Kapitalförvaltaren ser tre anledningar till varför investerare bör rikta blickarna mot Japan.

Publicerad 30 sep 2014

Schroders: Tre anledningar att investera i Japan på
lång sikt


Taku Arai, produktspecialist för japanska aktier på kapitalförvaltaren Schroders anser att Japan ser attraktivt ut även i ett längre perspektiv och lyfter fram tre anledningar till varför så skulle vara fallet.

Den japanska aktiemarknaden har under många år förbisetts av globala investerare. En svag inhemsk ekonomi, långvariga strukturella problem och en brist på politiskt ledarskap är alla faktorer som påverkat investeringsviljan negativt. 2013 markerade dock en vändning där japanska aktier, uttryckt som TOPIX-index, steg med över 50 procent.1. Japan på väg att lämna deflationen bakom sig

Japanska företag har länge lidit under en deflationsmiljö med fallande priser på varor och tjänster. Deflationen

har sitt ursprung i en låg tillväxt, stark valuta och en brist på effektiva politiska åtgärder. Premiärminister Abe

har dock varit framgångsrik när det gäller att vända den negativa trenden enligt Schroders.

– Vi anser att premiärminister Abes ekonomiska politik, även kallad ”Abenomics”, är på rätt väg och att Japan är

på väg att lämna deflationen bakom sig. Den japanska centralbanken har spelat en viktig roll när det gäller att få japanerna mer positiva och den ekonomiska trenden har slutligen vänt säger Taku Arai.

Officiell statistik tyder också på att japans konsumentprisindex (mat och energi exkluderat) sedan september 2013 vänt till positiva siffror och ökningen på årsbasis är numera den högsta sedan 1998. Schroders anser att japans inflationstrend kommer fortsätta som ett resultat av en aggressiv centralbankspolitik och ett relativt positivt sentiment bland landets konsumenter.


2. Japanska företag visar stabil vinsttillväxt

Sedan den globala finanskrisen utlöstes 2008 har japanska företag uppvisat svag vinsttillväxt. Effekterna av krisen var svåra i sig men accentuerades ytterligare av att yenen stärktes. Japanska företag har också därefter upplevt en rad svårigheter såsom den stora jordbävningen, översvämningarna från Thailand under 2011 och en

kinesisk bojkott av japanska varor under 2012.

– Vi såg en normalisering av företagens vinstnivåer under 2013 då vinsterna bland TOPIX-bolagen, uttryckt som vinst per aktie, nådde historiska högstanivåer. Vi förväntar oss en fortsatt stabil vinsttillväxt även framåtblickande där den skattelättnad som planerats från 2015 och som är en viktig del i Abes tillväxtstrategi kommer öka vinsterna ytterligare säger Taku Arai.

3. Förbättrad bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Japan gör framsteg och Schroders förväntar sig att detta kommer leda till ytterligare förbättringar i vinsttillväxt och i förlängningen medföra bättre avkastning för aktieägarna. De ser en trend bland japanska företag mot ökade återköp av aktier och höjda utdelningar.

Ett vanligt fenomen på den japanska aktiemarknaden var tidigare så kallat korsägande där företag ägde andelar i varandra, här har dock dramatiska förändringar skett under de senaste 20 åren enligt Schroders. Idag sätter aktieägare, snarare än andelsägare från andra företag, mer press på företagsledningen. Premiärminister Abe har också initierat åtgärder som ska stimulera företagsledningar att förbättra sin bolagsstyrning. Detta har exempelvis lett till att japanska företag i större utsträckning anlitat externa styrelseledamöter.

Vissa mer traditionsbundna japanska företag tenderar att behålla förlustbringande verksamheter och ackumulera likvida medel på sina balansräkningar till nackdel för lönsamheten. Detta är enligt Schroders en av huvudorsakerna till den svaga avkastningen på eget kapital bland japanska företag som, för räkenskapsåret 2013, endast uppgick till 9 procent för TOPIX-bolag. Dock är en förändring i antågande enligt Taku Arai.

– Vi förväntar oss att detta fenomen gradvis förändras som en följd av förbättrad bolagsstyrning samt ett större

engagemang bland institutionella investerare, detta kommer förbättra avkastningen på eget kapital och därmed skapa ytterligare uppsida för investerare i japanska företag. 


Lovande utsikter 

Schroders har inte behandlat värderingsnivåer i sina marknadsutsikter för Japan men anser att värderingarna är förhållandevis låga baserat på sin positiva tillväxtprognos för nästa år.

– Vi blir mer positiva när vi ser till vinsttillväxten på längre sikt vilken understöds av ett förbättrat makroekonomiskt läge. Därutöver kommer företagens ökade fokus på aktieägarvärde addera ytterligare uppsida genom högre vinster och högre avkastning för aktieägarna. Detta är anledningen till att vi tror att framgångssagan Japan inte kommer sluta i närtid, det är en lånsiktig möjlighet avslutar Taku Arai.