starkare amerikansk dollar, orsakad av en expansiv amerikansk finanspolitik och högre räntor.
– En starkare dollar är normalt negativt för tillväxtländerna. Det finns också frågetecken vad presidentskiftet i USA kommer att betyda. Inte minst råder det osäkerhet vad gäller den amerikanska handelspolitiken, och ser vi omförhandlingar av flera av USA:s handelsavtal kan det vara negativt för många av tillväxtländerna, säger Wilson.
Men Tom Wilson väljer ändå att fokusera på de positiva faktorerna som han tycker sig se när det gäller de aktuella marknaderna. Utöver de ovan angivna vill han också peka på den förhållandevis låga värderingen. På tillväxtmarknaderna sammantaget, här mätt som nivån på MSCI Emerging Markets index, ligger värderingen under det långsiktiga genomsnittet.
– Många företag har blivit effektivare, inte minst när det gäller kostnader, och i kombination med högre konjunkturutsikter talar det för att dagens värderingar kan överträffas, menar Wilson.
Ökat behov av diversifiering
Enligt Wilson behöver inte den politiska osäkerheten i USA och Europa heller enbart vara av ondo när det gäller tillväxtländerna. 
– Det skapar ett behov hos placerare att i ökad utsträckning diversifiera investeringarna, det vill säga sprida dem på flera olika marknader.  Det kan leda till ett återflöde till många tillväxtländer, säger han.  
Viktig information: 
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
 
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.