Publicerad 19 jul 2019

På jakt efter långsiktigt hållbar överavkastning i svenska aktier


Fonden Danske Invest Sverige ger en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden med fokus på bolag med ett starkt track record som kan generera långsiktig hållbar tillväxt.

Svenska företag har historiskt sett gynnats av en stark hemmamarknad med politisk och finansiell stabilitet, hög grad av innovation och god tillgång till riskkapital på aktiemarknaden. Marknad har också över tid visat sig villig att finansiera nya företag. Detta kännetecknar den svenska marknaden även idag, vilket skapar goda förutsättningar för att svenska företag ska lyckas och växa sig större även i framtiden.

Samtidigt har den begränsade svenska hemmamarknaden tvingat många företag att expandera internationellt för att kunna fortsätta växa, vilket bidragit till att svenska företag samt aktier historiskt sett levererat en stark tillväxt och även en högre avkastning än aktier globalt.

Långsiktig hållbar överavkastning som målsättning 

Fonden Danske Invest Sverige erbjuder en attraktiv exponering mot den svenska aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att fondens förvaltare strävar efter att skapa en portfölj av aktier som ger en högre avkastning än genomsnittet för svenska företag. Fondens avkastningsmål är en långsiktig hållbar överavkastning jämfört med den svenska aktiemarknaden som helhet.

“När vi väljer ut de enskilda aktierna i portföljen föredrar vi svenska bolag med ett starkt track record och väl beprövade affärsmodeller. Fundamental analys är kärnan i vår urvalsprocess. Baserat på bottom-up analyser av de enskilda företagen fokuserar vi på att identifiera företag med hållbara affärsmodeller, unika marknadspositioner, strukturell och lönsam tillväxt samt starka kassaflöden”, säger Mattias Cullin, chef för svenska aktier på Danske Bank Asset Management och chef för gruppen av portföljförvaltare som väljer ut aktier till portföljen.

Läs mer om fonden här

Tillsammans har fondens erfarna grupp av portföljförvaltare mer än 70 års erfarenhet av investeringar. Portföljen Danske Invest Sverige består av 30-45 mid och large cap-aktier, och över tid har fonden som mål att vara beta-neutral, vilket innebär fondens svängningar överensstämmer med de allmänna marknadsfluktuationerna på den svenska aktiemarknaden.

Fokuserar på kvalitet och hållbarhet 

Kvalitet är ett centralt begrepp för förvaltarna. Enligt Mattias Cullin präglas goda investeringscase inte bara av låga värderingar utan även av kvalitetsfaktorer som en måttlig skuldsättning och resultat som är stabila över tiden. Det innebär också att förvaltarna undviker företag med binära och oprövade affärsmodeller.

Mattias Cullin framhåller också hur Danske Invest Sverige som en liten, fokuserad och lokal spelare kan agera snabbt när det behövs.

“För att generera överavkastning över tid så letar vi också efter kortsiktiga överreaktioner i prissättningen av aktier som avviker från den långsiktiga trenden”, säger han.

Hållbarhet är också en central aspekt i det bolagsurval som förvaltarna gör, där de fokuserar på företag med möjlighet att leverera en långsiktigt hållbar utveckling över tid. Mattias Cullin är övertygad om att bolag med en hållbar affärsmodell har större möjlighet att skapa långsiktig överavkastning jämfört med bolag som har en tveksam hållbarhetsprofil. När förvaltarna analyserar företag prioriteras därför ESG-faktorer (miljö, social och styrning) på samma sätt som andra investeringsfaktorer (värdering, affärsmodell, ledning).

Var medveten om risken 

Tänk på att trots förvaltarnas genomgripande urval av aktier och deras höga fokus på riskdiversifiering är det alltid en stor risk att investera i aktier. Dels på grund av den övergripande marknadsrisken och dels på grund av den företagsspecifika risken i relation till utvecklingen av de enskilda företagen i portföljen. Avkastningen för Danske Invest Sverige beror i stor utsträckning på portföljförvaltarnas förmåga att välja aktier som presterar bättre än den svenska aktiemarknaden som helhet. Om de inte kan det så kommer du som investerare att få en sämre avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se produktblad, basfakta för investerare och informationsbroschyr på danskeinvest.se