i första delen av råvaruskolan går vi igenom fördelar med råvaruinvesteringar.

Publicerad 30 apr 2013

Råvaruskolan del 1: Varför investera i råvaror?


I samarbete med Tradingportalen presenterar Investerarbrevet en utbildningsserie om råvaror. Syftet är att belysa grunderna i råvaruhandel och ge underlag för vidare efterforskning.

Fördelar med att investera i råvaror
Råvaror innebär inte en omedelbar uppsving för din investeringsavkastning, däremot
är det en naturlig del i varje diversifierad portfölj. På
aktiemarknaden satsar du inte enbart på ett företag såvida du inte är
absolut säker på utgången, och eftersom de flesta aktier är starkt
korrelerade bör en investerare söka sig utanför aktiemarknaden för att
förbättra sina odds.

För privatsparare som placerar inom aktie-, obligations- eller
fastighetsmarknaderna kan råvaror vara ett naturligt skydd, en så kallad “hedge”, mot den potentiella fara som smalare satsningar innebär.

Dessutom är antalet fundamentalt olika råvaror stort, vilket
innebär att det nästan alltid finns råvaror som presterar väl oavsett
det allmänna marknadsläget. Den fantastiska tillväxten i de folkrika
länderna inom den så kallade, tillväxtmarknadssfären driver också upp
efterfrågan på jordens ändliga resurser vilket bådar gott för framtiden
för råvaruinvesteraren.

Råvaror kontra aktier
Historiskt sett har det varit en låg korrelation mellan råvarupriser och
aktiepriser. Jämförelse mellan de båda tillgångsslagen illustreras med Stockholmsbörsens OMXS30
mot Barkleys råvaruindex.

Korrelationen mellan stockholmsbörsen och råvaruindex under perioden är 0.17.

Om vi väljer att rita relationen mellan aktieindex och råvaruindex
(det vill säga aktieindexkurs genom råvaruindexkurs) visar sig förändringarna
tydligare. Då ration ökar överavkastar aktier i jämförelse med råvaror, och motsatt förhållande
gäller då ration minskar.


OMXS30 delat med Barkleys råvaruindex. Aktieindex och råvaruindex

Det bör här noteras, att råvaror inte är en homogen grupp.
Korrelation mellan olika tillgångslag illustreras tydligt i
korrelationsmatrisen:


Korrelationsmatrisen, de senaste 150 dagarna, illustrerar hur diversifierad råvarumarknaden är

Råvaror är intressant att ha i portföljen eftersom de historiskt sett har låg korrelation med aktiemarknaden.

Lång eller kort, bull eller bear – råvaror är inte aktier
I råvaruhandel läggs inte lika stor vikt på långa placeringar som vid
aktier. En aktie innebär ägande i ett företag som genererar vinst som
antingen återinvesteras i bolaget eller går tillbaka till aktieägaren i
form av utdelning.

Eftersom de flesta bolag oftast genererar vinst till sina aktieägare
ger detta en fundamental ”edge” för den långe placeraren och ökad risk
för den korte spekulanten. Denna ”edge” existerar normalt sett inte vid
investering i råvaror.

Baserat på investerarens tro på den framtida prisutvecklingen, väljer
investeraren att försöka tjäna pengar på nedgång eller uppgång i pris.
Terminologin för detta varierar mellan språk och emittenter av produkter
att handla i.

Kort och lång

En produkt som inverterar prisets förändring i den underliggande råvaran benämns ofta som kort, short eller bear.

En produkt som följer priset i den underliggande råvaran kallas ofta lång, long, bull eller ibland inget mer än råvarans namn.