– Det här är naturligtvis ett mycket viktigt steg för bolaget, säger Respiratorius vd Johan Drott.

Publicerad 7 dec 2015

Nytt genombrott för läkemedelsbolaget Respiratorius

Läkemedel ger positivt resultat
En pågående klinisk studie visar att det svenska bolaget Respiratorius läkemedel VAL-001 har en mycket positiv effekt vid behandling av en svår typ av cancer. Resultatet kan utan tvekan beskrivas som ett genombrott för bolaget.

– Det här är naturligtvis ett mycket viktigt steg för bolaget, säger Respiratorius vd Johan Drott med anledning av det preliminära resultatet från Fas I/II-studien.

Resultatet kommer att presenteras på den medicinska konferensen ASH 57th Annual Meeting and Exposition i Orlando, Florida, USA, som pågår till den 8 december. 

Respiratorius, vars aktie noteras på Aktietorget, har utvecklat läkemedlet VAL-001. Ursprungligen är det ett läkemedel för behandling av epilepsi. Det har emellertid länge funnits indikationer på att VAL-001 också kan ha en positiv effekt vid behandling av sjukdomen diffust storcelligt B-cells lymfom, som är den vanligaste formen av aggressivt lymfom, det vill säga lymfkörtelcancer. I USA och Europa drabbar sjukdomen 60 000 personer årligen. 

– Laboratoriestudier visar att en initial behandling med VAL-001 kan förbättra effekten av den efterföljande cellgiftsbehandlingen. Förklaringen är att läkemedlet har en uppluckrande effekt på cancercellernas DNA, vilket gör cellerna mer känsliga för cytostatikabehandling, berättar Johan Drott.

– Dessutom har VAL-001 den effekten att det ökar nivån av proteinet CD-20, vilket också gör den efterföljande medicinska behandlingen mer effektiv, tillägger han.

Utifrån Fas I samt den uppföljande studien Fas IIa har Respiratorius kunnat fastslå den maximala nivå av läkemedlet VAL-001 som kan ges till en patient utan att medlet ger allvarliga biverkningar. Detta är kritiskt för all medicinering då vetskapen om den maximala dosen är ett måste för att en behandling ska vara effektiv.   

– Vi vet nu att den maximalt tolerabla dosen ligger på 60 milligram per kilo av patientens kroppsvikt, säger Johan Drott. 

Fas I/IIa studien genomförs på en patientgrupp om totalt 35 patienter. Studien görs på Skånes onkologiska klinik, SUS i Lund och Malmö, Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Cancercentrum, universitetssjukhuset i Umeå. 

Fortsatta resultat från Fas I/IIa studien skall visa på respons av behandlingen, det vill säga om all cancervävnad försvunnit vid återbesök 6 veckor efter avslutad behandling. Dessa data kommer att presenteras senast i april 2016.

Därefter kommer mer långsiktiga effekter av behandlingen med VAL-001 i kombination med cytostatika följas. Bland annat ska det utvärderas hur behandlingen påverkar överlevnaden för patienterna. I dag ligger överlevnadsgraden när det gäller aggressiv lymfom på 60 procent efter fem år. 

Respiratorius AB utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (så kallad biomarkör för PET-kamera). Bolaget har ansökt om patent för VAL-001.  

För mer information klicka här.