Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Publicerad 1 jun 2017

Sivers IMA: Vinnare på kraftigt ökad datatrafik

Visar vägen i kommunikationssamhället
Datatrafiken i mobilnäten ökar kraftigt, men vi har bara sett början. Fram till år 2022 förväntas datatrafiken växa tio gånger. För att möta tillväxten krävs ny teknik och Aktietorgsnoterade Sivers IMA står väl rustat för att leverera just den tekniken.

Allt mer datatrafik skickas i näten och mängden ökar dag för dag. Ett dilemma är att dagens mobil- och fibernät inte är rustade för att möta den snabba tillväxten.
– Vår teknik hanterar den utmaningen. Med våra lösningar kan man skicka stora mängder data med hög hastighet, berättar Sivers IMAs vd Anders Storm.
Kraftigt ökad hastighet med millimetervågsteknologi
Med Sivers IMAs teknik inom millimetervågsteknologi går det att sända data i luften med väldigt höga hastigheter. Bolagets produkter kan användas i till exempel basstationer och radiolänkar. I dag används till största delen mikrovågsteknik, men den tekniken har begränsningar och klarar inte av framtidens kapacitetsbehov.
Förbättrad teknik ger lägre kostnader
Med millimetervågsteknik behövs det heller inte lika stora antenner som idag. Det medför att kostnader för bolagets kunders kunder – operatörerna – sjunker. 
Med den nya tekniken kommer även trådlöst bredband att utvecklas rejält. Hittills har tillgången till fibernät varit ett krav för att snabbt och enkelt kunna överföra stora mängder data. Med millimetervågstekniken kommer både kvaliteten och hastigheten i de mobila bredbandsnäten att kraftigt förbättras.
– Mobilt bredband kommer att bli ett allt mer intressant komplement till fiber när hastigheten ökar och priserna per megabit sjunker, säger Anders Storm.
Skjuter fram positionen genom viktigt förvärv i Skottland 
Behovet av fiber kommer att fortsätta vara stort och även inom det området kommer kraven på hastighet, mängd och kvalitet att öka. Det är också ett av skälen till att Sivers IMA i april förvärvade det skotska bolaget CST Global. 
CST Global är ett privatägt företag som designar, tillverkar och levererar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation och kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.
Behovet av bredband växer kraftigt och de tekniker som nu utvecklas för att möta denna efterfrågan är WiGig, 5G och fiber. 
– Med förvärvet av CST Global har vi tekniken på plats för både trådlösa nät och fibernät, slår Anders Storm fast.
Omsättningen ökade med nästan 50 procent 
Att marknaden har tagit fart – och att bolaget är väl positionerat – finns det svart på vitt på. Såväl CST Global som Sivers IMA levererade stark tillväxt på intäktssidan under första kvartalet 2017. CST Globals preliminära siffor visar på en tillväxt på 47 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För Sivers IMA – som nyligen publicerade sin delårsrapport – var tillväxten under samma period cirka 45 procent. 
Förvärvet av CST Global gjordes via en apportemission om cirka 28 miljoner aktier plus eventuell tilläggsköpeskilling om cirka 14 miljoner aktier. Nu genomför Sivers IMA en nyemission på cirka 81 miljoner kronor. Pengarna från nyemissionen ska användas till att öka CST Globals produktionskapacitet och Sivers IMAs färdigställande av WiGig och punkt-till-punkt chip för volymproduktion, i kombination med investeringar i produktutveckling inom framförallt 5G.
Anders Storm vill inte lämna några prognoser, men uttrycker stora förhoppningar om framtiden.
– Under 2017 ska vi fortsätta att investera i tillväxt. Därefter räknar vi med att detta ska bära frukt, avslutar han.
Här kan du se en film när Anders Storm blir intervjuad.
 • Fakta om emissionen
 • • Volym: 81,0 MSEK
 • • Teckningsperiod: 14 – 29 juni 2017
 • • Teckningskurs: 3,50 SEK per aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter: 8 juni 2017
 • • Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är garanterad till upp till ca 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
 • • Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2017
 • • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 14 – 29 juni 2017
 • • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 juni 2017
 • • Läs mer här