“Den nordiska marknaden är i sin linda och kommer med all sannolikhet att växa väsentligt”, säger Mathias Svahn, vd för Cellaviva..

Publicerad 3 maj 2016

Så investerar du i biobank för stamceller

Framtidens biobank för stamceller
Allt fler nyblivna föräldrar väljer att spara sina barns stamceller med förhoppningen att kunna bota framtida sjukdomar. Den utvecklingen gynnar Cellaviva, Sveriges första biobank för stamceller. Med kapitalet från den pågående nyemissionen ska bolaget intensifiera informationen till såväl blivande föräldrar som mödravårds- och förlossningspersonal.

En vuxen människa består av drygt 10 000 miljarder celler och alla dessa har bildats från en enda stamcell. Navelsträngen är en bra källa till stamceller och Cellaviva sparar navelsträngsblod nedfryst i flytande kväve i bolagets biobank. Cellaviva lanserade den första tjänsten för familjesparande av stamceller i september 2015.
– Blodet från navelsträngen innehåller stamceller som är helt opåverkade av omgivningen och kan samlas in utan något ingrepp. Just därför är det mycket bra att spara dessa stamceller för framtiden, säger Mathias Svahn, vd för Cellaviva. 
Mathias Svahn berättar att stamcellsforskningen utvecklas snabbt. Exempel på sjukdomar som behandlas i kliniska prövningar är CP, MS och diabetes. Över 80 dödliga sjukdomar kan redan idag behandlas med stamceller. 
– Den främsta anledningen till att spara sitt barns stamceller bör vara att man tror att nya behandlingsformer och tekniker kommer att utvecklas, säger han. 
Nyemission borgar för marknadspenetration
Under maj genomför bolaget en nyemission på minst 11,7 miljoner kronor. Bolagets huvudägare, bland annat Diamyd Medical som är noterat på First North, investerar 2,7 miljoner kronor. 
Kapitalet från emissionen ska framför allt användas till marknadsföring och försäljning. Cellaviva riktar sig dels till blivande föräldrar, dels förlossningspersonal och andra som är knutna till mödravården. Bolaget planerar också för introduktion i andra nordiska länder samt att börsnotera bolaget inom cirka ett år.
– Den nordiska marknaden är i sin linda och kommer med all sannolikhet att växa väsentligt. För oss är det viktigt att via seriösa, neutrala och trovärdiga kanaler förse blivande föräldrar med objektiv information om stamcellssparande. 
Många av Cellavivas kunder har antingen utländsk härkomst eller har bott utomlands. I flera länder sparas stamceller från 10 procent av de nyfödda barnen och kännedomen om tjänsten är hög. 
– Vi siktar på att nå en marknadspenetration på mellan tre till fem procent av födslarna i Sverige och vi kommer även att etablera oss i övriga nordiska länder.
Analys visar på möjligheter
Analyshuset Biostock har analyserat Cellaviva. Analysen slår fast att trenden går mot att allt fler stamceller hämtas från navelsträngsprovet och att navelsträngsblod kan användas som komplement till dagens benmärgstransplantationer. Det har lett till ett flertal uppmärksammade affärer. 
Förra sommaren köptes till exempel den äldsta biobanken för navelsträngsprover, Cord Blood Registry, upp av det amerikanska läkemedelsbolaget AMAG Pharmaceuticals för 700 miljoner amerikanska dollar. I Europa är holländska Cryosave den största privata biobanken. Bolaget omsatte nästan 28 miljoner euro år 2014. 
Utländska aktörer har försökt slå sig in på den svenska marknaden, men misslyckats på grund av den hårda regleringen. Cellaviva har alla tillstånd och står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). 
Bolagets intäkter kommer idag från privatpersoner som väljer ett så kallat familjesparande. Den totala kostnaden för denna tjänst är 25 000 kronor, plus en månadskostnad på 100 kr under den tid som stamcellerna hålls nedfrysta. 
I bolagets framtidsplaner finns fler intäktskällor.
– Vi har byggt upp ett bolag som är specialiserat på att frysa in och förvara celler och vävnader. Det är en verksamhet som definitivt är skalbar till fler närliggande områden, säger han. 
Mathias Svahn berättar att en möjlighet är att samla in stamceller från vuxna. Det kan handla om stamceller från bukfett och perifert blod. På sikt kan det till exempel öppna för kontraktstillverkning av stamceller och samarbeten med bioteknikbolag. 
 • Fakta: BioStocks analys 
 • BioStock gör i sin analys ingen uppskattning av ett möjligt bolagsvärde för Cellaviva. Den uppskattade försäljnings- och vinstpotentialen är dock teoretiskt intressant ur ett värderingsperspektiv. BioStocks tre teoretiska expansionsscenarion leder till en omsättningspotential för Cellaviva på cirka 25–150 miljoner kronor år 2020. Under de antaganden som BioStock gör beräknas bolagets vinst växa till 10–35 miljoner kronor samma år, beroende på scenario.
 • Läs analysen här.
 • Fakta: Cellavivas nyemission
 • Teckningstid: 2 – 23 maj 2016
 • Teckningspost: 100 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption
 • Teckningskurs: 156,20 SEK per unit
 • Teckningsoption: En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 156,20 SEK under perioden 5 december – 19 december 2016
 • Emissionsvolym: Minst 68 500 units. Cellaviva AB tillförs som minst 10,7 MSEK för att nyemissionen skall genomföras (före avdrag för emissionskostnader).
 • Värdering: 27,4 MSEK (före nyemissionen)
 • Marknadsplats: Bolaget registrerar sina aktier hos Euroclear. Avsikten är att ansöka om upptagande av bolagets aktier till handel på NGM eller First North inom 1 år.
 • Se Mathias Svahns presentation på NGM Live här
 • Ta del av BioStocks analys här
 • För att ta del av Cellvivas Informationsmemorandum, teckningssedel samt villkor och anvisningar, fyll i dina uppgifter nedan.