Luftföroreningar blir ett allt större problem i framförallt stora städer i Asien. Det leder till hög efterfrågan på verktyg som kan mäta och kontrollera föroreningarnas omfattning. Bilden är från Peking.

Publicerad 22 maj 2019

Nytt intäktsben för svenska teknikbolaget

Tar in kapital inför marknadslansering
Teknikbolaget Insplorion står i startgroparna för att lansera sin luftkvalitetssensor som mäter luftföroreningar i realtid. Efterfrågan, både i Sverige och internationellt, är stark och drivs av ett ökat fokus på miljö. Lanseringen kommer också att gynnas av Insplorions samarbete med en redan etablerad marknadsaktör.

– Tekniken är skalbar och efterfrågan stark. Nu är det dags att kliva på! 

Det säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist med anledning av att bolaget i höst inleder en marknadslansering av bolagets luftkvalitetssensor. För att finansiera marknadslanseringen tar Insplorion nu in drygt 30 miljoner kronor i en till 90 procent garanterad företrädesemission.  

Bolaget får ytterligare ett intäktsben
Slår lanseringen väl ut betyder det att Insplorion från och med nästa år kommer att ha två intäktsben. Sedan tidigare säljer bolaget sitt mätinstrument till kunder inom material- och läkemedelsforskning, vilket generar intäkter. 

– Vi har under utvecklingsskedet av luftkavitetssensorn märkt ett stort intresse från möjliga kunder, både i Sverige och utomlands, så det är med stor tillförsikt vi nu vänder oss till marknaden, säger Dahlqvist, som därmed tror att lanseringen kommer att slå väl ut.  

– Luftföroreningar är ett av vår tids största miljöproblem, och vi ser ett stort marknadsbehov, säger han.

Efterfrågad funktion
Insplorions luftkvalitetssensor mäter på nanonivå graden av föroreningar i luften, vilket är uppgifter som blir allt viktigare för i första hand större städer och kommuner. Den stora fördelen är att mätningarna görs i realtid, och uppgifter om luftens kvalitet vid en specifik tidpunkt blir allt viktigare när det handlar om styrning av trafikflöden och som underlag för infrastruktursatsningar.

“Vi har märkt ett stort intresse från möjliga kunder, både i Sverige och utomlands, så det är med stor tillförsikt vi nu vänder oss till marknaden”, säger Patrik Dahlqvist, vd för Insplorion.

– Det finns i dag heller inga fungerande alternativ. De få stora mätstationer som finns utplacerade på hustak i de största kommunerna är inte tillräckliga för att kunna fatta relevanta och effektiva beslut. 

– Med våra betydligt mindre mätsensorer, som kan placerar exempelvis vid trafikljus, skapas en helt annan flexibilitet, säger Dahlqvist, som påpekat att de många testkörningar som gjorts visar att systemet fungerar.

Att Insplorion väljer att gå först ut med sin luftkvalitetssensor – bolaget ligger också långt fram i utvecklingen av batterisensorer – är ingen tillfällighet. När det gäller just luftkvalitetssensorn så är denna lättare att både installera som en helt egen modul samt att implementera i existerande system.   

– Det är därför vårt samarbete med svenska Leading Light är så pass intressant. De säljer smart belysning till både kommuner och privata kunder, och vi kan komplettera deras system med vår luftkvalitetssensor, säger Dahlqvist, som menar att det är till nytta för bägge parter.

– De får ett mer heltäckande system att erbjuda kunderna och vi kommer snabbt in på marknaden, säger han.

Möjlig utländsk lansering 
Även om lanseringen i ett första skede är inriktad på den svenska marknaden så ser Dahlqvist framför sig en internationell lansering.

En stor fördel med Insplorions luftkvalitetssensor är dess kompakta utförande, vilket gör den lätt att installera. På bilden syns sensorn integrerad med Leading Lights smarta gatubelysning. 

– Genom vårt samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet har vi nu goda kontakter i Santiago i Chile, och vi har inledd en dialog med Urban Flows Observatory i Sheffield där vi bland annat senare i sommar kommer vi att delta i ett symposium, berättar han.

Vid sidan av luftkvalitetssensorn så fortsätter utvecklingen av Insplorions batterisensor. En del av emissionslikviden ska även säkerställa att tempot i det projektet hålls uppe. 

– Batterisensorprojektet gör stora framsteg, och tack var den EU-finansiering vi erhöll så har vi kunnat knuta till oss ny kvalificerad kompetens, berättar Dahlqvist, som tror att de kommer att göra en licensaffär framöver. 

– Här kan våra inhemska och internationella samarbeten få stor betydelse, säger Dahlqvist, som framförallt för fram samarbetet med brittiska AGM Batteries.   

Den nu pågående emissionen beräknas tillgodose Insplorions rörelsekapitalbehov för de kommande 24-30 månaderna.

– Därefter ska vi kunna ha  så pass starkt kassaflöde att vi bara tar in externt kapital för att accelerera ytterligare, säger Dahlqvist. 

INSPLORION FAKTA

Insplorion

Insplorion bedriver utveckling och kommersialisering inom nanotekniken, vilket omfattar teknik som utförs på atomnivå (en nano = en miljondels millimeter). Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. 

Insplorion säljer ett mätinstrument som gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner på nanonivå som används inom till exempel forskning kring nya material och läkemedel. 

Insplorion utvecklar också sensorer, som mäter olika kemiska föreningar med hög noggrannhet. Bolaget två huvudsakliga sensorprojekt är sensorer för mätning av laddningen i batterier samt sensorer för mätning av luftkvalitet. 

Insplorion är noterat på Spotlight Stock Market. 

Se bolagets hemsida här.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 27 maj – 11 juni 2019
Emissionsvolym: 33 MSEK
Teckningskurs: 11,50 SEK per aktie.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt.
Emissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 90 procent av emissionsbeloppet.

Klicka här för mer information och för att ladda ner prospekt och teaser samt teckningssedel.

Se Patrik Dahlqvist presentera Insplorions senaste delårsrapport samt bakgrunden till företrädesemissionen