Publicerad 23 maj 2019

Skogsveteraner startar baltisk skogsfond

Baltisk skog med tillväxtpotential
Affärsidén är lika enkel som genial: (1) Fonden köper många prisvärda baltiska skogsfastigheter, (2) utvecklar innehaven och (3) säljer sedan allt i ett stort eftertraktat paket om cirka 8 år. Målsättningen är att generera säker värdeutveckling på 7 – 9 % netto i genomsnitt per år under placeringens livslängd. Nu förbereds Skogsfond Baltikum för notering på NGM och det är möjligt att teckna aktier fram till 7 juni 2019.

 
Att baltisk skog är lågt värderad är uppenbart. Jämfört med svensk skogsmark är baltisk upp till fem gånger billigare samtidigt som den årliga skogstillväxten är lika god som i Götaland, se diagram.
 
– Baltikum är den region i Östersjöområdet som ger bäst förväntat avkastningsvärde, konstaterar Carl Olén, som är vd för Skogsfond Baltikum och fortsätter:
 
– Med kapitalet från emissionen kommer vårt lokala förvärvsteam köpa prisvärda skogsfastigheter med god tillväxtpotential. 

Upp till fem gånger mer tillväxt för pengarna i Baltikum


         Källa: LRF konsult, Skogssällskapet, SLU, intern data 

1. Förvärv av prisvärd skog med erfaret team

Skogsfond Baltikum genomför nu en emission. Även om fonden är nystartad är ledningen och styrelsen långt ifrån noviser. Under åren har de förvärvat sammanlagt 56 000 hektar skog som de förvaltat och sålt framgångsrikt. 

– Vi har mycket goda kontakter i Baltikum och vi är bra på att köpa prisvärd skog. Vi förvärvar skogsfastigheter på i snitt 15 hektar. Sedan skapas ett stort konsoliderat skogsinnehav som vi förbereder till försäljning med ett så kallat portföljpremium, säger Olén.                 

2. Förvaltning med fokus på värdeutveckling
Nästa steg är att förvalta skogen genom att plantera där det behövs och röja, vilket bidrar till att skogens lönsamma tillväxt ökar. Skogen växer med ungefär 5% per år, varav ungefär halva tillväxten är lämpligt att avverka. Beståndet kommer således att bygga mer stående volym netto varje år med ungefär 2,5%. För intäkterna kan bolaget täcka alla löpande kostnader och genomföra kompletteringsförvärv. Planen är att FSC-certifiera all skog, vilket säkerställer att hållbara förvaltningsmetoder används och gör det möjligt att sälja skogsråvara till modern industri som kräver FSC-certifiering.

– Genom lämpliga tillväxtfrämjande aktiviteter ökar vi den värdefulla tillväxten i skogen. Det betyder ökad produktion av förnybar skogsråvara och mer inbunden koldioxid per hektar och år, vilket bidrar till både god avkastning och klimatnytta, berättar Olén.

Den positiva klimatpåverkan sker på två sätt. Skog binder koldioxid från luften genom fotosyntesen när den växer. Dessutom kan förnybar skogsråvara avverkas och ersätta fossila alternativ såsom stål, betong, plaster och fossila energikällor. Både kolinlagring och substitution är viktiga ur klimatsynpunkt.

– Skogen är en nyckel för att vi ska kunna ställa om till en fossilfri framtid och ersätta fossila alternativ, därför förväntas också efterfrågan på skogsråvara att öka kommande år, både lokalt och regionalt, säger Olén.

FN:s Food and Agriculture Organisation (FAO) beräknar i sitt huvudscenario att globalt behov av skogsråvara kommer att öka med ungefär 50 % inom loppet av tio år.

Läs mer om Skogsfond Baltikum på Nordnet

3. Försäljning med potential 
Det tredje steget är att Skogsfond Baltikum kommer att säljas och avvecklas om ungefär 8 år. Då säljs allt skogsinnehav och pengarna går till aktieägarna.

– När vi har skapat en stor eftertraktad portfölj av produktiv skogsmark kommer hela innehavet att säljas till den aktör som är beredd att betala mest, berättar Olén.

Stora portföljförsäljningar i Baltikum de senaste åren visar att priset på stora skoginnehav är upp till 70% högre jämfört med prisnivån på enskilda skogsfastigheter (cirka 18 EUR per förvärvad m3). Foran har sålt en portfölj på 56 000 hektar till IKEA för 26 EUR / m3, Latvian Forest Company har sålt sin skogsportfölj på 10 000 hektar till SCA för 26 EUR / m3 och Bergvik har sålt sin stora portfölj på 111 000 hektar till Södra för cirka 31 EUR / m3. Värt att poängtera är att människorna i Skogsfond Baltikums förvaltningsteam på ett eller annat sätt varit delaktiga i byggandet av fyra av de största skogsportföljerna som sålts de senaste två åren i Lettland.

Läs mer om Skogsfond Baltikum

SKOGSFOND BALTIKUM FAKTA

Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i baltisk skog där förvärvspriset är väsentligt lägre än i Sverige. 
* Alternativ investering med 8 års placeringshorisont
* Låg riskprofil med naturligt växande tillgångsslag 
* Målavkastning 7-9 % i genomsnitt netto per år
* Notering på reglerad marknad NGM Nordic AIF
* Kan placeras i ISK och kapitalförsäkring
* Förvaltningsteam med omfattande erfarenhet av skogsinvesteringar i Baltikum

Aktuell nyemission: teckningsperiod 15 maj – 7 juni 2019 

Läs mer på skogsfondbaltikum.se

Fem faktorer som förväntas ge god nettoavkastning

1. Tillväxt: Ändamålsenligt skött skog i Baltikum växer med ungefär 5 % i volym per år. Då ungefär halva tillväxten beräknas avverkas kommer nettovoymen öka med ungefär 2,5% per år. 

2. Avverkningar i baltisk skog ger ett högre avverkningsnetto än förvärvspriset och är därmed lönsamma vid avverkning. Avverkad kubikmeter ger grovt sett 1,5 gånger mer tillbaka i avverkningsnetto jämfört med förvärvspriset per kubikmeter vilket betyder lönsamma avverkningar. 

3. Portföljpremium: Förvärv av många prisvärda skogsfastigheter skapar ett stort konsoliderat innehav med ett högre värde per skogsfastighet än enskilda objekt. Detta värde realiseras när portföljinnehavet säljs. 

4. Hävarmseffekt på värdetillväxten uppnås genom belåning på upp till 30 %.

5. Kostnadskontroll: Erfaren ledning och kompetent förvaltningsteam med rätt incitament säkerställer ett pragmatiskt förhållningssätt till skogsrelaterade aktiviteter och kostnadseffektiv förvaltning.

En betydande del av fondens avkastning realiseras först när all skog säljs och fonden avvecklas vid löptidens slut, ungefär år 2026. Bolaget kan likvideras tidigare om bra bud erhålls.