Publicerad 26 okt 2017

Så påverkas dina aktier av klimatförändringen

Stora värden står på spel
Klimatförändringen är den faktor som kommer att påverka ekonomin, industrin och finansmarknaderna mest de kommande åren. Mycket stora värden står på spel, samtidigt som de flesta analyser baseras på för enkla antaganden. Här reder kapitalförvaltaren Schroders strateg Andrew Howard ut begreppen.

– Många analyser tar förvisso hänsyn till exponering mot fossila bränslen, men de vedertagna metoderna är alldeles för enkla för att analysera den komplexa frågan som klimatförändringen faktiskt innebär, säger Andrew Howard, ansvarig för hållbarhetsanalys hos Schroders.

 

Nytt effektivt analysverktyg på plats
Schroders har därför tagit fram en rad andra analysverktyg för att fånga upp detta på ett relevant sätt. Med analysverktyget ”Carbon Value at Risk” (Carbon VaR) vill investmentbanken hjälpa investerare att mäta hur deras portföljer riskerar att påverkas av den snabba omställningen.

 

Schroders menar att utsläppsrätter fortsätter vara en av de viktigaste faktorerna för den omställning som klimatförändringen innebär. Priserna kommer otvetydigt att stiga från dagens låga nivåer, vilket kommer att påverka priserna på koldioxidutsläpp och därmed bolagens konkurrenskraft och kassaflöden, vilket finansmarknaden underskattar.

 

– Det man kan säga om dagens analysmetoder är att de i bästa fall visar en icke komplett bild av hur företagen kommer att påverkas.  I värsta fall kan de leda till helt felaktiga slutsatser om hur koldioxidutsläppen påverkar bolagsvärderingarna. 

 

Kan radera 20 procent av kassaflöden 
Med Carbon VaR kan Schroders beräkna hur stigande priser på koldioxid kommer att slå mot bolagen. Modellen fångar upp inte bara risken i de enskilda bolagen, utan hela värdekedjan som bolagen är beroende av och hur kostnaderna för detta i slutändan kommer att lassas över på slutkunden i form av högre priser. Dessutom fångar modellen även upp hur detta i förlängningen kommer att påverka efterfrågan.

 

– Lite mer konkret visar vår modell att ungefär 20 procent av kassflödena kan försvinna om priset på koldioxid stiger till 100 dollar per ton, säger Howard.

 

Högre pris för utsläppsrätter stundar
I dagsläget ligger dock priset på utsläppsrätter betydligt lägre än 100 dollar per ton. Schroders anser dock att priserna kommer att stiga dramatiskt om regeringarna verkligen menar allvar om att temperaturen inte ska stiga med mer än två grader från den nivå som gällde innan industrialiseringen påbörjades.

 

Många av världens länder står idag utanför systemet med utsläppsrätter och har i stället individuella skatter istället. Kina är ett exempel på detta. Nu är dock Kina på gång att gå över till ett nationellt system liknande det internationella. När detta är genomfört kommer uppskattningsvis 25 procent världens utsläpp omfattas av utsläppsrätter. Detta innebär att en väsentlig del av utsläppen kommer att prissättas av marknaden, med stigande priser som följd.

 

Halvledar- och kemibolag bland förlorarna
Det är lätt att tro att det bara är branscher som energi och stålindustrin som kommer att påverkas. Även om just dessa kommer att påverkas mest, visarCarbon VaR att alla sektorer mer eller mindre kommer att påverkas. Flygindustrin är en sektor som kommer att påverkas väldigt negativt, något mer överraskande är att halvledarbolagen och kemibolagen också finns med bland de stora förlorarna.

 

Bland de sektorer som inte kommer att påverkas nämnvärt av stigande priser på koldioxidutsläpp återfinns finansbranschen och mjukvarusektorn. Lite överraskande dyker även försvarindustrin upp bland de branscher som kommer att klara sig bäst. 

 

När Schroders analys används för att se vilka regioner som kommer att påverkas mest klarar sig den amerikanska marknaden bäst. För bolagen som ingår i S&P 500 kan detta leda till att drygt 12 procent av marknadsvärdena försvinner. Störst blir effekten på tillväxtmarknaderna. Schroders analys ger vid handen att värdena kan minska med närmare 17 procent.

 

 

Viktig information
Schroders har uttryckt sina egna synpunkter och åsikter i detta dokument. Dessa kan ändras, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.

 

Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.