Brittiska kapitalförvaltningsbolaget Schroders släpper sin årliga “crystal ball”-prognos inför 2014

Publicerad 3 dec 2013

Schroders föredrar aktier framför obligationer under 2014


I sin årliga ”crystal ball”-prognos över utvecklingen på finansmarknaderna det kommande året skriver Schroders senior advisor Alan Brown att aktier ser attraktiva ut jämfört med obligationer, men att det är mycket svårt att förutspå utvecklingen för inflationen och hur den kommer att påverka utvecklingen.

Jämfört med för ett år sedan anser Schroders Alan Brown att aktier inte är lika billiga längre. Relativt god utveckling på börsen det senaste året kombinerat med en blek återhämtning för den globala ekonomin, där endast USA och Tyskland kan visa upp tillväxtsiffror som motsvarar nivåerna innan finanskrisen, gör att tillgångsslaget ser mindre intressant ut än för ett år sedan. Dock menar han att aktier fortfarande är betydligt mer attraktiva än statsobligationer från utvecklade länder.

– Trots att avkastningen ökade med en procent ser statsobligationer från utvecklade länder fortfarande historiskt dyra ut med knappt positiva realavkastningar. Det gör att aktier ser mer fördelaktiga ut i ett relativt perspektiv.

Inte minst ser Alan Brown möjligheter inom aktier på tillväxtmarknader.

 – För 12 månader sedan var mantrat att tillväxtmarknaderna hade bättre tillväxt, demografi, fiskal balans, skuld i förhållande till BNP och friskare banksystem jämfört med de utvecklade marknaderna. Men nu har oron ökat på grund av sjunkande tillväxt och kapitalflykt som en biprodukt av risk för minskade kvantitativa lättnader i USA. Detta har skapat en värdemöjlighet då tillväxtförväntningarna återställs till mer realistiska nivåer. Även om det är svårt att veta när marknaden nått botten, och att det ibland känns som att fånga en fallande kniv, så är det möjligt att tillväxtmarknaderna kan komma att erbjuda några av de bästa möjligheterna till god avkastning under 2014.

Centralbankernas nedtrappning gör det svårt att förutspå inflationen 
I takt med att USA samt även möjligen Japan avvecklar sina kvantitativa lättnader anser Schroders att det är svårt att förutspå utvecklingen för inflationen. Beroende på om avvecklingen sker snabbt eller långsamt är både inflations- och deflationsscenarier möjliga. Dessutom menar Alan Brown att det även är viktigt att ta hänsyn till om inflationen är stigande eller sjunkande samt om det handlar om endogen (internt skapad) eller exogen (externt skapad) inflation.

För att få ett lite bättre perspektiv på hur svårt det är för centralbanker att hålla inflationen på en önskad nivå har Schroders tagit fram data från Bloomberg över hur väl några centralbanker lyckats med detta under perioden 2001-2013. Resultatet visar att Englands och Kanadas centralbank lyckades hålla inflationen på en önskad nivå under 76 % av månaderna medan motsvarande siffra var 54 % för Australiens centralbank och endast 36 % för den europeiska centralbanken ECB.

Viktigt att se över portföljsammansättningen 
För att kunna hantera olika scenarier för inflationen föreslår Alan Brown att investerare bland annat bör se över korrelationen mellan olika tillgångsslag i portföljen och dess volatilitet. Dessutom anser han att det är viktigt att ta med löpande intäkter som utdelningar i beräkningen.

– Desto större andel av kassaflödena som kan mötas med naturliga intäkter (utdelningar, kuponger och liknande) desto mindre risk att behöva sälja av kapitaltillgångar i en nedåtgående marknad. Att bli tvingad att sälja av i en nedåtgående marknad kan snabbt få en katastrofal effekt på aktiedelen i en portfölj, säger Alan Brown.