I Siljansringen i Dalarna planerar Igrene att sätta upp en produktionsanläggning som förväntas producera 50 000 ton flytande naturgas per år, vilket motsvarar en omsättning på 250 miljoner kronor dagens priser. “Våra produktionstester har visat på ökande flöden naturgas”, säger bolagets vd Mats Budh.

Publicerad 29 okt 2019

Stora gasfyndigheter i Dalarna

Bolaget förbereder kommersiell produktion.
I Siljansringen i Dalarna finns en ännu inte utnyttjad naturresurs med stora miljömässiga och ekonomiska fördelar. Företaget AB Igrene står redo att utvinna resursen, vilket kan stöpa om delar av den svenska industrins energiförsörjning i grunden.

Igrene tar nu in drygt 22 miljoner kronor i en till 70 procent garanterad nyemission, och enligt planerna ska en fullskalig kommersiell produktion komma i gång inom två år. Det handlar om naturgas, som alltså finns i rikliga mängder i Siljansringen i Dalarna. 

– Det är klart att den ekonomiska potentialen väger tungt, men den miljövänliga aspekten är också något vi gärna vill trycka på och prioritera, säger Mats Budh, vd för Igrene. 

Produktionstester visar stora flöden 

Bolaget är sedan fem år noterat på Spotlight Stock Market, och efter några års provborrningar är siktet nu inställt på kommersiell utvinning av naturgas inom Morafältet, som utgör en liten del av Siljansringen. 

– Våra produktionstester har hittills visat på ökande flöden naturgas, poängterar Budh, som berättar att bolaget planerar för en första produktionsanläggning för 50 000 ton flytande naturgas, LNG (liquid natural gas), per år. Produktionsanläggningen beräknas omsätta 250 miljoner kronor per år i dagens priser.

– Eftersom våra kostnader är relativt låga, vi ligger ju inte offshore och vi behöver inte borra djupt, så räknar vi med en återbetalningstid på våra investeringar på omkring tre till fyra år, fortsätter han. 

Försök att utvinna gas från Siljansringen gjordes utan någon större lycka redan under 1980-talet, men Mats Budh trycker på de stora skillnaderna mellan då och nu. 

– Vi har lärt oss av Dala Djupgas-projektet. Vi har nu den moderna tekniken, och vi borrar på helt andra ställen än vad de gjorde då.

Inhemsk naturgas kan ersätta import

Det som framförallt gör ledningen för Igrene optimistisk
när det gäller den affärsmässiga aspekten är att de industrier som finns i Bergslagsregionen
i dag importerar motsvarande 70 000 ton flytande naturgas per år från
andra länder, främst Norge, Ryssland och Nederländerna.

– Den importen skulle med fördel kunna ersättas med
inhemsk naturgas, säger Budh, som heller inte är sen med att lyfta fram
miljöaspekten.

– Många tusentals mil kortare lastbilstransporter och
inga sjötransporter blir resultatet med naturgas från Siljan, menar han.

Stora miljövinster med naturgas 

Mats Budh vill också påpeka att naturgas i sig också är ett betydligt mer miljövänligt alternativ är både kol, olja, diesel och bensin. Igrenes verksamhet kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn.

– Utsläppen av koldioxid reduceras betydligt om dessa energikällor i en överskådlig närtid istället ersätts med gas, säger han, och fortsätter: 

– Vi kommer att ta hand om den metangas som i dag läcker upp i Siljansringen, och som i annat fall förvinner upp i atmosfären och ökar halten av koldioxid. Vi kommer att göra allt vad vi kan för att minska dessa okontrollerade metanutsläpp.

Tekniken att omvandla metangas till vätgas är också långt framskriden, vilket, enligt Budh, kommer att göra utvinningen av naturgas än mer miljö- och klimatvänlig.

– Det ger oss möjligheten att bidra till vätgassamhället, vilket är framtidens energilösning.

En ansökan om tillstånd till kommersiell
utvinning av naturgas är inlämnad till Bergsstaten. Igrenes ansökan om
miljöprövning hos Länsstyrelsen Dalarna har förberetts genom samrådsförfarande.
Ansökan har nu färdigställts och lämnas in till Länsstyrelsen. När tillstånden
finns på plats kan den fullskaliga anläggningen sättas upp inom 6 – 8 månader.

– Vi har lärt oss av Dala Djupgas-projektet. Vi har nu den moderna tekniken, och vi borrar på helt andra ställen än vad de gjorde då, säger Mats Budh, vd på AB Igrene.

Det kapital som Igrene nu tar in ska främst användas till att slutföra pågående produktionstester samt att utföra fler kärnborrhål och produktionshål samt förbereda en fullskalig produktionsanläggning.
Att befintliga aktieägare har företräde i emissionen ser Budh som helt naturligt. 

– De investerare som stöttat bolaget under många år får nu chansen att förstärka sitt innehav när bolaget intensifierar verksamheten, säger han.

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: 12 – 26 november 2019

Emissionsvolym:
22 miljoner kronor

Teckningskurs:
1,70 kronor per aktie

Avstämningsdag:
8 november 2019

Teckningsrätt:
En per avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt

AB
Igrene är noterat på Spotlight Stock Market.

Ytterligare
information kommer att presenteras i kommande emissionsmemorandum i

samband
med att teckningstiden inleds.

Läs memorandum.

Teckna aktier online.

    Läs mer på bolagets hemsida