Publicerad 31 okt 2019

Positiva signaler för svenska gruvbolaget

Ska bryta högkvalitativt järn i Dalarna.
Efter en genomförbarhetsstudie som visar på goda förutsättningar till lönsam gruvbrytning vid Blötberget utanför Ludvika ökar nu gruvbolaget Nordic Iron Ore takten för att bygga en gruva. Enligt studien ska järnmalmsbrytningen kunna påbörjas under 2022. Nu pågår en företrädesemission.

– Trots att studien bygger på relativt försiktiga antaganden så är slutsatserna att gruvdriften i Blötberget ska kunna bedrivas med god rörelsemarginal, säger Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson med anledning av resultatet av den genomförbarhetsstudie som publicerades i början av oktober.

– Med genomförbarhetsstudien klar blir det nu lättare att säkra finansieringen av de investeringar som krävs för att verksamheten ska kunna påbörjas, fortsätter Lennart Eliasson, som därmed menar att bolaget nu kommit ett steg närmare driftstarten. 

Eliasson räknar med att de praktiska förberedelserna för gruvbrytning vid Ludvika Gruvor, det vill säga att bygga gruvorna, kommer att ta cirka 2 år i anspråk. Dessförinnan måste även finansieringen säkerställas. Det handlar då om en kombination av eget kapital och lån. Möjligheten till lånefinansiering kommer att undersökas i samband med detaljplaneringen och i diskussioner med leverantörer. 

– Det är ett omfattande arbete som vi räknar med kommer att ta cirka sex månader. Det innebär att verksamheten kan komma igång kring mitten av 2022, säger Eliasson. 

Nordic Iron Ore genomför nu en företrädesemission

Visar på lönsam brytning 

Genomförbarhetsstudien, som är gjord av konsultbolaget Golder Associates, visar bland annat på en rörelsemarginal på 44 procent samt en återbetalningstid för gjorda investeringar på 5,6 år. Beräkningarna bygger på full drift av gruvan i Blötberget vid Ludvika gruvor. Av de tre tillgångarna som finns i området utanför Ludvika är det just i Blötberget där verksamheten kommer att koncentreras till i ett första skede. 

Nordic Iro Ore, som är noterat Nasdaq First North Growth Market, har de senaste åren bedrivit förberedelser för järnmalmsbrytning vid Ludvika Gruvor, där fyndigheterna bedöms som betydande. Inte minst påverkas potentialen av att fyndigheterna består av järn som är lätt att anrika till en produkt med mycket högt järninnehåll. Det är just den typen av järn som efterfrågas på världsmarknaden. 

Lennart Eliasson vill gärna peka på den försiktighet som kännetecknar den gjorda studien. Framförallt utgår studien från att verksamheten drivs under tolv år och sedan avvecklas, samt att alla investeringar finansieras via egen balansräkning. Dessutom avser studien anläggandet av en helt ny gruva under den befintliga, vilket lämnar potentialen i de historiska områdena utanför beräkningarna. Anledningen till sistnämnda antagande är den osäkerhet som råder kring omfattning och konsekvenser av tidigare brytning, samt status på befintliga underjordsanläggningar.

Långsiktig strategi talar för längre livslängd 

Eliasson betonar att bolagets långsiktiga strategi är att expandera driften till närliggande Håksberg och Väsmanfältet. 

– Den ekonomiska livslängden är därför med största sannolikhet betydligt längre än de tolv år som studien räknar med, och som bara gäller Blötberget, säger han, och fortsätter: 

– Många av de investeringar som görs inför starten i Blötberget kommer också att kunna användas vid den fortsatta verksamheten i Håksberg och Väsman, och som därmed blir mindre investeringstunga. 

Under sommaren har nya seismiska mätningar utförts över fyndigheterna vid Blötberget. Mätningarna, som gjorts i samarbete med det EU-finansierade forskningsprojektet Smart Exploration, indikerar att mineraliseringen i Blötberget fortsätter betydligt djupare än vad tidigare gjorda borrningar visat. Mätningarna måste kompletteras med borrningar men talar dock för att livslängden för Blötbergsgruvan kan förväntas öka från nu beräknade tolv år.

– Eftersom vi har ambitionen att lägga ut mycket av
driften på entreprenad, så kommer också de initiala investeringarna med stor
sannolikhet att kunna bli lägre än vad studien antar, avslutar Eliasson.

– Med genomförbarhetsstudien klar blir det nu lättare att säkra finansieringen av de investeringar som krävs för att verksamheten ska kunna påbörjas, säger Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson, som därmed menar att bolaget nu kommit ett steg närmare driftstarten.

Fakta: Ludvika Gruvor

Ludvika gruvor i utgörs av Blötberget och Håksberg, där gruvdrift tidigare pågick fram till 1979, samt
det, hittills obrutna, Väsmanfältet.

Under 2011 erhöll Nordic
Iron Ore bearbetningskoncessioner både Håksberg och Blötberget och 2014 erhölls
även miljötillstånd. Målet är att återuppta gruvdriften med en förväntad
årsproduktion vid full drift om cirka 4,4 miljoner ton höganrikad produkt.

Initialt kommer
verksamheten att ske i vid Blötberget, men det är bolagets bedömning att störst
potential ligger i Väsmanfältet.

Läs mer på Nordic Iron Ores hemsida.