Publicerad 1 aug 2016

Så fondsparar du hållbart i europeiska företagsobligationer

Hållbar företagsobligationsfond
Intresset för hållbara investeringar ökar ständigt, och Danske Invest erbjuder sparare att investera i en fond med företagsobligationer från bolag som uppfyller högst ställda krav inom miljöhänsyn och socialt ansvarstagande i sin verksamhet.

Det allt starkare intresset från investerare att kunna placera i hållbara investeringslösningar har skapat en marknad som inte längre bara omfattar traditionella aktiefonder. På räntesidan har så kallade gröna obligationer fått stor uppmärksamhet de senaste åren, men dessa fokuserar enbart på koldioxidavtryck snarare än en helhetssyn inom hållbar eller ansvarsfull verksamhet. 
Därför startade Danske Invest fonden Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bonds som investerar i europeiska företagsobligationer med ett helhetstänk kring hållbara investeringar som även inkluderar koldioxidpåverkan.
– Initialt utesluter fonden branscher som alkohol, tobak, vapen, militär verksamhet, pornografi, fossila bränslen och spel. Därmed skiljer sig European Corporate Sustainable Bonds från andra liknande fonder där fossila bränslen traditionellt inte utesluts, säger Thomas H. Kjærgaard som är chef för Responsible Investment på Danske Bank.
Ledande bolag inom ESG – och nytänkare med förändringspotential 
Utöver den grundläggande screeningen kräver förvaltarna att bolag som ingår i portföljen skall leva upp till FNs grundläggande riktlinjer inom hållbarhet (UN Global Compact). Därefter rankas bolagen inom ESG-kriterier för miljömässig och social hänsyn samt bolagsstyrning med syfte att ta in bolag som ligger över snittet inom sin bransch. 
– ESG-kriterierna skiljer sig dock från bransch till bransch. Miljökraven för läkemedelssektorn är exempelvis inte direkt jämförbara med miljökraven för gruvsektorn. Och det är viktigt att understryka att ett bolag som exempelvis tillverkar vindkraftverk, inte är en intressant investering om bolaget inte också kontinuerligt arbetar med sin energieffektivisering, säger Thomas H. Kjærgaard.
Dessutom kan portföljen bestå av upp till 10 procent så kallade delta cases. Det är bolag som ännu inte ligger över snittet, men där förbättringsarbete pågår.
– Den här typen av bolag kan exempelvis ligga i framkant vad gäller utvecklingen av ny hållbar teknologi eller så kan det vara bolag som arbetar med att göra sin produktion mer hållbar.
En investering som gör skillnad
Deltabolagen har ofta en något högre kreditrisk, och väger därmed upp majoriteten av portföljen (minst 75 procent) som placeras i bolag med hög kreditvärdighet och investment grade i kreditbetyg.
– Vi tror att det är klokt att även investera i dessa typer av bolag, både för att stödja en hållbar utveckling, men också för att få en bra avkastning eftersom räntan (riskpremien) normalt faller när ett bolag blir bättre på ESG.
Fondens förvaltare håller noggrann uppsikt över portföljbolagen så att utvecklingen går åt rätt håll, och bedriver en aktiv dialog i syfte att få till stånd förbättringar. Det gör att fonden och dess investerare kan bidra till en hållbar utveckling genom att såväl stödja ledande ESG-bolag som aktivt visa på incitament för bolag att ständigt förbättra sig inom dessa områden. 
Thomas H. Kjærgaard ser också positivt på möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling, inte minst när det gäller deltabolagen.
– Fonden kommer vara en betydande långivare till ett brett spektrum av bolag, exempelvis Nordic Mid Cap-bolag, och det innebär att vår dialog med de här bolagen faktiskt kan göra en skillnad, avslutar han.
Du kan läsa mer om risker och kostnader för Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bonds på danskeinvest.se. Där hittar du även informationsbroschyr och basfakta för investerare.