Publicerad 7 jan 2016

Rekordstort intresse för börshandlade fonder

Stor efterfrågan på ETF:er
Intresset för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, är fortsatt stort och inflödet till fonderna ligger kvar på rekordhöga nivåer. Intresset blir allt större också i de nordiska länderna, och även om det fortfarande främst är större institutionella placerare som är aktiva så tror analytiker och förvaltare att intresset snart kommer att öka också bland privata placerare.

Börshandlade fonder, ofta benämnda som ETF:er (Exchange Traded Funds), har funnits sedan 1990-talet. Men det är först de senaste fem åren som intresset för placeringsformen tagit ordentlig fart. Globalt fanns det i november 2015 närmare 3 000 miljarder dollar (cirka 25 000 miljarder kronor) placerade i ETF:er. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2009. Under enbart november var det globala inflödet till ETF:er 28 miljarder dollar, vilket innebär att det totala inflödet hittills under 2015 uppgår till 302 miljarder dollar, vilket är den snabbaste tillväxttakten någonsin (januari-november).

– Även om den amerikanska ETF-marknaden fortfarande är den klart största så har ett ökat intresse i Europa varit extra märkbart. 

– Inflödet till ETF:er låg i Europa på nya rekordnivåer under november, och placerare föredrar främst europeiska aktier, säger Jan Bratteberg, Head of iShares Nordics på fondförvaltaren Blackrock.

– Flödena styrs till stor del av centralbankernas agerande, fortsätter Bratteberg, som pekar på att signalerna från ECB indikerar att stimulanserna kommer att fortsätta, vilket betyder fortsatt låga räntor inom euroområdet. 

Precis som namnet indikerar handlas ETF:er i likhet med aktier på börsen. Det gör det både enkelt och framförallt billigt att köpa och att sälja andelar i ETF:er. En annan skillnad jämfört med aktivt förvaltade aktiefonder är att en ETF i de flesta fall är knuten till ett index (till exempel S&P 500 eller MSCI World). Då ETF:er är lika lätta att handla med som aktier, och samtidigt ger innehavaren en riskspridning i likhet med fonder, så är det många som menar att ETF:er erbjuder placerare det bästa av två världar.  

Fondförvaltaren Blackrock är via sitt fondföretag iShares världens största distributör och förvaltare av ETF:er. De har märkt att det ökade intresset också gäller för den nordiska marknaden.  

– De senaste fem åren har vi sett tvåsiffriga tillväxttal. I dag uppgår det totala beloppet förvaltat kapital i ETF:er i de nordiska länderna till över 30 miljarder dollar, säger Bratteberg, som poängterar att också nordiska placerare främst föredrar aktier.

– När det gäller ränteplaceringar finns ett visst intresse för företagsobligationer, medan intresset är fortsatt svalt för statsobligationer, tillägger Bratteberg, som är övertygad om att den nordiska marknaden kommer att öka ytterligare.

– Vi ser att kunskaperna om börshandlade fonder ökar bland våra kunder, och att intresset växer, säger han, och menar att detta i allt högre grad också gäller privata placerare. 

Det något osäkra läget på aktiemarknaden talar också för ett ökat intresse för ETF:er. När marknaden är volatil ökar behovet att sprida riskerna mellan olika sektorer och även mellan olika tillgångsslag. Med en eller flera ETF:er i sin portfölj kan placerare på ett smidigt sätt öka sin diversifiering. Bara i Sverige erbjuder iShares över 200 olika ETF:er. Tillsammans täcker dessa in i stort sett samtliga tillgångsslag: aktier, obligationer, råvaror samt fastigheter.

Disclaimer: 

BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och reglerat av den engelska tillsynsmyndigheten Financial Conduct Authority (‘FCA’), med registrerad adress på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2 DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har utfärdat detta dokument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringar och inkomster från dem kan både öka och minska i värde och är inte garanterad. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Förändringar i växelkurser mellan olika valutor kan göra att värdet av investeringen minskar eller ökar. Fluktuationer kan vara särskilt märkbara för fonder med hög volatilitet och värdet av en investering kan minska plötsligt och kraftigt. Nivåer av och underlag för beskattning kan förändras till och från. Undersökningar i detta dokument har tagits fram av BlackRock och kan ha använts av BlackRock för egna syften. Resultatet av sådana undersökningar tillgängliggörs endast tillfälligtvis. De uttryckta åsikterna utgör inte råd avseende investeringar eller i övrigt och kan komma att ändras. De reflekterar inte nödvändigtvis åsikterna hos något företag i BlackRock-koncernen eller någon del därav och inga utfästelser görs angående deras korrekthet. Det här dokumentet är endast skapat i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till någon att investera i BlackRocks fonder och har inte tagits fram i samband med ett sådant erbjudande. © 2015 BlackRock, Inc. Alla rättigheter reserverade. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade loggan är registrerade och oregistrerade varumärken tillhörande BlackRock, Inc. eller något av dess dotterbolag i USA och någon annanstans. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare.