Publicerad 15 jan 2019

Så blir du rik på onoterade aktier

Undvik reavinstskatten
Möjligheten att tjäna pengar på onoterade aktier har aldrig varit bättre. Bakgrunden är Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade tillgångar, som gör alla vinster fria från reavinstskatt.

– Alla stora bolag ha en gång varit små och den stora värdestegringen sker i regel långt innan bolagen noteras. Men vinsterna från dessa har alltid beskattats hårt, inte minst i relation till noterade tillgångar som sedan några år tillbaka kunnat ägas på ISK. Detta ville vi ändra. 

Det säger Kaptena VD och grundare Jesper Strandberg. 

Att äga sina aktier på ett investeringssparkonto, ISK, har sedan lansering av kontotypen varit det givna valet för många investerare. Hittills har dock kontoformen enbart fungerat för noterade värdepapper. Men sedan 2014 går det med Kaptenas kapitalförsäkring även att äga onoterade aktier i en liknande skattemiljö. 

– Efterfrågan från investerare att äga aktier i en ISK är mycket stor. Mina tankar gick tidigt till varför det bara gällde noterade aktier. Efter en tids utredningsarbete gick det upp för mig att möjligheten att äga onoterat i en liknande schablonbeskattad miljö var möjlig, säger Strandberg. 

Fast enligt Kaptena-chefen har egentligen möjligheten alltid funnits för kapitalförsäkringar. 

– Det är helt enkelt så att försäkringsbolagen valt att inte anpassa sina produkter för onoterade aktier. Förmodligen beror det på att de inte sett någon lönsamhet i att göra det arbete som krävs för att hantera onoterade innehav, säger han.

Växande intresse 

Kaptena ser dock annorlunda på frågan och har därför valt att satsa på det växande intresset för onoterade bolag. 

– Det finns ett omfattande regelverk som styr dessa produkter, men inget i det som hindrar just onoterade bolag. En viktig parameter för att äga värdepapper i en miljö fri från kapitalvinstskatt är att tillgångarna går att värdera och där har vi en lösning, säger Jesper Strandberg. 

Kaptena har tagit fram principer och modeller för hur onoterade tillgångar ska värderas. Med detta på plats skapades den första svenska kapitalförsäkringen som är öppen för onoterade aktier och värdepapper. Sedan dess har intresset för produkten växt sig allt starkare.

Ingen reavinstskatt 

Sedan starten 2014 har ett värde på omkring 4 miljarder kronor passerat Kaptenas kapitalförsäkring. Ett flertal av de onoterade innehav som legat i Kaptenas försäkringar har gått vidare och är nu noterade, bland annat Senzagen, Climeon och Scout Gaming.   

Alla onoterade aktier och värdepapper går dock inte att äga i en kapitalförsäkring. En förutsättning är att de är okvalificerade.  Med okvalificerade aktier menas att utdelningar och vinster kapitalvinstbeskattas på vanligt sätt med 30 procent. Kvalificerade aktier omfattas av fåmansbolagsreglerna, eller 3:12-reglerna som de också kallas. Ägarformen riktar sig bara till ägarna av okvalificerade aktier.

Under finansinspektions tillsyn 

Kaptenas och Danicas kapitalförsäkring är svensk och lyder under Finansinspektionens tillsyn. I kapitalförsäkringen är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. Däremot betalas istället en avkastningsskatt, som för nästa år ligger på cirka 0,5 procent. Priset för försäkringen är 0,9 procent per år, dock lägst 4 300. Minigränsen är satt på grund av de kostnader som värderingen av de onoterade tillgångarna för med sig.

På spararnas sida 

Jesper Strandberg är en person som alltid varit på spararnas sida och väglett dem på olika sätt. Fram till 2014 handlade det primärt om frågor som handlade om fonder och fondsparande. Under de första fem åren på 2000-talet var han verksam som investerings- och fondstrateg på Aktiespararna. Därefter har han tillsammans med Claes Hemberg verkat för spararnas intresse på Avanza, dock med fokus på fond- och marknadsanalys. 

– När ISK:n slog igenom på allvar började jag fundera kring varför de som väljer att stötta mindre onoterade bolag att ta nästa steg i utvecklingen inte ges samma möjligheter som de som investerar på börsen? säger Jesper Strandberg. 

– En viktig anledning till att jag startade Kaptena var att jag såg en lösning på problemet och därmed kunde underlätta kapitalanskaffningen för entreprenörer och samtidigt förbättra kalkylen för investerarna, avslutar Strandberg.

Läs allt om Kaptenas kapitalförsäkring för onoterade värdepapper.