“Det har länge efterfrågats breda och indexnära aktiefonder som förutom hållbarhetskriterier även har fossila kriterier”, säger Henrik Wold Nilsen, som ansvarar för SPPs nya fossilfria aktiefonder.

Publicerad 2 maj 2016

SPP behåller sitt fokus på hållbarhet – lanserar två nya fonder

Nya indexnära hållbara fonder
SPP lanserar två nya fossilfria aktiefonder för att möta en växande efterfrågan på hållbara fonder.

En av de nya fonderna sjösattes i slutet av april och den andra kommer upp under maj månad och uppfattningen är att de fyller ett allt mer uppmärksammat tomrum på fondmarknaden.  
– Ja, absolut. Det har länge efterfrågats breda och indexnära aktiefonder som förutom hållbarhetskriterier även har fossila kriterier, säger Henrik Wold Nilsen, som ansvarar för SPPs nya fossilfria aktiefonder Global Plus och Tillväxtmarknader Plus.
– För att klara de uppställda klimatmålen så har kraven på fossilfria fonder vuxit sig allt starkare och vi har märkt en ökad efterfrågan av nya typer av hållbara fonder. Både institutionella investerare, offentliga aktörer och privatpersoner söker i dag efter fonder som både väljer bort fossila bolag och som styr om investeringarna till bolag som är en del av lösningen på klimatproblemet och som samtidigt är breda och indexnära. 
Henrik Wold Nilsen är noga med att betona att det handlar om indexnära fonder och inte renodlade indexfonder. 
– Vi väljer bort flera hundra bolag på grund av våra ambitiösa hållbarhetskriterier och vid val mellan olika bolag väljer man bolagen med högst hållbarhetsrating. På så vis skapar vi en fond som har en högre hållbarhetsrating och lägre fossilt avtryck än index, men som ändå följer index väl. 
Följer strikta placeringsregler 
Båda dessa fonder följer koncernens allmänna hållbarhetsstandard, men avstår dessutom från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi samt bolag med stora fossilreserver.
Eftersom fonderna så långt det är möjligt ska följa index så är fondernas exponering mot olika regioner exakt i linje med dess vikt i världsindex. Detta ger till exempel när det gäller Global Plus att omkring 60 procent är placerat på den amerikanska marknaden. När det gäller Tillväxtmarknad Plus är med samma logik den största delen investerade i bolag i Kina och Sydkorea. 
Det har länge spekulerats i att hållbara placeringar också är motiverade utifrån strikta ekonomiska perspektiv. En teori säger nämligen att hållbara investeringar helt enkelt är mer lönsamma.
– Mycket talar för att det stämmer på lång sikt, säger Wold Nilsen, som därför menar att SPPs nya fonder passar bra för långsiktigt sparande, som pensionssparande.
Inom SPP/Storebrand har hållbara investeringar med god avkastning till låg kostnad, länge varit ett fokus. Redan 1995 startade man ett internt hållbarhetsanalysteam och idag har koncernen en hållbarhetsstandard som alla deras fonder måste följa. I enlighet med denna standard tilldelas alla bolag en hållbarhetsrating och dessutom investerar man inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som är verksamma inom bland annat tobaks- oljesands- eller kolindustrin.
Lär mer om de nya fonderna här.