Brittiska kapitalförvaltningsbolaget Schroders tipsar om hur du bäst skyddar dina investeringar i sommar.

Publicerad 27 jun 2012

Så semestersäkrar Schroders sina investeringar


Brittiska kapitalförvaltningsbolaget Schroders globala tillgångsallokeringsgrupp har tagit fram sina bästa investerartips inför stundande semestertider. Deras analyser utkommer månadsvis.

Schroders satsar på defensiva marknader såsom Storbritannien i sommar för att undvika oroligheterna inom euroområdet.

– Vi har dragit ned risken i portföljen huvudsakligen på grund av den politiska osäkerhet som råder. Aktievärderingarna, generellt sett, är attraktiva och vi försöker dra nytta av dem, men utan att öka risken. Det gör vi bland annat genom att investera i välskötta bolag med hög direktavkastning. För att ytterligare skydda portföljen mot nedgångar har vi dessutom använt oss av optioner, säger Viggo Johansen, Schroders Head of Institutional Sales, Nordic.

 • Aktiemarknader

 • Vi fortsätter att vara selektivt positiva till defensiva marknader som USA och Storbritannien. Den cykliska risken är dock fortfarande hög.

 • USA                                                              Vikta upp
 • Den amerikanska ekonomin har klarat sig väl jämfört med andra ekonomier, även om cykliska indikatorer har försämrats ytterligare den senaste tiden. Negativa reala räntenivåer fortsätter att stödja aktievärderingar. Vi håller fast vid våra preferenser och föredrar bolag med stort börsvärde framför småbolag och undviker värdeinvesteringar på grund av deras höga exponering mot finansbolag.
 • UK                                                                 Vikta upp
 • Vi fortsätter att föredra defensiva marknader såsom Storbritannien. Bank of England fortsätter att hålla fast vid en låg räntenivå för att stimulera ekonomin, och förstärkningen av det brittiska pundet har mattats av den senaste tiden. 

 • Europa                                                         Behåll
 • Europeiska aktier är billiga, men bankernas minskade utlåning försvårar för företag som behöver krediter samtidigt som finanspolitiska åtstramningar bromsar tillväxten i Europa ytterligare. Privata investerare kommer troligtvis att hålla sig borta från perifera europeiska tillgångar ett tag till framöver.

 • Japan                                                           Behåll
 • En starkare yen-kurs och en avmattning av den globala tillväxten inverkar negativt på den exportdrivna japanska aktiemarknaden. Å andra sidan har den senaste tidens inflations- och tillväxtsiffrorna varit positiva.

 • Asien – exkl. Japan                                   Behåll 
 • Exportdrivna asiatiska aktier är sårbara för en avmattning i den globala tillväxten, särskilt i Kina, även om de fundamentala faktorerna ser bra ut. Kinas räntesänkningar bör ge stöd till de asiatiska aktiemarknaderna.

 • Tillväxtmarknader                                     Behåll
 • Vi är fortsatt neutrala till aktier på tillväxtmarknader. Även om lägre inflation ger utrymme för ytterligare stimulansåtgärder från centralbankerna är marknaden trots detta inte attraktiv.


 • Statsobligationer

 • Avkastningen för statsobligationer domineras allt mer av riskaversion och en global konjunkturnedgång pekar mot en måttlig inflation och dynamisk tillväxt.

 • USA                                                                Vikta upp
 • Vi uppgraderade amerikanska statsskuldsväxlar efter den senaste tidens uppgång från historiskt låga räntenivåer. Investerare som söker säkra tillgångar lämnar Europa och förväntningar på en tredje kvantitativ lättnad (QE3) fortsätter att stödja statsskuldsväxlarna. Våra egna indikatorer visar inget tryck uppåt på inflation och tillväxt.
 • UK                                                                   Behåll
 • Bank of England fortsätter att balansera upp regeringens finanspolitiska åtstramningar med en flexibel penningpolitik. Utflöden från euroområdet stödjer också brittiska obligationer.
 • Europa                                                           Behåll
 • Fortsatt negativa nyheter från Europa påverkar regionens ekonomiska tillväxt. Förhöjda politiska risker fortsätter att vara den huvudsakliga drivkraften för statsobligationers avkastning i länder som bedöms vara så kallade ”säkra hamnar”, bland annat Tyskland.

 • Japan                                                            Vikta ned
 • Vi behåller en negativ syn på japanska obligationer. Bank of Japans inflationsstrategi och stimulerande penningpolitik syftar till att stödja den japanska ekonomin, men en yen som stärkts på grund av den globala riskaversionen förhindrar stödåtgärder att slå igenom fullt ut.

 • USA inflationslänkade obligationer        Behåll
 • Rådande låg global tillväxt och låga räntenivåer är stödjande för inflationsskyddade obligationer. En ytterligare omgång av kvantitativa lättnader (QE) i USA skulle kunna ge ett visst stöd genom att höja inflations-förväntningarna, men de blir sannolikt kortlivade.

 • Tillväxtmarknadsobligationer                Behåll
 • Svag utvecklingstrend, en starkare dollar och svagare valutor i tillväxtländerna har resulterat i en nedgradering. Efter den senaste uppgången för statspapper på tillväxtmarknader reducerade vi vår position och avvaktar mer attraktiva ingångsnivåer.
 • Obligationer med högt kreditbetyg

 • Låg avkastning för obligationer på utvecklade marknader, sunda balansräkningar och låga belåningsgrader stödjer företagsobligationer.
 • USA                                                               Vikta upp kraftigt
 • Starka ekonomiska fundamentala faktorer gör att företagen är i god form med låga belåningsgrader. Skillnaden i räntenivå är fortfarande attraktiv ur ett historiskt perspektiv.

 • Europa                                                          Vikta ned
 • Vi har nedgraderat de europeiska krediterna som en konsekvens av att marknadsutsikterna för regionen har försämrats. Likviditeten kan snabbt ta slut om det inträffar stora utförsäljningar på marknaden.
 • Högavkastande obligationer
 • Högavkastande obligationer skulle kunna frikopplas från den nuvarande riskaversionen. De fundamentala faktorerna är sunda i USA och investerarnas aptit på ökad avkastning är fortsatt hög.

 • USA                                                                Vikta upp
 • Marknaden har genomgått en mindre korrektion de senaste veckorna. Många utgivare av amerikanska högavkastande obligationer har refinansierat sig under de två senaste åren vilket minskar risken för en ökande andel konkurser.

 • Europa                                                           Behåll
 • Värderingarna ser attraktiva ut, men bristen på ekonomisk tillväxt och en relativt hög korrelation med aktiemarknaderna gör att vi är försiktiga med investeringar i europeiska högavkastande obligationer.


 • Råvaror
 • Vi har blivit mer försiktiga med råvaror, särskilt industrimetaller, på grund av inbromsningen i den globala tillväxten.

 • Energi                                                             Behåll
 • Vi har nedgraderat energiråvaror på grund av oron över den globala tillväxten, men vi föredrar fortsatt energi inom råvaror.

 • Guld                                                                Behåll
 • Negativa reala räntenivåer samt oron över Europa bör stödja guldpriset. Många tillväxtländer fortsätter dessutom att sänka räntorna. Å andra sidan skulle en ytterligare förstärkning av den amerikanska dollarn inverka negativt på guldpriset.

 • Industrimetaller                                           Vikta ned
 • Vi räknar med att industrimetallmarknaden kommer att falla ytterligare på grund av den globala inbromsningen.

 • Jordbruk                                                        Vikta ned
 • Vi fortsätter att vara negativa till jordbruksinvesteringar på grund av en svagare trend och negativ avkastning för de som lånar till investeringen.


 • Likviditet
 • Mycket låga nominella räntenivåer är här för att stanna länge och de reala räntenivåerna är negativa på många utvecklade marknader.