Från vänster:Fredrik Strömberg, Söderberg & Patners, Stefan Blomé, Fidelity Worldwide Investment, och Paul Dunccombe, Schroders, kommenterar om den svenska kronan är säker eller inte och ger en prognos för hur det kommer gå framöver

Publicerad 31 aug 2012

Så stark är den svenska kronan


Är den svenska kronan en säker valuta eller inte? Investerarbrevets expertpanel ger sin syn på saken.

Fredrik Strömberg, makroanalyschef på pensionsrådgivaren Söderberg & Partners kapitalförvaltning:

– Den svenska kronan stärktes överraskande mycket mot både euron och dollarn i somras.
På kort sikt kan den vara en säker hamn, men tittar man flera år framåt
i tiden är det osannolikt att den kommer
fortsätta att vara en säker valuta. Kronan är en liten och känslig
valuta som är alltför beroende av både export och omvärldsfaktorer.
Rekordnoteringen kan förklaras med att Sverige har klarat sig bra igenom
finanskrisen utan några större problem, statsfinanserna
är utmärkta, företagen har gått hyfsat bra och det  faktum att vi står utanför euron. Vår bedömning är att vi har den största rörelsen bakom oss. 

Stefan Blomé, försäljningsansvarig Norden, Fidelity Worldwide Investment:

– När den finansiella krisen startade 2008 föll den svenska kronan med runt 25 procent mot euron. Under de senaste tre åren har vår valuta sakta men säkert återhämtat sig, till stor del på grund av att den svenska styrräntan ligger runt 2 procent, att jämföra med styrräntan för eurozonen som ligger närmre 0 procent. Dock tycker jag att man bör vara försiktig med att kalla en valuta för en säker hamn i de oroliga marknader vi fortfarande befinner oss i. Det vi kan se är en förhållandevis stark svensk ekonomi som attraherat investerare till placeringar i svenska kronor. Sverige är ett exportberoende land, och en stark valuta är inget självändamål för oss. En eventuell räntesänkning skulle i det korta perspektivet försvaga kronan, men kanske leda till en starkare tillväxt i exportindustrin.  

Paul Duncombe, Senior Investment Solutions Manager, Schroders kapitalförvaltning:

– Det verkar onekligen som att investerare som köper svenska kronor och betraktar den som en ”säker hamn”. Vi har sett rapporter som tyder på att centralbankschefer har köpt den svenska valutan som alternativ till euron och dollarn, vilket har förstärkt kapitalflödena. Detta har drivit upp kursen, på den svenska kronan och den australiska dollarn, till en nivå som gör att valutorna kan betraktas som övervärderad. Men så länge som eurokrisen pågår är det troligt att investerare kommer att föredra säkra valutor, vilket talar för en fortsatt stark kurs för den svenska kronan.