“Många av de yngre låntagarna betalar en alldeles för hög ränta”, säger Diviesh Vithlani, vd på Youple – bolaget som sammanför privata låntagare och långivare på bostadsmarknaden.

Publicerad 2 nov 2017

Så får du avkastning på bolånemarknaden

Ny låneaktör går förbi bankerna
Genom att låna ut till bostadsköparnas kontantinsats kan en placerare, utöver räntan, även få del av värdestegringen på själva bostaden. Det handlar om en helt ny crowdfundingtjänst vars leverantör har ambitionen att bli en betydande aktör på bolånemarknaden.

– Dagens bolånemarknad fungerar inte. Det säger Diviesh Vithlani, som är vd och grundare av Youple – crowdfundingtjänsten som sammanför låntagare och investerare på bolånemarknaden.

Efter en ganska anonym lansering under sommaren drar Youple nu upp tempot med målet att bli en betydelsefull aktör på den svenska bolånemarknaden. Tjänsten vänder sig till yngre personer som har svårt att finansiera kontantinsatsen till sitt första bostadsköp samt till de investerare som vill hitta attraktiva komplement till det sedvanliga aktie- och banksparandet.

Diviesh Vithlani har själv mångårig erfarenhet från bankvärlden, och det var när han såg den -vad han kallar – asymmetri på bolånemarknaden som han såg att det fanns behov av en förändring. För tre år sedan hoppade han av från Swedbank- och sparbanksvärlden, där han varit verksam i närmare 30 år, för att starta eget.

Dyrt att låna för förstagångsköpare   
Bakgrunden till affärsidén är att många unga som är på väg att köpa sin första bostad har svårt att få ihop finansieringen. Bolånetaket innebär att en del av köpet måste finansieras genom en kontantinsats eller blancolån. Frånvaron av ett tillräckligt stort sparkapital hos många gör att ett dyrt blancolån ofta blir det enda alternativet. 

– Många av de yngre låntagarna betalar en alldeles för hög ränta med hänsyn tagen till den kreditrisk som deras lån är förknippat med. De har visserligen ett begränsat sparkapital, men ofta en bra inkomst och bra betalningsförmåga, säger Vithlani.

Den tjänst som Youple erbjuder bygger på peer-to-peer-principen, det vill säga att privatpersoner lånar direkt till varandra. 

– På vår digitala plattform kan investerare se vilka som för tillfället söker finansiering för sina bostadsköp, och i vilka områden i Storstockholm som det handlar om. Därefter väljer de vilka låneansökningar de vill vara med och finansiera. När finansieringen till kontantinsatsen är klar stängs finansieringsrundan för lånet, förklarar Vithlani.  

Låntagaren betalar i dagsläget strax under 3 procent för sitt lån, vilket är klart lägre än vad bankerna erbjuder för ett motsvarande blancolån. Lånebeloppet får inte överstiga 10 procent av den totala köpesumman.

– Det betyder att med vår tjänst blir den återstående kontantinsatsen 5 procent, om lånet med bostaden som säkerhet uppgår till 85 procent, förklarar Vithlani. 

Investeraren å sin sida erhåller en årlig ränta på 1,5 procent. Lägsta placeringsbelopp är 1 000 kronor och löptiden är högst fem år. Youples intäkter utgörs av en serviceavgift samt del av en eventuell vinstdelning.   

– Några andra avgifter finns inte, poängterar Vithlani.

Långivaren får del av värdeökningen
Det som gör tjänsten unik är vinstdelningssystemet, som innebär att långivaren får en del av bostadens eventuella värdeökning.

– När bostaden säljs ska en del av den eventuella vinsten delas ut till långivarna, berättar Vithlani, som menar att det egentligen är logiskt att också de som varit med och finansierat köpet med låg ränta också erhåller en del av vinsten.

Det så kallade vintsdelningdunderlaget, det vill säga den del som ska delas ut, bestäms utifrån en enkel och transparant beräkningsmodell (se faktaruta nedan). Långivarens totala avkastning utgörs då av räntan samt en del av värdeökningen. 

– Våra beräkningar visar att sedan 2005 skulle en placering hos Youple givit närmare 15 procent i årlig avkastning. Börsen har under samma period givit en genomsnittlig årsavkastning på strax över 8 procent, säger Vithlani, som tillägger att då har samtidigt risken, mätt som standardavvikelsen, varit högre på börsen.

Grundaren bakom Youple är noga med att poängtera att modellen absolut inte förutsätter en fortsatt kraftig uppgång i bostadspriserna.

– Nej, och det är heller inte troligt att priserna fortsätter upp i samma takt som de har gjort senaste åren. 

Men samtidigt, menar Vithlani, så kommer det alltid att finnas en efterfrågan på bostäder i storstäderna. Hyresrätter är inte tillgängliga och för alla de unga som flyttar in till stan är köp av bostad, eller ett väldigt dyrt andrahandsboende, de enda alternativen.– Vi bedömer en framtida avkastning på en Youple-placering kring 4-5 procent som det mest realistiska. Eftersom vi är noga med kreditprövningen är kreditrisken i placeringen också mycket begränsad, säger Vithlani, som berättar att de inte sällan tackar nej till låneansökningar. 

Måste låntagaren betala tillbaka lånet inom fem år även om bostaden inte säljs inom den tidsrymden?   
– Ja, men då ska vi komma ihåg att löptiden på fem år inte är gripen ur luften. Vår bedömning är att den här målgruppen oftast säljer sin första bostad inom fem år. Ofta tidigare än så, säger Vithlani, som också vill betona att låntagaren kan sälja sin bostad och lösa lånet när som helst under femårsperioden.

Och vad händer om bostaden inte stigit i värde?
– Då blir det ingen vinstdelning, säger Vithlani, som berättar att värderingen av den aktuella bostaden görs av oberoende värderare.

– Men det nominella lånebeloppet måste naturligtvis alltid betalas tillbaka när bostaden säljs, poängterar Vithlani.

När Youple nu ökar takten i marknadsföringen kommer annonseringen gentemot potentiella låntagare att främst ske genom sociala medier.

– Men det finns flera olika kanaler, och vi har till exempel varit ute på arbetsplatser och informerat om tjänsten, berättar Vithlani.

Marknadsföringen gentemot potentiella placerare kommer också ske genom sociala medier samt i olika privatekonomiska publikationer. Youple är i dag bara aktiva i Storstockholm, men i framtiden finns planer på etableringar i Uppsala, Göteborg och Malmö. 

– Marknaden för bostadsfinansieringar måste förnyas och bättre anpassas efter hur verkligheten ser ut. Youple är en del av denna förnyelseprocess, säger Vithlani. Faktaruta – Vinstdelningsdunderlaget

Den nominella värdeökningen av bostaden (t.ex. 200 000 kr)
Minus den totala räntesumma som låntagare betalat under löptiden. (t.ex. 15 000 kr)
Minus den reavinstskatt (22 procent) som låntagaren betalar vid försäljning (44 000 kr).

Återstår 141 000 kronor. Om låntagarens lån via Youple motsvarar 10 procent av hela bostadsköpet skall ett belopp motsvarande två gånger 10 procent, det vill säga 20 procent, delas ut till långivarna. I detta fall 28 200 kronor, som fördelas mellan långivarna i enlighet med deras respektive andel av lånet, varav 20 procent går till Youple i form av vinstdelning. Om lånet motsvarar 5 procent av hela bostadsköpet ska följaktligen 14 100 kronor gå tillbaka till långivarna som i sin tur delar med sig 20 procent till Youple.  

Läs mer om Youple här.Information:  Youple har tillstånd från Finansinspektionen. Likvida medel som förs över till Youple är helt separerade från Youples egna tillgångar. Youple omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Investerarna bär kreditrisken.