Publicerad 16 okt 2014

Nyemission inför fortsatt expansion på nya marknader


LifeAssays har under det senaste året kraftigt ökat försäljningen av sina unika tester och instrument för veterinärmedicin. Nu står bolaget redo att expandera ytterligare inom den snabbväxande marknaden.

 

– Vi har under tre år tagit fyrtio procent av
marknaden i Sverige. Nu siktar vi in oss på marknader som Japan och USA. I dessa länder
finns tolv respektive åttio miljoner hundar, vilket talar om den enorma
potentialen, beskriver Anders Ingvarsson, vd på LifeAssays. 

LifeAssays, noterat på NGM, bildades i Lund år 2000 och hade från
början fokus på en patientnära diagnostik inom humansidan. Under 2011
tillträdde emellertid en ny ledning och i samband med det togs ett viktigt
strategiskt beslut om att byta inriktning till att istället koncentrera sig på veterinärsidan.  

– Marknaden för veterinärmedicin är mindre konkurrensutsatt, mindre riskfylld och mindre reglerad. Den är också privat finansierad och växer snabbare än humanmarknaden. Bara värdet inom själva diagnostiken väntas öka från 2, 9 miljarder dollar till 4, 2 miljarder dollar inom de närmaste fyra åren, säger Anders Ingvarsson.

Välbeprövat koncept med stor potential

LifeAssays erbjuder idag ett användarvänligt koncept med analystester och engångstester för husdjur. Historiskt har bolaget fokuserat på segmentet för hund, som är det största, men under det senaste året har LifeAssays även nått stora framgångar med sina tester för katt och häst.

– Vår satsning inom katt och häst har varit lyckad. Katten är ett av våra vanligaste husdjur och med våra engångstester kan veterinären snabbt upptäcka sjukdomar och sätta in behandling. Våra tester för katt såldes redan under den tredje månaden till en nivå som det tog oss 18 månader att uppnå på hundsidan, konstaterar Anders Ingvarsson.

Han berättar att även analystesterna för hästar har väckt uppmärksamhet på marknaden. Fokus har framförallt legat på hästar inom trav, galopp och fälttävlan som behöver vara helt friska för att kunna prestera på en hög nivå.

– Vi har fått en väldigt fin respons från marknaden och positiva omdömen från välkända hästtränare. De uppskattar bland annat de tillförlitliga resultaten samt tillgängligheten som skapas genom att veterinären kan ta testerna direkt till djuret.

Försäljningssiffrorna ökar kraftigt

Under de tre första kvartalen 2014 uppgick LifeAssays försäljning till drygt tre miljoner kronor, vilket kan jämföras med knappt två och en halv miljon under hela förra året. Bakgrunden till framgångarna är enligt Anders Ingvarsson det robusta instrumentet som skapar stora konkurrensfördelar. 

– Våra tester är kostnadseffektiva, lättillgängliga och tillförlitliga. Systemen kräver inte heller någon omfattande service och är varken beroende av slangar eller ljuskällor. De är också smidiga att använda och för veterinärens del är det enkelt att följa utfallet efter behandlingen. Markörena i testerna försvinner snabbt när djuret är friskt.

Han berättar att ett problem inom veterinärmedicin bland annat har varit att prover har tagits och skickats in till större testlaboratorier för analys. Detta har gjort att provsvaren fått vänta minst 24 timmar och på så sätt försenat beslut om behandling av exempelvis hunden. Behovet av att utföra avancerade tester på mindre kliniker har också ökat i takt med att djurmedicinen allt mer börjar närmar sig humanmedicinen med diagnostik, behandlingar och uppföljningar.

– Med hjälp av våra tester kan veterinärer utföra provtagningen oavsett var någonstans de befinner sig. Det spelar ingen roll om de är på en klinik eller ute hos kunder mitt natten. Testerna kan jämföras med snabbsänkor för människor. Resultaten är pålitliga och innebär att veterinären snabbt kan avgöra vilken väg han eller hon ska gå i den fortsatta behandlingen, säger Anders Ingvarsson.

Humansidan ger en extra bonus 

Trots att bolaget ändrade inriktning mot veterinärmedicin för tre år sedan har bolaget inte helt övergivet verksamheten inom humanmedicin. Villkoret för satsningen är emellertid att humansidan endast ska utgöra en extra intäktskälla för bolaget och inte ta några finansiella resurser i anspråk.

– Nyligen tecknade vi exempelvis ett avtal med ett kinesiskt bolag som önskar använda vår smidiga plattform för att göra tester på personer med nedsatt immunförvar. De finansierar själva alla kostnader och avtalet betraktas främst som en extra intäktskälla för oss, säger Anders Ingvarsson.


Han tillägger att företaget valt att lägga fokus inom veterinärmedicin bland annat på grund av att marknaden växer betydligt snabbare än humanmarknaden. Marknadsvärdet har på bara tio år vuxit från 28 miljarder dollar, till drygt 50 miljarder dollar globalt. Anledningen är att personer i allt större utsträckning betraktar sina husdjur som familjemedlemmar och är villiga att betala stora summor för att de ska få rätt veterinärvård. 

Potential att sälja miljoner tester enbart i USA

LifeAssays har hittills fokuserat mest på den nordiska marknaden men trots att försäljningen i Norden har ökat under de senaste åren, har regionen fallit tillbaka i bolagets totala försäljningsmix. Det beror bland annat på ett ökat intresse från övriga Europa, Asien och USA.

– Japan är en väldigt intressant marknad för bolaget. Där är den parameter som vi lyckats bli så framgångsrika med i Norden ännu mer etablerad än vad den var när vi gick in på den nordiska marknaden för tre år sedan. Det finns också en rörelse i landet där man vill ta tester från stora djursjukhus till små- och medelstora kliniker, berättar Anders Ingvarsson.

Han menar att bolaget har goda förutsättningar att växa snabbt i Japan, trots att marknaden är känd för att vara konservativ och svår att komma in på. LifeAssays har lyckats etablera kontakter och skapat sig ett viktigt försprång genom att utveckla en solid och robust produktportfölj. Anders Ingvarsson ser även positivt på förutsättningarna att vinna marknadsandelar i Kina och USA.

– Tillsammans finns det närmare 150 miljoner hundar i Europa, USA och Japan. Vi fokuserar de närmaste åren på att sälja våra instrument till mellan 20 000 och 25 000 av det totala mer än 80.000 kliniker som finns i regionen. Vi ser väldigt positivt på möjligheterna inom dessa marknader. LifeAssays har bara i USA, där bolaget etablerade sig för ett år sedan, en potential att sälja över två miljoner tester.

Unitemission pågår fram till och med 27 oktober 2014

LifeAssays genomför nu en unitemission för att ge bolaget flexibilitet, uthållighet och handlingskraft i utbyggnaden av försäljningsorganisationen. Bolaget avser att nå detta mål genom att allokera interna resurser till existerande produkter, fortsatt prioritera expansion på nya marknader samt full ut kommersialisera de nyligen lanserade engångstesten för häst och katt.

Unitemissionen omfattas till 33,3 procent av skriftliga teckningsförbindelser och är därutöver garanterad till 46,7 procent av externa garanter. Vid det fall unitemissionen ej blir fulltecknad, kommer resterande del upp till 80 procent att tecknas av garanterna.

Mer information om emissionen, teckningssedel och prospekt hittar du nedan:

 • Erbjudandet i korthet

 • Vid full teckning tillförs bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer LifeAssays att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 15,4 MSEK.

 • Teckningstid: 13 oktober till och med den 27 oktober 2014
 • Teckningskurs per Unit:  0,60 SEK varav 0,30 SEK avser betalning för varje tecknad aktie
 • Avstämningsdag:  9 oktober 2014
 • Sista dag för handel med  aktier inkl. uniträtter: 7 oktober 2014
 • Första dag för handel med aktier exkl. uniträtter: 8 oktober 2014
 • Handel med uniträtter: 13 oktober – 23 oktober 2014
 • Handel i betald tecknad unit (BTU):13 oktober 2014 

  till och med registrering av unitemissionen hos Bolagsverket. 

 • Företrädesrätt Innehav av en (1) aktie i LifeAssays, på avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) unit, En unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2014/2015. En (1) teckningsoption av serie2014/2015 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget.

  Anmälningssedel

 • Prospekt
  Informationsbroschyr

 • Mer information om bolaget och emission hittar du på
  lifeassays.com