Publicerad 15 jan 2019

Offensiva investeringar ska ge tillväxt på het marknad

Högt uppställda mål för 2019
Med högt ställda mål och ett helt nytt produkterbjudande går det digitala marknadsföringsbolaget TargetEveryone ut med ett attraktivt investeringserbjudande till marknaden. Fokus ligger nu på större kunder och den nya produkten har redan tilldragit sig stort intresse.

– Att vi är ensamma om att kunna erbjuda den här lösningen gör att vi ser goda möjligheter till att vi ska kunna hävda oss på en mycket snabbt växande marknad, säger bolagets vd Torkel Johansson. 

Digital marknadsföring har de senaste åren vuxit till att bli den dominerande marknadsförings- och kommunikationskanalen. Den globala marknaden för vad som benämns som martech (marketing technology) uppskattas till 125 miljarder dollar, och den aktuella tillväxttakten till 30 procent per år. 

– Vi ligger väl positionerade på marknaden, och vår styrka är att vi erbjuder kunderna en unik och flexibel digital kommunikationslösning, säger Johannesen. 

Torkel Johannesen menar därmed att bolaget har goda möjligheter att växa med marknaden.

Noterade i Sverige och Norge 

Bolaget TargetEveryone, som funnits i dess nuvarande form sedan 2014 och är noterat på både Nasdaq First North i Stockholm och på Merkur Market i Oslo, har på relativt kort tid skaffat sig en stark position på marknaden för digital marknadsföring. Företaget erbjuder online-baserade marknadsföringsplattformar, så kallade SaaS-plattformar, där användarna enkelt och snabbt kan rikta sig till kunderna och välja den kanal som passar bäst för den specifika kunden och för det som ska kommuniceras. 

Användarna designar själva sina kampanjer, och kan också analysera kundresponsen i realtid. Det kan till exempel handla tillfälliga rabatt- och kupongerbjudanden, marknadsföring av event samt marknadsundersökningar. 

– På våra plattformar ligger de olika kommunikationskanalerna integrerade, vilket innebär att hanteringen av kommunikationen blir mycket lättare och mer effektiv, säger Johannesen, och menar att det kan handla om e-post, sms eller sms-laddningssidor.

Läs mer om Targeteveryone och deras produkt här.

Nu lanserar bolaget en ny mjukvaruplattform, SpectrumOne, där målgruppen uttryckligen är större företag. 

– Större företag har ofta en mer komplex marknadsföring, vilket gör att de har speciella behov, säger Johannesen, som menar att syftet med den nya plattformen är att möta dessa behov. 

På SpectrumOne kommer sedvanliga kommunikationsverktyg att kompletteras med nya funktioner som djupare marknadsanalyser och kundsegmentering. Det innebär att användarna av plattformen inte är i behov av flera leverantörer utan kan hantera kommunikationen och analysen från en och samma plattform. 

– Vi har redan mött ett stort intresse från potentiella kunder när vi presenterat och demonstrerat den nya produkten, säger Johannesen, som berättar att redan i slutet av förra året blev det norska försäkringsbolaget Agria Dyreförsikring först med att teckna avtal om att använda SpectrumOne.  

Att fokus är på större kunder innebär också nya möjligheter när det gäller framtida intäkter. 

– Det öppnar upp för en ny prismodell, säger Johannesen.

En offensiv emission 

För att finansiera lanseringen av SpectrumOne tar bolaget nu in nytt kapital genom en nyemission av konvertibler med start den 21 januari. Konvertiblerna löper med en ränta på 10 procent, vilket måste betraktas som ett attraktivt erbjudande i dagens något osäkrare marknadsläge. Det nya kapitalet ska också finansiera en vidare internationell expansion. Det svensk-norska företaget är redan i dag närvarande i flera länder – kontor finns i Oslo (huvudkontoret), Stockholm, Holland, Indien och USA – men med den nya plattformen ska försäljningsaktiviteterna utomlands intensifieras. 

– Det är en offensiv emission, poängterar Johannesen, som pekar på att bolaget har högst uppställda mål inför 2019. 

Nettointäkterna ska för helåret uppgå till minst 60 miljoner kronor med en bruttomarginal på 50 procent.   

– Vi har den fördelen att vi har möjlighet att öka omsättningen utan att samtidigt öka kostnaderna i samma grad, säger Johannesen, som menar att även en geografisk expansion kan göras till begränsade kostnader. 

Torkel Johannesen vill också föra fram ytterligare en faktor till varför en investering i den aktuella branschen kan visa sig väldigt lönsam. 

– Samtidigt som marknaden växer så pågår det en konsolidering med många uppköp. Det innebär att värdet på en investering snabbt kan öka avsevärt, säger han.

ERBJUDANDET I KORTHET

Teckningsperiod: 21 januari – 6 februari 2019
Emissionsvolym: 17,3 miljoner SEK
Teckningskurs: 3,25 SEK per konvertibel 

Konvertibelvillkor: 10 procent i årlig ränta med ett förfallodatum per den 31 december 2020. Konvertering till aktier kommer att vara möjlig under perioden 1 – 15 den sista månaden i varje kvartal fram till förfallodagen. 

Befintliga aktieägare har företräde. 

Gjorda garantiförbindelser motsvarar 10,1 miljoner SEK (58,5 procent). 

Läs mer om emissionen här.
Läs memorandum.