Jessica Ground är ansvarig för ESG-frågor hos Schroders.

Publicerad 1 jun 2016

Schroders engagemang hjälper bolag skapa värde

Pionjärer på hållbarhet
Schroders har länge tillhört föregångarna inom ansvarsfulla investeringar. På senare år har det gett allt snabbare utdelning i takt med att forskning tydligt visat att företag som tar väl hand om miljömässiga och sociala aspekter i förlängningen också får en positiv resultateffekt.

Hos Schroders är Jessica Ground ansvarig för ESG-frågor (Environmental, Social and Governance), på svenska miljö, samhälle och ägarstyrning. Hon berättar om en forskningsrapport från 2014 där 200 olika akademiska studier skärskådades. Resultaten visade att företag som ligger i framkant avseende ansvarsfulla och hållbara investeringar kan få kostnadsfördelar. Dessutom tyder resultaten på att det helt enkelt går bättre för företag som bedriver en hållbar verksamhet. Sist men inte minst visade undersökningen också att när det gäller räntebärande placeringar tenderar kreditvärderingsinstitut att ge bättre kreditbetyg till utgivare som har relativt mer på fötterna avseende ESG-frågor.    
– Min erfarenhet från de senaste nio åren är att man sällan kan se det arbete som utförs med ESG-frågor inom olika företag som något som är svart eller vitt. Det handlar om nyanser av grått. Vi eftersträvar en dialog med företagen för att få dem att bli mer transparenta ifråga om hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället, samt hjälper dem därigenom att integrera ESG-frågorna i sitt dagliga arbete, fortsätter Jessica Ground.
Hållbar pionjäranda 
Schroders var en av de första medlemmarna av UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment) och på UNPRIs skala har  Schroders fått högsta möjliga betyg för sin integration av ESG-frågor; A+. 
Ända sedan 1998 har Schroders arbetat integrerat med hållbara investeringar och ägarstyrning, parallellt med investeringsverksamheten. Under 2015 har Schroders fört dialog om hållbara investeringar och ägarstyrning med 490 olika bolag i sammanlagt 33 länder, samt utövat inflytande genom röstning på mer än 5100 bolagsstämmor. Schroders anseende och tyngd gör att de flesta bolag vanligtvis välkomnar och hörsammar de propåer som görs – och i förlängningen förbättrar sin miljömässiga och sociala styrning.  
– På senare år har också intresset från våra kunder varit massivt för hur de olika företagen hanterar hållbara investeringar och ägarstyrning, konstaterar Jessica Ground.
Hållbar organisation 
Schroders har en stab bestående av ett flertal experter med omfattande kunskap och erfarenhet inom de flesta sektorer. Specialisterna arbetar mycket nära analytiker och investerare; med tre huvudsakliga funktioner. Den första funktionen är att vara aktiva ägare genom att engagera sig i frågor relaterade till ESG-frågor. Den andra är att tillse att de miljömässiga och sociala aspekterna vägs in vid investeringsbeslut. Den tredje funktionen är att utveckla investeringsprocesser som lever upp till krav på socialt ansvarstagande och etiska målsättningar för investeringarna. 
I praktiken fungerar den integrerade processen hos Schroders via sex delsteg:
· identifiera tematiska trender och frågor avseende miljömässig och social styrning,
· undersöka exponering mot aktier,
· analysera hur bolagsledningen hanterar utmaningar,
· utvärdera genomslaget av investeringscaset,
· engagera där frågor uppstår, samt
· övervaka förändringar som skulle kunna påverka slutsatser. 
– Vi är mycket stolta över vad vi åstadkommit avseende hållbara investeringar och ägarstyrning, avslutar Jessica Ground.
Viktig information
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders.
Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investerarrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.