Publicerad 2 feb 2016

Real Holding slår ett slag för billigare bostäder

Nytt fastighetsbolag till First North
Med en expansion av verksamheten ska fastighetsbolaget Real Holding påverka den svenska bostadsmarknaden i positiv riktning. En nyemission samt en snar notering på Nasdaq First North ska möjliggöra planerna.
– Det handlar om att människor överhuvudtaget ska ha råd att bo, säger bolagets vd Daniel Andersson.

– Vi är i en spännande fas just nu – ett nytt fastighetsbolag på börsen!

Det säger Daniel Andersson, som gärna pekar på det som skiljer Real Holding från flertalet andra marknadsnoterade fastighetsbolag.

– De har gjort sin resa, vår har precis börjat, säger han.

Real Holdings verksamhet kan sägas stå på tre ben. Det första är att bygga nya hyreslägenheter som människor faktiskt har råd att bo i. Det andra är att renovera äldre lägenheter, och där syftet är att hyresgästerna ska ha råd att bo kvar. Och det sista benet är att investera i kommersiella fastigheter med höga kassaflöden. Det är dessa kassaflöden som ska generera de resurser som krävs för att bygga de nya hyreslägenheterna.  Bolagets verksamhet handlar alltså om att till stor del påverka den svenska bostadsmarknaden i positiv riktning och därmed svara på de behov och den efterfrågan som finns.

– Ett grundläggande problem i Sverige är bristen på bostäder. De närmaste 10 åren beräknas behovet av nya bostäder uppgå till över 750 000, säger Daniel Andersson.

– Vi anser att vi har såväl kompetensen som möjligheten att faktiskt göra skillnad, vilket vi ämnar bevisa för marknaden, fortsätter Andersson, som också menar att det för närvarande råder goda tider för fastighetsinvesteringar.

Han pekar bland annat på de låga räntorna samt den höga efterfrågan på rationella bostäder till rimliga boendekostnader. Det är en anledning till att Real Holding i första hand inte väljer att bygga, renovera eller förvärva bostäder i de mest attraktiva storstadsområdena. Istället är det till stor del fastigheter tillhörande det så kallade miljonprogrammet som utgör de mest intressanta investeringsobjekten för bolaget.

 

– En viktig del av vår strategi är att identifiera vilka fastigheter som vi ska förvärva, säger Daniel Andersson.

Det är således hyresintäkter, tillsammans med värdeökningen på fastigheterna, som utgör bolagets intäkter. I dagsläget består bolagets bestånd av elva fastigheter, och det är dessa som inom kort ska bli fler. 

Nyemission och marknadsnotering

En viktig del i Real Holdings expansionsplaner är den nyemission som sker under februari, samt den förestående noteringen på Nasdaq First North. Emissionen handlar primärt om att sprida ägandet inför den stundande noteringen. Och noteringen blir i sin tur en viktig kvalitetsstämpel för bolaget.  

– Noteringen ger oss också tillgång till riskvilligt expansionskapital och ger möjligheten att genomföra nya förvärv genom att delvis betala med aktier. Vi räknar också med att nya finansieringslösningar förbättras som följd. Noteringen blir något av en dörröppnare som står i linje med vad bolagets styrelse och ledning vill åstadkomma, säger Daniel Andersson, som också berättar att noteringen på First North är ett första steg på vägen mot en notering på börsens Mid Cap-lista, vilket är börsens lista för börsnoterade medelstora bolag.

– Ambitionen är att vi ska vara där inom tre år, säger han.

Varför är då Real Holding en bra placering utifrån ett aktieägarperspektiv?

– Ett skäl är att erbjudandet innebär en substansrabatt på drygt 35 procent. Även om erbjudandet innebär att befintliga aktieägare delar med sig av värden i bolaget genom rabatten, så är storägarna överens om att noteringen av aktien och en ytterligare ägarspridning på sikt är än mer värdeskapande. Real Holding skall växla upp och accelerera sina expansionsplaner, säger Daniel Andersson.

  • Nyemission – Real Holding  
  • Belopp: 40,3 MSEK 
  • Antal nya aktier: 5 378 109 (B-aktier)
  • Teckningskurs: 7,50 SEK/aktie
  • Teckningstid: 1 -19 februari 2016
  • Emissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare har företräde.
  • Emissionen är garanterad till 100 procent genom externa emissionsgarantier.
  • Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North och förutsatt ett godkännande beräknas första dag för handel vara den 11 mars 2016.
  • Läs mer om emissionen här.
  • Läs mer om Real Holding här.