“Det är våra samlade kunskaper som är vår viktigaste konkurrensfördel”, säger Jonas Lindvall, vd på Maha Energy.

Publicerad 3 maj 2017

Oljebolaget köper nya tillgångar – genomför nyemission

Maha Energy tar in nytt kapital
Det svenska oljebolaget Maha Energy genomför under maj en nyemission för att finansiera ett nytt strategiskt förvärv i Brasilien.
Bolaget fortsätter därmed sin uttalade strategi att förvärva tillgångar med stor framtida potential.

I den fullt garanterade nyemissionen tar Maha Energy in knappt 92 miljoner kronor, vilket kommer att delfinansiera förvärvet. (Resterande del finansieras via lån och en redan genomförd riktad emission). Teckningstiden löper ut den 30 maj, vilket innebär att det fortfarande finns tillfälle för intresserade investerare att teckna aktier.    

– Förvärvet innebär att vi blir ägare till ett oljefält som redan i dag är i produktion. Det innebär att vi ett slag rejält stärker bolagets finansiella ställning, säger Jonas Lindvall, som är vd för oljebolaget Maha Energy.

Jonas Lindvall menar att bolagets senaste förvärv – ett brasilianskt oljefält – på flera sätt passar väl in bland bolagets övriga tillgångar och därför kommer bli en viktig framtida resurs.
– Vi såg fältets potential redan från början. Och även om produktionen redan genererar ett positivt kassaflöde är vi säkra att vi med moderna metoder kan få upp produktionen ytterligare, fortsätter han.
Stärker ställningen i Brasilien
Maha Energy köper bolaget Gran Tierra brasilianska verksamhet, som utgörs av ett dotterbolag som äger 100 procent av 6 prospekteringslicenser samt en produktionslicens. Den sistnämnda är kopplad till Tie-fältet, som varit i produktion av olja sedan 2010.  
Tie-fältet ligger bara 30 mil från Tartaruga-fältet – ett oljefält som Maha förvärvade under 2016. Att bolaget nu äger två fält i Brasilien kommer att innebära många synergieffekter, tror Lindvall.
– Förutom att vi stärker vår ställning i landet, så kan de bägge organisationerna samverka. Det betyder högre effektivitet och lägre kostnader, säger han, och tillägger att han ser priset för Tie-fältet som mycket förmånligt.
Köpeskillingen uppgår till 35 miljoner dollar, och köpet finansieras delvis av en företrädesemission, som kommer att inbringa bolaget 92 miljoner kronor. Teckningsperioden inleds den 16 maj.
Kunskap bolagets viktigaste fördel
Mahas affärsidé är att leta upp oljekällor, som i dag är underpresterande, men där det med modern teknik finns potential att öka produktionen.
– Det är våra samlade kunskaper som är vår viktigaste konkurrensfördel, säger Lindvall som själv har lång erfarenhet från oljeindustrin.
Maha Energy bildades 2013, och förra året noterades bolaget på Nasdaq First North.
Sedan tidigare äger Maha oljefältet LAK Ranch i Wyoming, USA samt Tartaruga-fältet i Brasilien.
– I Wyoming har vi stabiliserat produktionen, och ser stora möjligheter att längre fram nå fältets fulla potential. I Tartaruga har vi på kort tid nära nog fördubblat produktionen, säger Lindvall som berättar att den aktuella produktionen för de två fälten är 40 respektive 400 fat olja per dag.
När det gäller Tie-fältet uppskattar Lindvall att produktionen med rätt utvinningsmetod kan nära nog fördubblas från dagens cirka 1 200 fat per dag till omkring 2 000 fat per dag. 
Bolaget ska realisera befintliga värden
Värdet av bolagets samlade tillgångar, här specificerat som det diskonterade nuvärdet av den totala volymen bevisade och sannolika oljereserver, uppgår till 447 miljoner dollar.
– Det är vår uppgift att realisera dessa värden, säger Jonas Lindvall som inte har svårt att motivera varför investerare ska intressera sig för Maha.
– Vi är i en marknad som faktiskt växer. Och eftersom vårt fokus ligger på tillgångar som har bevisad förekomst av olja istället för att leta efter olja är risken i Maha lägre än för många andra oljebolag, säger han.
– Det gör det lättare för oss att räkna hem våra investeringar och vi är mindre beroende av oljepriset.    
 • Emissionen i sammandrag
 • Teckningsperiod: 16 – 30 maj 2017
 • Teckningskurs: 7,10 kronor per aktie
 • Emissionsvolym: 91,7 miljoner kronor
 • Emissionen är garanterad till 100 procent genom garantiåtaganden.
 • Befintliga aktieägare har företrädesrätt. 
 • Handeln med teckningsrätter pågår 16 – 26 maj 2017.
 • Bolagsvärdering (pre-money): 577 miljoner kronor
 • Maha Energy AB är noterat på Nasdaq First North
 • Läs mer om Maha Energy här.
 • .